Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vstup do ČR, tranzit a návrat z ČR do Německa

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

Článek

Od 24. ledna 2021 zařadí Spolková republika Německo celou Českou republiku do kategorie vysoce riziková oblast. Za „normální“ rizikovou oblast je považována Česká republika již od 25. září 2020. Německé ministerstvo zahraničí proto vydalo varování před cestami do ČR.

Aktualizováno 22.01.2021

Dostupnost právního a konzulárního oddělení

Omezení související s koronavirem v České republice

Upozorňujeme, že se pravidla s ohledem na dynamický vývoj situace mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že poskytnuté informace jsou vždy aktuální.

Dále upozorňujeme, že velvyslanectví neposkytuje individuální poradenství nad rámec těchto obecných informací. Obracejte se prosím na ministerstvo zahraničí Vaší země nebo velvyslanectví Vaší země v Německu či na spolkové ministerstvo vnitra, které je odpovědné za otázky vstupu do Německa a tranzitu, na spolkovou policii, na Institut Roberta Kocha, který je odpovědný za pravidla týkající se karantény, nebo na místní hygienické stanice (Gesundheitsamt).

S dotazy k pravidlům pro cestování a bezpečnosti českých státních příslušníků se obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kterému tyto záležitosti přísluší. Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva www.mzv.cz.

Aktuální informace

Od 24. ledna 2021 zařadí Spolková republika Německo celou Českou republiku do kategorie vysoce riziková oblast. Za „normální“ rizikovou oblast je považována Česká republika již od 25. září 2020. Německé ministerstvo zahraničí proto vydalo varování před cestami do ČR.

To znamená:

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí – až na výjimky – povinná registrace příjezdu, předložení negativního testu a karanténa.

Od 14. ledna 2021 platí v Německu spolkové koronavirové nařízení  (nařízení o vstupu do země v době koronaviru). Toto nařízení upravuje povinnou registraci příjezdu a povinnost testů či potvrzení pro osoby cestující do Německa, které v posledních deseti dnech pobývaly v rizikové oblasti. Nadále platí rovněž nařízení jednotlivých spolkových zemí týkající se karantény a v nich upravené další povinnosti pro cestující z rizikových oblastí.

Na základě saského koronavirového nařízení  platí od 18. ledna 2021, že pendleři, kteří se do místa svého bydliště vracejí pravidelně alespoň jednou týdně, se musí pravidelně – a to nejméně jednou týdně – nechat testovat.

Navíc jsou cesty z České republiky do Saska nebo ze Saska do České republiky v rámci malého pohraničního styku bez karantény resp. negativního testu možné již jen ze závažných důvodů a pouze na maximálně 12 hodin. Cesty za nákupem, k soukromé účasti na kulturních, sportovních, veřejných nebo jiných volnočasových akcích již nejsou možné.

Na základě bavorského koronavirového nařízení  platí již od 9. prosince, že cesty z ČR do Bavorska nebo naopak v rámci malého pohraničního styku bez karantény nebo negativního testu nejsou možné. 

Lockdown v Německu byl prodloužen do 14.02.2021. Uzavřeny jsou restaurace, kulturní a volnočasová zařízení a mnoho obchodů. Soukromá setkání jsou povolena pouze s jednou další osobou mimo vlastní domácnost. Ubytovací služby jsou k dispozici pouze pro nezbytné a výslovně neturistické účely. Na pracovní a služební cesty ani na cesty za účelem zahájení pracovní činnosti (např. v případě pendlerů) se toto usnesení nevztahuje.

Spolkové koronavirové nařízení

Spolkové koronavirové nařízení zavádí nad rámec stávajícího označení rizikových oblastí dva zvláštní druhy rizikových oblastí s mimořádně vysokým rizikem nákazy, a sice:

 • rizikové oblasti s mimořádně vysokým výskytem nových případů – vysoce riziková oblast a
 • oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Přehled oblastí podle jejich zařazení do kategorií riziková oblast, vysoce riziková oblast a oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru bude nadále zveřejňovat a pravidelně aktualizovat Institut Roberta Kocha.

