Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vstup do ČR, tranzit a návrat z ČR do Německa

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

Článek

Aktualizováno 09.10.2020,  13:00

Dostupnost právního a konzulárního oddělení

Omezení související s koronavirem v České republice

Upozorňujeme, že se pravidla s ohledem na dynamický vývoj situace mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že poskytnuté informace jsou vždy aktuální.

Dále upozorňujeme, že velvyslanectví neposkytuje individuální poradenství nad rámec těchto obecných informací. Obracejte se prosím na ministerstvo zahraničí Vaší země nebo velvyslanectví Vaší země v Německu či na spolkové ministerstvo vnitra, které je odpovědné za otázky vstupu do Německa a tranzitu, na spolkovou policii, na Institut Roberta Kocha, který je odpovědný za pravidla týkající se karantény, nebo na místní hygienické stanice (Gesundheitsamt).

S dotazy k pravidlům pro cestování a bezpečnosti českých státních příslušníků se obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kterému tyto záležitosti přísluší. Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva www.mzv.cz.

Od 25.09.2020 Spolková republika Německo považuje celou Českou republiku za rizikovou oblast.

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce: omezení cestování a pravidla karantény v Německu

Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

 • Obecně ve všech spolkových zemích pro osoby, které Německem pouze projíždějí, resp. Německo ihned opustí.
 • Pokud můžete při vstupu do Německa doložit, že jste se nenakazili nemocí covid-19, neplatí ve většině zemí povinnost karantény. Toto lze doložit lékařským potvrzením. Molekulárně biologický test na přítomnost infekce nesmí být starší než 48 hodin od doby vstupu do země. Test musí být proveden v členském státu EU nebo v zemi zajišťující srovnatelné kvalitativní standardy. Potvrzení musí být zpravidla vyhotoveno v němčině nebo angličtině.
  Ve většině spolkových zemí jsou přijíždějící osoby povinny neprodleně kontaktovat příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) i v případě, že mají lékařské potvrzení.
 • Pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
 • Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko, Bavorsko a Berlín).
 • Pro pendlery (např. Sasko a Bavorsko).
 • Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin a jejichž pobyt v zahraničí nesloužil výhradně soukromé účasti na kulturní či sportovní akci, veřejné slavnosti nebo jiné volnočasové akci (Bavorsko, Sasko).
 • Pro osoby, jejichž pobyt na území Německa bude trvat méně než 24 hodin (Sasko).
 • Pro osoby, které do Německa přijíždějí na omezenou dobu z nutných a neodložitelných pracovních nebo zdravotních důvodů nebo z důvodů sociálních (např. sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu, nebo které mají jiný závažný důvod (např. Bavorsko a Sasko).
 • Pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Velvyslanectví upozorňuje na to, že všech 16 německých spolkových zemí vydává vlastní nařízení týkající se karantény, a v nich upravené výjimky se proto v jednotlivých případech liší. Proto si před cestou vždy zajistěte informace od hygienické stanice v místě Vašeho plánovaného pobytu, v Bavorsku od příslušného referátu okresního správního úřadu (Kreisverwaltung), nebo informace o nařízeních týkajících se karantény v dané spolkové zemi a o příslušných výjimkách. Pokud plánujete pobyt ve více spolkových zemích, je možné, že se na Vás budou vztahovat různá pravidla.

Zde naleznete nařízení týkající se karantény v obou spolkových zemích sousedících s Českou republikou a ve spolkové zemi Berlín:  

 Nařízení o karanténě – Bavorsko

 Nařízení o karanténě – Berlín

 Nařízení o karanténě – Sasko

Aktuální informace pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra, spolkového ministerstva zdravotnictví a spolkové policie.

Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha.

Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde. Seznam příslušných referátů okresních správních úřadů v Bavorsku naleznete zde.

V otázkách ohledně nařízení v souvislosti s onemocněním COVID-19 se v Sasku můžete obrátit na centrální informační linku ke koronaviru 0800 100 0214.  (Pozor: jedná se o bezplatnou linku, která je dostupná pouze z Německa z německého telefonního čísla.)

V Bavorsku informuje o konkrétních opatřeních vláda příslušného kraje, ve kterém přeshraniční pracovník (pendler) bydlí nebo pracuje. Pro Českou republiku se jedná o následující:

Na webové stránce „Re-open EU informuje Evropská komise průběžně o pravidlech pro cestování do všech členských zemí v souvislosti s koronavirem, mimo jiné o jednotlivých dopravních prostředcích, cestovních omezeních a pravidlech pro ochranu veřejného zdraví jako jsou povinnost dodržovat bezpečné rozestupy nebo nosit roušky.

Vstup a tranzit ze zemí a regionů, které nejsou označené za rizikové, je

 • českým občanům a občanům zemí EU,
 • občanům třetích států s dlouhodobým povolením k pobytu v ČR (povolení k pobytu platné po dobu delší než 90 dní),
 • občanům dalších států EU a schengenského prostoru

v zásadě umožněn bez udání důvodu a bez nutnosti předložení negativního PCR testu na nemoc COVID-19.

Otázka, zda může daná osoba vstoupit do Německa, nezávisí na jejím státním občanství, ale na tom, kde předtím pobývala. Cesty z členských zemí EU, schengenského prostoru a Spojeného království do Německa jsou možné bez omezení. Od 17. července je vstup do Německa bez omezení také při cestách z Austrálie, Gruzie, Kanady, Nového Zélandu, Thajska, Tuniska a Uruguaye.

Pro osoby, které mají bydliště v jiné zemi, než je uvedeno výše, platí nadále omezení vstupu. To znamená, že do Německa smí přicestovat pouze v případě, že zde vykonávají důležitou funkci nebo jejich cesta je nezbytně nutná.

Výjimky platí pro:

 • Němce, občany členských zemí EU a státní příslušníky států schengenského prostoru a jejich rodinné příslušníky. Tito mají povolen vstup do Německa.
 • Státní příslušníky třetích zemí s platným dlouhodobým právem pobytu v členském státu EU nebo schengenského prostoru či ve Velké Británii (povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum) a jejich nejbližší rodinné příslušníky (rodiče a děti).
 • Tranzit osob, které nemají trvalé bydliště či trvalý pobyt v některé ze zemí, pro něž je vstup do Německa bez omezení. Tyto osoby smějí cestovat přes Německo pouze v případě, že pro ně neexistuje žádné jiné dopravní spojení a že budou ve své cestě moci pokračovat i přes další tranzitní země. Délka pobytu v Německu v souvislosti s tranzitem by zásadně neměla překročit jednu noc. Účel cesty a splnění podmínek pro vstup do cílové země a tranzitních zemí je nutné věrohodně prokázat, např. předložením příslušných jízdenek či letenek. Tato ustanovení platí rovněž pro návrat do vlasti v případě osob, které se vrací na místo svého trvalého bydliště v zemi svého původu, či v zemi, v níž jsou oprávněni k dlouhodobému pobytu, mimo jiné i na základě víza pro dlouhodobý pobyt.
Na začátek stránky