Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o podmínkách pro přeshraniční pracovníky

Illustrationsfoto

Illustrationsfoto, © Colourbox

Článek

Upozorňujeme, že se podmínky s ohledem na dynamický vývoj celé situace mohou průběžně rychle měnit a že za zde uvedené informace neručíme. Závazné jsou pokyny zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Obecné informace o podmínkách pro přeshraniční pracovníky platné od 18. května pro zaměstnance

Přes ukončení nouzového stavu stále platí následující pravidla pro občany ČR a občany ostatních zemí EU s bydlištěm v ČR, kteří pravidelně překračují hranice do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko za účelem výkonu práce (tzv. pendleři).

Důležitá je přitom možnost předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný českým nebo německým lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (formulář ZDE), který musí být předložen českým pohraničníkům v originále. Test je třeba pořídit na vlastní náklady, případně po dohodě na náklady zaměstnavatele. Ohledně možnosti absolvování testu v Německu prosím kontaktujte lokální orgány ochrany veřejného zdraví (Gesundheitsamt) nebo soukromé lékařské ordinace. Informace najdete např. na stránkách DTIHK Prag , Virologické společnosti nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

U přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů,se rozlišují v zásadě dvě skupiny:

1) Pravidelní pendleři mohou vstupovat na území SRN na libovolnou dobu. Při opětovném vstupu na území ČR musí předložit maximálně 4 dny starý PCR test s negativním výsledkem a platné potvrzení zaměstnavatele. Takto je možné (příp. každodenní) překročení hranice bez povinnosti podstoupit karanténu po dobu nejvýše 30 dní. Povinnost karantény pro pendlery neplatí pouze v případě, že každých 30 dní předloží nový test. Pro tyto osoby platí větší zákaz volného pohybu po území ČR (s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, zákaz používání veřejné hromadné dopravy a taxislužeb).

V případě, že při návratu do ČR nepředloží PCR test s negativním výsledkem, platí pro ně povinnost dvoutýdenní karantény, která může být případně zkrácena po předložení PCR-testu. Tu musí při opětovném vycestování do Německa doložit lékařským potvrzením.

2) Výjimka platí pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníky složek integrovaného záchranného systému (seznam povolání zde) a v provozech/zařízeních patřících ke kritické infrastruktuře. Tito pracovníci jsou obecně osvobozeni od povinné 14denní karantény nebo potvrzení o absolvování testu, pokud hranice překračují pravidelně v odstupu kratším než 14 dní. Pokud se zdrželi v Německu po dobu delší než 14 dní, musí předložit maximálně 4 dny starý PCR test s negativním výsledkem nebo postoupit povinnou 14denní karanténu.
Pendleři z ČR mají povinnost dodržovat jistá preventivní opatření (mj. minimalizace kontaktů s osobami v Německu, omezení pohybu na území ČR, přímá cesta do práce, nošení ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti; další informace zde. Pendleři spadající do tohoto režimu musí při překročení hranice předložit potvrzení pro přeshraniční pracovníky vystavené německým zaměstnavatelem, verbální nótu německého velvyslanectví jako potvrzení o zdravotních standardech a příp. statusu zaměstnavatele. Toto potvrzení získají přímo od svého zaměstnavatele (viz níže).

Požadavek absolvování karantény nebo předložení negativního PCR testu se netýká pracovníků v mezinárodní dopravě, osob, které do České republiky přicestují nebo z České republiky vycestují na dobu kratší než 24 hodin, nebo zemědělců v příhraničních oblastech.

Vstup do ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti

Obchodní cestující nebo montážní pracovníci z Německa mohou vstupovat na území ČR na dobu do 72 hod. bez povinnosti absolvovat karanténu, pokud předloží maximálně 4 dny starý PCR test s negativním výsledkem a doklad o ekonomické činnosti v ČR (např. smlouva, pozvání na obchodní jednání, objednávka zboží, výpis z OR), případně vyplněný formulář. Pro tyto osoby platí větší zákaz volného pohybu po území ČR (s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, zákaz používání veřejné hromadné dopravy a taxislužeb).