V závislosti na tom, zda osoba přijíždí z rizikové oblasti, vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí různé výjimky z povinné registrace příjezdu nebo odlišná pravidla a výjimky týkající se povinnosti testů a potvrzení.

Pravidla karantény, která vyplývají z karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí, zůstávají v platnosti i nadále jako doplnění ke spolkovému koronavirovému nařízení. Informujte se proto také o karanténních předpisech spolkové země, kam cestujete.  Při cestách z České republiky do Německa prosím dbejte také na to, jaká opatření platí pro váš návrat do České republiky.

Povinná registrace příjezdu (digitální registrace), výjimky (§ 1 a násl. spolkového koronavirového nařízení)

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím přepravce musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimky z registrační povinnosti (§ 2 spolkového koronavirového nařízení)

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projeli bez zastávky,
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
 • osoby, které do Německa vstupují z pracovních důvodů v rámci přeshraniční přepravy osob, zboží nebo nákladu po silnici, železnici, lodí nebo letadlem,
 • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin.

Tyto výjimky neplatí pro cestující z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Výjimky týkající se pracovníků přeshraniční přepravy osob, zboží a nákladu neplatí pro osoby přijíždějící z vysoce rizikové oblastí.

Od registrační povinnosti nejsou osvobozeni ani pendleři v Bavorsku a Sasku, pokud se v zahraničí zdrželi více než 24 hod. (a vztahuje se tímto na ně 3. výjimka).

Povinnost testu či potvrzení, výjimky (§ 3 a násl. spolkového koronavirového nařízení)

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Jako potvrzení bezinfekčnosti platí lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2. Pro všechny výsledky testů platí dále, že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha (v němčině a angličtině): https://www.rki.de/covid-19-tests.

I. Povinnost testu či potvrzení v případě příjezdu z České republiky od 24.01.2021 nebo jiné vysoce rizikové oblasti nebo z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí přísnější povinnosti testu či potvrzení: tyto osoby jsou povinny mít u sebe potvrzení o bezinfekčnosti již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům; v případě cesty prostředkem přepravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení v případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti:

 • osoby, které vysoce rizikovou oblastí pouze bez zastávky projely,
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
 • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření),
 • osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
 • osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě závažného důvodu (může se týkat diplomatů, přeshraničních pracovníků nebo montážních čet v případě naléhavých prací).

V PŘÍPADĚ PŘÍJEZDU Z VYSOCE RIZIKOVÉ OBLASTI NEEXISTUJE ŽÁDNÁ OBECNÁ VÝJIMKA Z POVINNOSTI TESTOVÁNÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (PENDLERY) ANI PRO MALÝ POHRANIČNÍ STYK.

 • Přeshraniční pracovníci (pendleři) se musí nechat testovat každých 48 hodin, nebo u příslušné německé hygienické stanice (Gesundheitsamt) požádat o výjimku. Ve všech případech musí registrovat svůj příjezd (vyplnit příjezdový formulář).
 • Saská spolková vláda dne 22. ledna 2021 v rámci celkové úpravy stanovila výjimku z koronavirového nařízení pro pendlery z České republiky. Ti mají povinnost nechat se dvakrát týdně otestovat, přičemž první test musí proběhnout před začátkem práce v daném týdnu. Při cestě do Saska je nutné mít s sebou pracovní smlouvu a potvrzení o negativním výsledku testu. Pokud s sebou daný pracovník při cestě do Saska nemá potvrzení o negativní výsledku testu, je povinen se nechat otestovat neprodleně po příjezdu, a to ještě před zahájením pracovní činnosti. V případě antigenních testů je nutné vystavit potvrzení podle tohoto vzoru.
 • V Bavorsku žádné výjimky z koronovirového nařízení ohledně vstupu zavedeny nebyly.
 • Další informace naleznete také na informačních stránkách saské nebo bavorské zemské vlády. Můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) v Sasku resp. příslušný okresní správní referát (Kreisverwaltungsreferat) v Bavorsku s dotazem, zda byla vydána obecně závazná vyhláška pro vaši profesi.
 • Cesty v rámci malého pohraničního styku jsou možné už jen s testem, a to i ve výjimečných případech, jako je např. závažné onemocnění blízkých příbuzných apod.

