Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Společně

Staatsminister Michael Roth

Staatsminister Michael Roth, © Thomas Koehler/photothek.de

Článek

Německý státní ministr pro Evropu Michael Roth spolu se svými kolegy z Portugalska a Slovinska shrnuje hlavní výzvy pro příští půl rok jako je rychlé, silné a komplexní zotavení z krize. Čtěte článek zde: 

Mimořádné časy si žádají mimořádná rozhodnutí. V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 Evropská unie již prokázala svou schopnost jednat rychle, rozhodně a komplexně. Přesto bychom si neměli nic namlouvat: Cesta obnovy bude dlouhá. Rozhodnutí, která učiníme v následujících měsících, tak budou mít velký dopad na budoucnost Evropy.

V tomto rozhodujícím okamžiku dějin EU se předsednictví v Radě EU 1. července ujímá předsednické trio Německo, Portugalsko a Slovinsko. Tyto tři země budou v následujících 18 měsících postupně zodpovědné za to, aby zajistily nejen rychlé, silné a komplexní zotavení z krize, ale také aby položily základy pro klimaticky neutrální, digitální, globální a sociálně soudržnou Evropu.

Na tento těžký úkol bychom nemohli být připraveni lépe. Zcela v evropském duchu porozumění a solidarity jsme se několik měsíců osobně i virtuálně setkávali, abychom diskutovali, rozpracovávali a zpřesňovali naši společnou vizi Evropy. Naším vodítkem byla od začátku strategická agenda EU. Ta tvoří společný základ, který jsme doplnili o naše priority a perspektivy.

Nikdo nemohl samozřejmě tušit, jak ohromnou zkouškou COVID‑19 bude. Přesto se nám podařilo náš program s ohledem na tuto mimořádnou krizi rychle upravit. Doplněn byl závazek zavést v oblasti zdravotnictví odpovídající opatření pro zvládnutí COVID-19 a návrhy Evropské komise na posílení, rozšíření a zlepšení koordinace systému krizového řízení v rámci EU s cílem zvýšit připravenost na krizové situace, jako jsou pandemie nebo rozsáhlé kybernetické útoky. Dále bylo mezi priority zařazeno výrazné oživení evropské ekonomiky, obnovení a prohloubení jednotného vnitřního trhu a pokračování usilovné práce na tom, aby byla dosažena dohoda ohledně víceletého finančního rámce EU pro období 2021–2027 a balíčku na podporu oživení EU, čímž by bylo zajištěno včasné spuštění nových programů a nástrojů.

Předsednické trio se bude zasazovat o vytvoření odolnější, efektivnější a účinnější EU, která bude svým občanům přinášet konkrétní výsledky vycházející z našich základních hodnot a dodržování subsidiarity a proporcionality. Pro řešení sociálních a lidských aspektů krize usiluje trio o naplňování evropského pilíře sociálních práv. K dalšímu rozvoji našich politik a hmatatelným výsledkům pro občany by měla přispět rovněž konference o budoucnosti Evropy. Kromě toho je naším cílem navázat komplexní partnerství s Velkou Británií, které zajistí spravedlivé a rovné podmínky pro všechny členské státy.

Tyto programové závazky vychází ze čtyř hlavních cílů, na kterých jsme se shodli již před krizí. Zaprvé budeme chránit naše občany a svobody tím, že budeme důsledně trvat na plném dodržování hodnot Unie, včetně principů právního státu v celé EU. Trio předsednických států hodlá uplatňovat jako hlavní princip rovnoprávnost, podporovat kulturní rozmanitost, zajišťovat bezpečnost občanů na internetu a zintenzivnit boj proti terorismu a přeshraniční kriminalitě. EU potřebuje komplexní, trvalé a spolehlivé řešení migrace. Proto se trio chce v rámci svých priorit věnovat novému migračnímu paktu. Soustředit se budeme rovněž na realizaci opatření týkající se schengenského prostoru a vnějších hranic EU, přičemž naším cílem je obnovit plnou funkčnost Schengenu.

Zadruhé budeme naši ekonomiku rozvíjet tak, abychom vytvořili evropský model budoucnosti zahrnující úplné obnovení a prohloubení jednotného vnitřního trhu s jeho čtyřmi svobodami. Toho chceme docílit krom jiného podporou rovných konkurenčních podmínek, investicemi do výzkumu a vývoje a vypracováním ambiciózní strategie EU pro oblast průmyslové politiky, která podpoří evropské hodnotové řetězce, posílí konkurenceschopnost našich malých a středních podniků a našeho průmyslu a zároveň bude podporovat účinnost a flexibilitu kohezní politiky a digitální transformaci v Evropě.

Zatřetí přispějeme k vytvoření klimaticky neutrální, zelené, spravedlivé a sociální Evropy, mimo jiné schválením tzv. evropského klimatického zákona, vedoucí rolí při realizaci Zelené dohody pro Evropu, zvýšením úsilí v boji proti chudobě a zlepšováním přístupu k sociální ochraně pro všechny zaměstnance, jakož i uplatňováním principů OSN v oblasti ekonomiky a lidských práv konzistentně v celé EU.

Začtvrté se budou všechna tři předsednictví zasazovat o evropské hodnoty ve světě, mimo jiné usilováním o multilaterální světový řád založený na pravidlech, jakož i o vyjednání ambiciózních bilaterálních dohod o volném obchodu a ochraně investic. Země západního Balkánu budeme i nadále podporovat na jejich evropské cestě. Trio hodlá rovněž posilovat politická partnerství EU, mimo jiné s Afrikou, Asií a Latinskou Amerikou, i naše transatlantická partnerství s cílem rozvíjet roli EU coby zodpovědného, akceschopného a spolehlivého globálního partnera v oblasti míru a bezpečnosti.

To vše a ještě mnoho dalšího je součástí programu našich tří předsednictví. Teď je na nás všech, na členech Rady, Evropské komise, Evropského parlamentu a doslova na nás všech Evropanech, abychom sebrali odvahu tento program společně naplnit. Protože dnes opravdu potřebujeme jednotu. A jedinou cestou k lepší budoucnosti Evropy je jednat – jednat SPOLEČNĚ.

Michael Roth

německý státní ministr pro Evropu

Ana Paula Zacarias

portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti

Gašper Dovžan

slovinský státní tajemník ministerstva zahraničních věcí

Na začátek stránky