Obchodní cestující nebo montážní pracovníci z Německa mohou vstupovat na území ČR i na dobu delší než 72 hod. bez povinnosti absolvovat karanténu. Na hranici je třeba předložit maximálně 4 dny starý PCR test s negativním výsledkem a doklad o ekonomické činnosti v ČR (např. smlouva, pozvání na obchodní jednání, objednávka zboží, výpis z OR), vyplněný formulář. Pro tyto osoby platí během prvních 14 dní pobytu větší zákaz volného pohybu po území ČR (s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, zákaz používání veřejné hromadné dopravy a taxislužeb).

Stejný postup platí v případě zahájení trvalého zaměstnání v ČR.  Po uplynutí 14 denní lhůty je opět povolen volný pohyb po území ČR. Proto by měly všechny dotčené osoby požádat souběžně o přechodné povolení k pobytu v ČR (lze v současné době i písemně; přesné informace najdete zde).

Pro osoby s povolením k pobytu v České republice je vycestování a následný návrat z pracovních důvodů možný kdykoliv. Je zapotřebí předložit příslušný doklad (např. pozvánku na obchodní jednání, pracovní smlouvu, výpis z obchodního rejstříku) nebo alternativně vyplněné potvrzení. V případě vycestování na dobu kratší než 72 hodin není při návratu do ČR vyžadováno předložení negativního PCR testu. V případě, že pobyt mimo ČR překročí 72 hodin, je při návratu nutné na hranici předložit maximálně 4 dny starý negativní PCR test. Alternativně lze po návratu nastoupit 14denní karanténu, kterou ale lze do tří dní od vstupu do země nahradit předložením negativního PCR testu.

Informace pro zaměstnavatele z Německa

Ministerstvo vnitra ČR v případě osob druhé skupiny přeshraničních pracovníků pro vycestování a vstup na území ČR požaduje potvrzení německého velvyslanectví o tom, že zařízení nebo firma, které patří do oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, složek integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury, dodržují ve vztahu ke svým českým pracovníkům dostatečné zdravotní standardy. Za účelem zajištění těchto informací bude německé velvyslanectví průběžně poskytovat Ministerstvu vnitra ČR aktualizovaný seznam zařízení, která tyto podmínky splňují. Tento seznam bude sloužit jako výchozí informace pro české orgány na hraničních přechodech. Dotyčné firmy by měly postupovat následovně:

1) Podepsat prohlášení o dodržování zdravotních standardů v souladu s podmínkami Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra ČR. Zde obsažené požadavky se vztahují na dvě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a české vlády ze dne 6. dubna, které jsou zde k dispozici v češtině a v němčině.

2) Zaslat toto prohlášení jako dokument formátu PDF německému velvyslanectví v Praze na adresu wi@prag.diplo.de. Vezměte prosím na vědomí, že může být příp. nutné připojit rovněž krátké vysvětlení / popis vaší činnosti (viz krok č. 4)!

3) Jakmile budou údaje o vaší firmě / vašem zařízení předány Ministerstvu vnitra ČR a zaneseny do seznam příslušných zařízení, obdržíte od německého velvyslanectví e-mailem potvrzení (kopie příslušné verbální nóty), které poslouží vašim českým pracovníkům jako doklad na hranicích. Překročit hranici je možné den následující po dni obdržení verbální nóty.

PROSÍME, NEOBRACEJTE SE NA NÁS PRŮBĚŽNĚ S DOTAZY OHLEDNĚ STAVU ZPRACOVÁNÍ.

4) Pokud vaše firma / vaše zařízení patří do oblasti kritické infrastruktury, zašlete nám prosím krátké vysvětlení / popis vaší činnosti na adresu wi@prag.diplo.de. Velvyslanectví prověří zařazení do kategorie kritické infrastruktury a informuje Ministerstvo vnitra ČR. O tomto obdržíte rovněž potvrzení, jak je popsáno v bodě 3.

Přesnější kritéria pro zařazení mezi zařízení kritické infrastruktury naleznete zde. Informace vychází z aktuálně platného znění nařízení KRITIS Spolkového ministerstva vnitra.