Vedle uvedeného nařízení o příjezdu platí i nadále povinnosti karantény podle karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí.

V případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru neexistuje žádná výjimka z povinnosti testu či potvrzení (§ 4 odst. 3 spolkového koronavirového nařízení)

II. Povinnost testu či potvrzení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti

Osoby, které přijíždějí do Německa a pobývaly v posledních deseti dnech v rizikové oblasti, která není v kategorii „vysoce riziková oblast“ nebo „oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru“, musí nejpozději 48 hodin po příjezdu získat potvrzení o tom, že nejsou infikovány koronavirem SARS-CoV-2, a toto potvrzení na žádost příslušného orgánu předložit.

Jako „potvrzení“ platí lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2. Pro všechny výsledky testů platí dále, že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha (v němčině a angličtině): https://www.rki.de/covid-19-tests.

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti:

 -  osoby, pro které platí výjimka z povinnosti registrace příjezdu (vyplnění příjezdového formuláře), a dále

 - v případě pobytu méně než 72 hodin:

 • osoby, které jedou na návštěvu příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manžela/manželky nežijícího/nežijící ve stejné domácnosti, životního partnera/partnerky nebo na základě sdíleného práva styku či péče o děti,
 • osoby, jejichž činnost je nezbytná pro chod zdravotnictví, a to s potvrzením zaměstnavatele, nadřízeného orgánu nebo zadavatele (za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • vysoce postavení příslušníci diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád (za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • příslušníci výkonných složek policie ze států Schengenského prostor

  -  za dodržení ochranných a hygienických opatření:
 • přeshraniční pracovníci (pendleři) za účelem zaměstnání, studia či vzdělání, pokud se vracejí ke svému bydlišti aspoň jednou týdně
 • vojáci a příslušníci zahraničních vojsk působících v rámci NATO

Vedle uvedeného nařízení o příjezdu platí i nadále povinnosti karantény podle karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí.

Pravidla karantény v jednotlivých spolkových zemích

Pravidla karantény upravuje všech 16 spolkových zemí jednotlivě, platné výjimky se tudíž mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit. Před cestou do Německa byste se proto měli informovat o pravidlech ve spolkové zemi, do které cestujete. Můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) v místě cíle vaší cesty, v Bavorsku na příslušný okresním správní referát (Kreisverwaltungsamt), případně tyto informace naleznete v karanténních nařízeních jednotlivých spolkových zemí. V případě pobytu ve vícero spolkových zemích je možné, že budou platit rozdílné předpisy!

Vedle celoněmeckých povinností registrace příjezdu (příjezdový formulář) a povinnosti testování či potvrzení platí rovněž nadále pravidla karantény vyplývající z příslušných nařízení jednotlivých spolkových zemí.

Podle nich platí při příjezdu z rizikové oblasti zásadně povinnost desetidenní karantény. Od pátého dne po vstupu do země lze provést test, jehož negativní výsledek karanténu předčasně ukončí. Ohledně výjimek z povinné karantény bude výhledově zavedeno rozlišení mezi „normálními“ rizikovými oblastmi a „oblastmi s mimořádně nakažlivou variantou viru“.

S platností od 14.01.2021 změnila spolková vláda vzorové nařízení o karanténě po příjezdu do Německa. Toto vzorové nařízení je pro jednotlivé spolkové země pouze doporučením a jednotlivá ustanovení mohou být upravena v jednotlivých spolkových zemích různě. Závazné jsou pouze výjimky z povinné karantény uvedené v karanténních nařízeních jednotlivých spolkových zemí.

Nadále platná nařízení spolkových zemí týkající se karantény definují výjimky z povinných testů někdy jinak než spolkové koronavirové nařízení. V případě kolize předpisů však platí (přísnější) povinnost testů podle úpravy ve spolkovém koronavirovém nařízení.

Obecná pravidla týkající se karantény v jednotlivých spolkových zemích

Pokud můžete doložit, že jste se nemocí Covid-19 nenakazili, není ve většině spolkových zemí vyžadována karanténa. V některých spolkových zemích je však po několika dnech vyžadováno opakované provedení testu.

