Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Pravidla karantény v jednotlivých spolkových zemích

Článek

Pravidla karantény upravuje všech 16 spolkových zemí jednotlivě, platné výjimky se tudíž mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit. Před cestou do Německa byste se proto měli informovat o pravidlech ve spolkové zemi, do které cestujete. Můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) v místě cíle vaší cesty, v Bavorsku na příslušný okresním správní referát (Kreisverwaltungsamt), případně tyto informace naleznete v karanténních nařízeních jednotlivých spolkových zemí. V případě pobytu ve vícero spolkových zemích je možné, že budou platit rozdílné předpisy!

Vedle celoněmeckých povinností registrace příjezdu (příjezdový formulář) a povinnosti testu a jeho doložení platí rovněž nadále pravidla karantény vyplývající z příslušných nařízení jednotlivých spolkových zemí.

Podle nich platí při příjezdu z rizikové oblasti zásadně povinnost desetidenní karantény. Od pátého dne po vstupu do země lze provést test, jehož negativní výsledek karanténu předčasně ukončí. Ohledně výjimek z povinné karantény bude výhledově zavedeno rozlišení mezi „normálními“ rizikovými oblastmi a „oblastmi s mimořádně nakažlivou variantou viru“. S platností od 14. 1. 2021 změnila spolková vláda vzorové nařízení o karanténě po příjezdu do Německa. Toto vzorové nařízení je pro jednotlivé spolkové země pouze doporučením a jednotlivá ustanovení mohou být upravena v jednotlivých spolkových zemích různě. Závazné jsou pouze výjimky z povinné karantény uvedené v karanténních nařízeních jednotlivých spolkových zemí.

Nadále platná nařízení spolkových zemí týkající se karantény definují výjimky z povinných testů někdy jinak než spolkové koronavirové nařízení. V případě kolize předpisů však platí (přísnější) povinnost testů podle úpravy ve spolkovém koronavirovém nařízení.

Obecná pravidla týkající se karantény v jednotlivých spolkových zemích

Nařízení spolkových zemí obsahují mimo jiné tato pravidla:

 • Za předchozí pobyt v rizikové oblasti je považováno, pokud se daná osoba v rizikové oblasti zdržovala kdykoliv během posledních 10 dní před vstupem do Německa. Rozhodující je, zda byla oblast v okamžiku příjezdu do Německa považována za rizikovou (tzn. ne nutně v době pobytu v ní).
 • Dotyčná osoba se musí v cíli své cesty po dobu 10 dní izolovat (tzn. nastoupit domácí karanténu).
 • Pokud se na ni nevztahuje některá z výjimek, smí dotyčná osoba ukončit povinnou karanténu předložením negativního testu nejdříve 5 dní po vstupu do země.

V následujících případech předpokládá změněné vzorové nařízení výjimku z povinné karantény:

 • Tranzit: V tomto případě jste povinni Německo ihned opustit a nemůžete se v Německu ubytovat. Toto nařízení platí ve všech spolkových zemích. Příjezdový formulář se nemusí vyplnit.
 • Pobyt v Německu, resp. v rizikové oblasti méně než 72 hodin:
  • u osob v přeshraniční přepravě osob a nákladů
  • u osob, jejichž činnosti je nutná a nezbytná pro chod zdravotnictví

Pro osoby, které se zdržely v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, neplatí žádné další výjimky z povinné karantény.

Pro osoby, které se zdržely v „normální“ rizikové oblasti a také ve vysoce rizikové oblasti, platí navíc následující výjimky z povinné 10denní karantény:

 • Vstup do Německa nebo do rizikové oblasti v rámci přeshraničního styku se sousedními státy na dobu kratší než 24 hodin.

Bavorsko ve svém zemském nařízení týkajícím se vstupu a karantény pozastavilo platnost úpravy týkající se malého pohraničního styku.

Sasko tuto úpravu implementovalo jen omezeně, cesty do Saska v rámci malého pohraničního styku jsou možné jen do 12 hodin a jen ze závažných důvodů. Závažnými důvody nejsou cesty za nákupem, k soukromé účasti na kulturních, sportovních, veřejných nebo jiných volnočasových akcích

 • V případě pobytu v Německu nebo rizikové zemi po dobu kratší než 72 hodin:
 1. Za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manželů nebo partnerů, nebo za účelem výkonu sdíleného práva péče nebo práva styku.
 2. Pro vysoce postavené příslušníky diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád.

  Výše uvedené platí v Sasku i Bavorsku, v Sasku dokonce bez omezení na 72 hodin. Bavorsko stanovilo také výjimku pro návštěvy příbuzných druhého stupně (prarodiče, vnuci) a bod č. 4 platí pouze pro cesty vysoce postavených příslušníků.

 • Pro pendlery s bydlištěm v Německu, kteří jezdí pravidelně (alespoň jednou týdně) do rizikové oblasti za účelem výkonu povolání, studia nebo vzdělávání a vrací se do státu svého bydliště, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, objednatele nebo vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů.
 • Pro pendlery s bydlištěm v rizikové oblasti, kteří jezdí pravidelně (alespoň jednou týdně) do Německa za účelem výkonu povolání, studia nebo vzdělávání a vrací se do státu svého bydliště, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, zadavatele nebo vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů.

Vzorové nařízení obsahuje kromě toho i další výjimky, mimo jiné předložení negativního testu (např. pro návštěvu jiných příbuzných než příbuzných prvního stupně, nutné zdravotní ošetření, nezbytné, časově omezené pracovní a studijní pobyty) nebo oprávnění příslušného orgánu (hygienické stanice, okresního nebo pořádkového úřadu) udělit v odůvodněných případech na žádost výjimku. 

Na webových stránkách spolkové vlády naleznete přehled odkazů na nejdůležitější stránky týkající se nařízení a dalších předpisů, které platí v jednotlivých spolkových zemích.

Zde naleznete nařízení o povinné karanténě obou spolkových zemí sousedících s Českou republikou a spolkové země Berlín:

Informace a udělení výjimek lze získat také od hygienické stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Přehled místně příslušných hygienických stanic naleznete zde. Přehled příslušných referátů okresní správy v Bavorsku naleznete zde.


 

Na začátek stránky