V koordinaci se Svobodnými státy Sasko a Bavorsko se v současné době v příhraničních regionech považují jako systémově kritické následující oblasti:

•    energetika (mj. elektřina, plyn a pohonné hmoty)

•    informační technologie a komunikace (mj. telekomunikace)

•    transport a doprava (mj. logistika, silniční a železniční doprava)

•    zdravotnictví (mj. zdravotní péče a zdravotnická technika)

•    voda (mj. zásobování vodou a odpadní vody)

•    výživa (mj. zásobování potravinami a zemědělství)

•    finance a pojišťovnictví (mj. banky a pojišťovny)

•    stát a správa (mj. vláda a správa, justice, poštovní služby, likvidace odpadu, vzdělávací zařízení)

•    média a kultura (mj. rozhlas, tisk, symbolické stavby)

 

Vezměte prosím na vědomí, že oblasti jako hotelnictví, gastronomie, stavebnictví či automobilová výroba obvykle nespadají do těchto kategorií. V případě, že systémový význam vaší firmy / vašeho zařízení není přímý, nýbrž nepřímý, předložte společně s prohlášením o dodržování hygienických standardů rovněž prohlášení alespoň dvou vašich zákazníků považovaných za systémově kritické, kteří potvrdí, že jsou na službách vaší firmy v současnosti přímo závislí a že jsou pro ně nezbytně nutné. Pokud tato potvrzení nepředložíte, nemůže vám německé velvyslanectví vystavit potvrzení o systémovém významu vaší firmy určené pro české úřady.

V případě naléhavých otázek je vám německé velvyslanectví k dispozici na adrese wi@prag.diplo.de.

Informace o karanténě v Německu

Spolková republika Německo a jednotlivé spolkové země se dohodly na zrušení povinné karantény pro občany členských států EU, států schengenského prostoru a Velké Británie.

Pro všechny občany třetích států, kteří se po více než jednodenním pobytu v zahraničí vrací na místo svého trvalého bydliště v Německu, platí i nadále povinná dvoutýdenní karaténa.

Informujte se prosím na webových stránkách spolkové země, do níž se chystáte cestovat, zda příp. kdy došlo ke zrušení povinné karantény pro občany členských států EU a jaké předpisy platí pro občany třetích států.

Informace a zvláštní povolení mohou poskytnout rovněž úřady veřejného zdraví (Gesundheitsamt) v místě Vašeho pobytu v Německu. Svůj místně příslušný úřad veřejného zdraví naleznete zde.

Aktuální informace o vstupu na území Německa najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra SRN (v angličtině), jakož i na internetových stránkách Spolkové policie (v němčině).

Podle toho je vstup na území Německa povolen mj. v následujících případech:

  •  osoby s německou státní příslušností
  •  osoby s povolením k pobytu v Německu
  •  osoby s bydlištěm v Německu
  •  osoby, které nemají německou státní příslušnost za účelem výkonu výdělečné činnosti a/nebo provedení smluvního plnění. Pracovní činnost v rámci výdělečné činnosti, která je již v EU vykonávána, také služební a obchodní cesty a vyslání do zahraničí. Přicestování za účelem nové výdělečné činnosti je jen tehdy možné, když daná cestující osoba zastává důležitou pracovní pozici. (přeshraniční pracovníci, pracovníci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, poslanci Evropského parlamentu, akreditovaní diplomaté, agenturní zaměstnanci v potravinářství a specializovaní smluvní pracovníci, jako montážní dělníci, stavitelé tunelů, betonáři). Je zapotřebí mít s sebou vhodné doklady (potvrzení pro přeshraniční pracovníky, pracovní smlouvu, poklady k dané zakázce či tzv. Grenzgängerkarten umožňující pobyt a výkon pracovní činnosti v Německu).
  • osoby bez německé státní příslušnosti za účelem tranzitu z důvodu výkonu výdělečné činnosti, za účelem studia nebo profesního vzdělávání (tuto skutečnost je nutné prokázat předložením vhodných dokumentů (např. pracovní smlouva, podklady k dané zakázce či tzv. Grenzgängerkarte, potvrzení o studiu).

 Bližší informace najdete zde.  

Na začátek stránky