Nařízení spolkových zemí obsahují mimo jiné tato pravidla:

 • Za předchozí pobyt v rizikové oblasti je považováno, pokud se daná osoba v rizikové oblasti zdržovala kdykoliv během posledních 10 dní před vstupem do Německa. Rozhodující je, zda byla oblast v okamžiku příjezdu do Německa považována za rizikovou (tzn. ne nutně v době pobytu v ní).
 • Dotyčná osoba se musí v cíli své cesty po dobu 10 dní izolovat (tzn. nastoupit domácí karanténu).
 • Pokud se na ni nevztahuje některá z výjimek, smí dotyčná osoba ukončit povinnou karanténu předložením negativního testu nejdříve 5 dní po vstupu do země.

V následujících případech předpokládá změněné vzorové nařízení výjimku z povinné karantény:


Bavorsko ve svém zemském nařízení týkajícím se vstupu a karantény pozastavilo platnost úpravy týkající se malého pohraničního styku.  

Sasko tuto úpravu implementovalo jen omezeně, cesty do Saska v rámci malého pohraničního styku jsou možné jen do 12 hodin a jen ze závažných důvodů. Závažnými důvody nejsou cesty za nákupem, k soukromé účasti na kulturních, sportovních, veřejných nebo jiných volnočasových akcích

 • V případě pobytu v Německu nebo rizikové zemi po dobu kratší než 72 hodin:
 1. Za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manželů nebo partnerů, nebo za účelem výkonu sdíleného práva péče nebo práva styku.
 2. Pro vysoce postavené příslušníky diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád.

Výše uvedené platí v Sasku i Bavorsku, v Sasku dokonce bez omezení na 72 hodin. Bavorsko stanovilo také výjimku pro návštěvy příbuzných druhého stupně (prarodiče, vnuci) a bod č. 4 platí pouze pro cesty vysoce postavených příslušníků.

 • Pro pendlery s bydlištěm v Německu, kteří jezdí pravidelně (alespoň jednou týdně) do rizikové oblasti za účelem výkonu povolání, studia nebo vzdělávání a vrací se do státu svého bydliště, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, objednatele nebo vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů.

         Toto platí v Sasku i Bavorsku. Sasko ale od 18. ledna 2021 vyžaduje pravidelné testy, a to minimálně jednou týdně.

 • Pro pendlery s bydlištěm v rizikové oblasti, kteří jezdí pravidelně (alespoň jednou týdně) do Německa za účelem výkonu povolání, studia nebo vzdělávání a vrací se do státu svého bydliště, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, zadavatele nebo vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů.

         Toto platí v Sasku i Bavorsku. Sasko ale od 18. ledna 2021 vyžaduje pravidelné testy, a to minimálně jednou týdně.

Vzorové nařízení obsahuje kromě toho i další výjimky, mimo jiné předložení negativního testu (např. pro návštěvu jiných příbuzných než příbuzných prvního stupně, nutné zdravotní ošetření, nezbytné, časově omezené pracovní a studijní pobyty) nebo oprávnění příslušného orgánu (hygienické stanice, okresního nebo pořádkového úřadu) udělit v odůvodněných případech na žádost výjimku. 

Užitečné odkazy a adresy související s pravidly týkajícími se karantény

Na webových stránkách německé spolkové vlády najdete přehled hlavních webových stránek jednotlivých spolkových zemí s příslušnými nařízeními a obecnými předpisy v souvislosti s koronavirem.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví poskytuje na svých webových stránkách obecné informace o digitálním příjezdovém formuláři (DEA).

Nařízení o povinné karanténě obou spolkových zemích sousedících s Českou republikou a spolkové země Berlín naleznete zde: 

Nařízení o karanténě – Bavorsko

Nařízení o karanténě – Berlín

Nařízení o karanténě – Sasko

Na webových stránkách bavorského státního ministerstva zdravotnictví a péče naleznete stručný návod pro vstup na území Bavorska, kde se můžete orientačně dozvědět, zda budete muset po příjezdu do Bavorska nebo Německa nastoupit do karantény. Jedná se o orientační informace, výsledek není právně závazný. Závazné jsou jenom karanténní předpisy jednotlivých spolkových zemí. Informační stránky jsou k dispozici pouze v německém jazyce a neobsahují informace o formuláři Registrace příjezdu.
Na webových stránkách Německého ministerstva zahraničí naleznete odkazy na nařízení o povinné karanténě jednotlivých spolkových zemí.


Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha.

Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde. Seznam příslušných referátů okresních správních úřadů v Bavorsku naleznete zde.

V otázkách ohledně nařízení v souvislosti s onemocněním Covid-19 se v Sasku můžete obrátit na centrální informační linku ke koronaviru 0800 100 0214.  (Pozor: jedná se o bezplatnou linku, která je dostupná pouze z Německa z německého telefonního čísla.)

Bavorský Zemský úřad pro zdraví a potravinovou bezpečnost (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL) zřídil informační linku, na které se cestující mohou informovat o postupu v případě testů pro osoby vracející se do Německa. Lze zde získat také informace ohledně testů na dálničních odpočívadlech a nádražích. Linka je dostupná od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 15:00 na čísle 0049 9131 6808 5101.

V Bavorsku informuje o konkrétních opatřeních vláda příslušného kraje, ve kterém přeshraniční pracovník (pendler) bydlí nebo pracuje. Pro Českou republiku se jedná o následující:

Oberfranken (Horní Franky):

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth

Koronaviroá linka bavorské vlády:
Telefon: +49 (0)89/122 220
Jednotná infolinka pro  všechny otázky ohledně koronaviru
(denně 08:00 - 18:00 hod.)
E-mail: poststelle@reg-ofr.bayern.de
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/corona/index.php

Oberpfalz (Horní Falc):

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
93039 Regensburg

Telefon: +49(0)941/5680-0
E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/presse/aktuelle_meldungen/corona-pandemie-ueberblick/

Niederbayern (Dolní Bavorsko)

Regierung von Niederbayern
Postfach
84023 Landshut

Telefon: +49 (0)8 71 / 8 08 – 01
E-Mail: poststelle@reg-nb.bayern.de 
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/

Spolkový úřad ochrany obyvatelstva a pomoci při katastrofách poskytuje aktuální a užitečné informace také prostřednictvím aplikace „Nina“. V této aplikaci naleznete informace o lokálních pravidlech a obecné předpisy svých oblíbených míst. Aplikace neposkytuje informace o příjezdu do Německa. Aplikace je k dispozici v němčině a dalších jazycích. 

Pravidla pro vstup do Německa

Vstup do Německa a tranzit zemí je

 • českým občanům a občanům ostatních zemí EU,
 • občanům třetích států s dlouhodobým povolením k pobytu v ČR (povolení k pobytu platné po dobu delší než 90 dní) a v ostatních zemích EU nebo schengenského prostoru

v zásadě umožněn bez udání důvodu. Platí však také pravidla spolkového koronavirového nařízení a nařízení spolkových zemí týkající se karantény.

V Německu platí omezení vstupu pro cesty z mnoha zemí. Tato omezení vydává spolkové ministerstvo vnitra. Proto se před svou cestou informujte u spolkového ministerstva vnitra, jaká pravidla platí konkrétně pro zemi, ze které do Německa cestujete.

Obecně je vstup možný:

 • z členských států EU;
 • ze států přidružených k schengenskému prostoru (Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko);
 • dalších zemí, z nichž je přicestování možné na základě vyhodnocení epidemiologické situace vydané EU.

Vstup z ostatních zemí je možný pouze ve výjimečných případech. Předpokladem je, aby se jednalo o nezbytně nutnou cestu.

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce: omezení cestování a pravidla karantény v Německu.

Aktuální informace o pravidlech pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra, spolkového ministerstva zdravotnictví a spolkové policie.

Na webové stránce „Re-open EU informuje Evropská komise průběžně o pravidlech pro cestování do všech členských zemí v souvislosti s koronavirem, mimo jiné o jednotlivých dopravních prostředcích, cestovních omezeních a pravidlech pro ochranu veřejného zdraví, jako jsou povinnost dodržovat bezpečné rozestupy nebo nosit roušky.
Na začátek stránky