Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

Článek

Aktualizováno 19.5.2020, 16:30

Bezpečnostní rada státu České republiky rozhodla přijmout jasná opatření ke snížení rizika nakažení koronavirem.

S ohledem na současnou situaci nebude Velvyslanectví SRN v Praze až do odvolání přijímat žádné návštěvní skupiny. Děkujeme za pochopení.

Ministerstvo vnitra ČR zřídilo telefonní linku, kam se můžete obracet s dotazy ohledně cestování (8:00 - 16:00 hod): +420 974 815 394-6 nebo +420 704 844 572/576.

Konzulární referát

Konzulární referát německého velvyslanectví je od 16.3.2020 uzavřen pro běžné návštěvníky.

Od 11. 5. 2020 jsou návštěvy obnoveny zatím v omezeném režimu.

V omezeném rozsahu je opět možné prostřednictvím online rezervačního systému sjednávat termíny pro podávání žádostí o cestovní pasy a občanské průkazy.

Všechny dosud sjednané termíny musely být stornovány.

Výjimečné termíny pro otázky ověření, žádostí o dědické osvědčení, vystavení potvrzení, oznámení o narození dítěte, otázky německého občanství či víz (jak žádost, tak vyzvednutí), není možné sjednat.

Velvyslanectví bude informovat na svých internetových stránkách, jakmile bude možné znovu rezervovat termín.

Cesty do Německa

Informace týkající se cestování a bezpečnosti poskytuje českým občanům Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Na jeho internetových stránkách www.mzv.cz najdete aktuální informace.

Níže naleznete obecné informace velvyslanectví o pravidlech cestování do Spolkové republiky Německo. Velvyslanectví však nemůže zodpovídat dotazy týkající se konkrétních případů, o vstupu na území SRN totiž vždy rozhoduje příslušník pohraniční policie na hranici.

Aktuální informace o vstupu na území Německa najdete na internetových stránkách ministerstva vnitra SRN (v angličtině), jakož i na internetových stránkách Spolkové policie (v němčině).

Ministerstvo zahraničí SRN informuje na svých stránkách (v angličtině) o podmínkách vstupu do země či tranzitu Německem (k dispozici i němčina a další jazyky).

Podle toho je vstup na území Německa povolen mj. v následujících případech:

 • osoby s německou státní příslušností
 • osoby s povolením k pobytu v Německu
 • osoby s bydlištěm v Německu
 • přeshraniční pracovníci (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady)
 • osoby se závažnými důvody pro vstup do země (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady). O vstupu rozhodne příslušník daného orgánu na místě.


Osoby, které nemají německou státní příslušnost, mohou do země vstoupit za následujících podmínek:

 • za účelem návratu domů do Německa, pokud zde mají oprávněně místo obvyklého pobytu (hlavní bydliště),
 • za účelem zahájení pobytu v Německu jen v případě, že to je nutné k zachování v zahraničí již existující rodiny (doprovod nebo sloučení rodin v Německu). Státní příslušníci třetích zemí potřebují vízum kategorie D,
 • za účelem výkonu výdělečné činnosti a/nebo provedení smluvního plnění. Činnosti v rámci ekonomické činnosti, kterou osoba již vykonává v EU, služební a obchodní cesty, vysílání, vstup do země za účelem zahájení výdělečné činnosti jsou možné, jen když cestující vykonává důležitou funkci (přeshraniční pracovníci, pracovníci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, poslanci Evropského parlamentu, akreditovaní diplomaté, agenturní zaměstnanci v potravinářství a specializovaní smluvní pracovníci jako montážní dělníci, stavitelé tunelů, betonáři). Je zapotřebí mít s sebou vhodné doklady (potvrzení pro přeshraniční pracovníky, pracovní smlouvu, poklady k dané zakázce či tzv. Grenzgängerkarte umožňující pobyt a výkon pracovní činnosti v Německu),
 • za účelem tranzitu do domovského státu, pokud není k dispozici alternativní spojení a je možný vstup do dané země i průjezd tranzitními zeměmi. Účel cesty a předpoklady pro vstup do cílových i tranzitních států je zapotřebí doložit (cestovní pas, potvrzení o nahlášení bydliště, povolení k pobytu, jízdenky či letenky). Za těchto podmínek je do Německa možné přicestovat i pozemní dopravou za účelem odletu z německého letiště,
 • za účelem tranzitu z důvodu výkonu výdělečné činnosti, studia nebo odborného vzdělávání (tuto skutečnost je nutné prokázat předložením vhodných dokumentů (např. pracovní smlouvy, podkladů k dané zakázce, tzv. Grenzgängerkarte, potvrzení o studiu),
 • mají-li k tomu závažné důvody (je třeba předložit příslušné doklady, zejména čestné prohlášení v případě vstupu z rodinných důvodů nebo kvůli péči o majetek). Je třeba vyplnit německé prohlášení.

