Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace pro přeshraniční pracovníky (pendlery)

17.02.2021 - Článek

Pravidla vstupu do Německa pro pracovníky kritické infrastruktury

Stav k: 17.02.2021 17:00

V souladu se zákazem cest a přepravy cestujících z České republiky do Německa, o kterém rozhodla německá spolková vláda, nesmí do Německa s platností od 14. 2. 2021 cestovat za účelem výkonu povolání osoby, které nemají bydliště či povolení k pobytu v Německu. Výjimku ze zákazu vstupu do země mají pouze následující pracovníci kritické infrastruktury za podmínky, že předloží příslušná potvrzení:

 1. lékařský a ošetřovatelský personál, osoby, které se jako doprovodný personál účastní letů letecké záchranné služby a letů, při nichž jsou přepravovány orgány určené k transplantaci, zaměstnanci výrobců přístrojů a výrobků pro zdravotnictví
  (potvrzení zaměstnavatele, že vstup do Německa je v zájmu veřejného zdraví)
 2. zaměstnanci, kteří jsou nezbytní pro zachování funkčnosti podniků v souladu s bodem 2 „Pokynů k výkonu volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění COVID-19 (2020/C 102 I/03)“
  (do 18. 2. postačí předložení pracovní smlouvy; od 19. 2. je nutné předložit individuální potvrzení bavorských či saských úřadů, v němž budou uvedeny informace o daném zaměstnanci a podniku)
 3. sezonní pracovníci v zemědělství
  (je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele o ubytování v Německu)

Výjimka pro pracovníky skupiny 2) se vztahuje pouze na spolkové země Sasko a Bavorsko, ne na ostatní spolkové země. Výjimka pro pracovníky skupiny 1) a 3) platí v celém Německu.

Pracovníky skupiny 2) se rozumí mimo jiné pracovníci zdravotnických zařízení, ošetřovatelé a pečovatelé, pracovníci farmaceutického průmyslu a výrobců zdravotnických prostředků, odborní pracovníci v oblasti informatiky a komunikačních technologií, pracovníci v technických oborech jako jsou např. inženýři, pracovníci v energetice a elektrotechnici, pracovníci kritické infrastruktury, osoby zajišťující veřejnou bezpečnost, výrobu a zpracování potravin, pracovníci v dopravním sektoru, městské hromadné dopravě, námořní a vnitrozemní lodní dopravě.

Zda se v konkrétním případě jedná o pracovníka kritické infrastruktury, posuzují v Bavorsku na žádost zaměstnavatele příslušné úřady zemské rady, které také vystavují potřebná potvrzení. Informace o úřadech zemské rady naleznete mimo jiné zde. Podle § 2 odst. 6 Bavorského karanténního nařízení jsou tyto osoby osvobozeny od karantény.

V případě Saska jsou pracovníci kritické infrastruktury osvobozeny od povinnosti karantény podle § 6 odst. 1 č. 4-6 Saského nařízení o karanténě po příjezdu. Kritická infrastruktura zahrnuje následující oblasti: zdravotnictví,  pečovatelská služba, laboratoře ve zdravotnictví, chov hospodářských zvířat, dopravní a přepravní služby, lékárny, farmacie, pohřebnictví, potravinářství, informační a telekomunikační technologie. Potřebná potvrzení vystavuje na žádost zaměstnavatele příslušný úřad okresu.

Registrace příjezdu

Pro výše uvedené pracovníky platí povinnost registrace příjezdu dle nařízení o cestách z rizikových zemí.

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese www.einreiseanmeldung.de. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo policejní kontrole na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Povinnost testu a jeho doložení

Pro pendlery přijíždějící z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru neexistuje podle saského a bavorského nařízení o povinné karanténě žádná obecná výjimka z povinného testu. 

 • Aby mohli cestovat do Bavorska, musí se přeshraniční pracovníci (pendleři) nechat testovat pravidelně každých 48 hodin. Ve všech případech musí registrovat svůj příjezd (vyplnit příjezdový formulář).
 • Pendleři do Saska musí každý den předložit negativní test (viz níže). Ve všech případech musí registrovat svůj příjezd (vyplnit příjezdový formulář).

Informace o odběrových místech pro testování pendlerů v Sasku naleznete zde, o odběrových místech na hraničních přechodech s Bavorskem zde. Seznam dostupných odběrových míst pro antigenní testování v České republice naleznete zde.

Další výjimky ze zákazu vstupu do Německa

Pro osoby z výše uvedených skupin 1) a 3) existuje výjimky ze zákazu vstupu do Německa. I ony však musí registrovat svůj příjezd (vyplnit příjezdový formulář) a předložit negativní test při překročení hranic. Navíc podléhají karanténním předpisům cílové spolkové země. Z toho důvodu vám doporučujeme informovat se o výjimkách z karantény, zejména v oblasti zdravotnictví a pečovatelských služeb. Přehled příslušných nařízení naleznete

Přeshraniční pracovníci z České republiky s německou státní příslušností zákazu vstupu do Německa nepodléhají, musí však také registrovat svůj příjezd (vyplnit příjezdový formulář) a předložit negativní test při překročení hranic. Navíc podléhají karanténním předpisům cílové spolkové země. V případě Saska platí výjimky pro výše uvedené pracovníky kritické infrastruktury. V případě Bavorska § 2 odst. 6 Bavorského karanténního nařízení stanoví výjimku pro zaměstnance zdravotnictví a pečovatelských služeb a dále obecně pro osoby, jejichž činnost je nutná a nezbytná pro udržení chodu továrny, pokud toto doloží zaměstnavatel, zadavatel nebo objednatel. Toto potvrzení je třeba předložit při každém vstupu do Německa. Dále platí i další povinnosti, jako např. povinnost testování každých 24 resp. 48 hodin.

Na začátek stránky