 Závažnými důvody mohou být např.:

 • termín u lékaře nebo zdravotní ošetření (např. fyzioterapie). Je třeba předložit příslušné lékařské potvrzení/doklad.
 • návštěva manžela/manželky, životního partnera/partnerky, druha/družky
 • návštěva příbuzných
 • výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, to zahrnuje i vzájemný odvoz/vyzvednutí
 • účast na důležitých rodinných událostech, jako jsou svatby, pohřby, náboženské obřady, i pro jiné osoby než rodinné příslušníky
 • vstup za účelem vzdělávání, studia, návštěvy školy, vč. mateřských škol
 • péče a údržba vlastních pozemků, pronajatých bytů, najatých ploch apod.
 • účast úředním jednání
 • péče o zvířata.

Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí cestovat do, resp. vycestovat ze Spolkové republiky Německo. To platí i pro osoby vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup na území SRN je tedy stále zásadně možný pouze ze závažných důvodů, nově však bude možné cestovat do Německa rovněž z rodinných či osobních důvodů. Vstup do země za účelem turismu či nákupů je stále zakázaný.

Německé zastupitelské úřady v místě pobytu nevystavují verbální nótu o vstupu či tranzitu Německem.

Přeshraniční přeprava zboží omezena není, a to bez ohledu na státní příslušnost přepravního personálu.

Spolková republika Německo zavedla dne 16. března 2020 dočasné kontroly na hranicích. Na hranici s Lucemburskem tyto kontroly končí dne 15. května 2020. Na hranicích s Francií, Rakouskem a Švýcarskem budou kontroly prováděny minimálně do 15. června 2020. Totéž platí i pro přílety z Itálie a Španělska.

Dojde však ke zmírnění kontrol na hranicích s okolními státy. Nově se povolují veškeré přeshraniční dopravní spoje.

Informace o karanténě v Německu

Spolková republika Německo a jednotlivé spolkové země se dohodly na zrušení povinné karantény při vstupu na území Spolkové republiky Německo z jiného členského státu EU, státu schengenského prostoru a Velké Británie za předpokladu, že bude celkový počet nových případů nákazy v daném státě za posledních sedm dnů nižší než 50 případů na 100 000 obyvatel.

Spolkové země Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hamburk, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sársko a Šlesvicko-Holštýnsko zrušily povinnou karanténu pro osoby, které přicestují z jiného členského státu EU, státu schengenského prostoru či Velké Británie.

Pro všechny občany třetích států, kteří se po více než jednodenním pobytu v zahraničí vrací na místo svého trvalého bydliště v Německu, platí i nadále povinná dvoutýdenní karanténa. Podle nejnovějšího rozhodnutí nebude povinná karanténa při cestování ze třetích států platit, pokud bude přírůstek nově nakažených v daném státě tak mírný, že nebude nutné považovat všechny osoby cestující z tohoto státu za potenciálně nakažené.

Informujte se prosím na webových stránkách spolkové země, do níž se chystáte cestovat, zda příp. kdy došlo ke zrušení povinné karantény pro občany členských států EU a jaké předpisy platí pro občany třetích států.

Informace a zvláštní povolení mohou poskytnout rovněž úřady veřejného zdraví (Gesundheitsamt) v místě Vašeho pobytu v Německu. Svůj místně příslušný úřad veřejného zdraví naleznete zde.

Zde najdete předpisy spolkových zemí Sasko a Bavorsko týkající se povinné karantény.

Na začátek stránky