Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Pracovní oblasti velvyslanectví

Článek

Politický referát

Politický referát se zabývá všemi oblastmi zahraniční a vnitřní politiky České republiky. Těžiště tvoří bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Německem stejně tak s ostatními sousedy, jednání o vstupu do EU a také spolupráce s mezinárodními organizacemi (NATO, Rada Evropy, UNO). Připravuje se souhlasem české strany návštěvy německých politiků na vysoké úrovni v České republice. Vedle toho je těžištěm jeho práce udržování kontaktů se zástupci všech politických sil v České republice.

Vedoucí referátu pro politické záležitosti je paní Petra Dachtler, která je zároveň zástupkyní velvyslance.Hospodářský referát

Anne Glumm
Anne Glumm© Německé velvyslanectví v Praze
Hospodářské oddělení sleduje politiku hospodářskou, dopravní a životního prostředí a poskytuje spolkové vládě informace vztahující se k hospodářství. Podporuje kontakty mezi vládními místy, spolky a podnikatelskými subjekty z České republiky a Německa a podporuje činnost německých exportérů a investorů. Dále se stará o německé delegace, jejichž těžiště tvoří hospodářsko-politická témata.

Vedoucí hospodářského referátu je paní Anne Glumm.Kulturní referát
Kulturní referát velvyslanectví koordinuje zahraniční kulturní a vzdělávací politiku Spolkové republiky Německo v České republice v těsné spolupráci s různými zprostředkovatelskými organizacemi. Ke klíčovým úlohám patří vedle péče o spolupráci s místními nositeli kultury i podpora německého jazyka a sledování svébytné kulturní práce německé menšiny. Oblasti vzdělání, škol, vědy a vysokých škol stejně tak i otázky péče o válečné hroby vytvářejí další pole působení pro kulturní referát.


Tiskový referát

Martin Sielmann
Martin Sielmann© Německé velvyslanectví v Praze

Tiskový referát informuje česká média a veřejnost o politice spolkové vlády, a to zejména ve vztahu k bilaterální a regionální úrovni, a o Německu obecně. Je kontaktním místem pro zástupce českých médií, kteří chtějí informace k aktuálním tématům nebo podporu pro návštěvě Německa. Při každodenní práci referát používá především sociální sítě jako Facebook, Instagram a twitterový účet velvyslance.

Vedoucím tiskového referátu je pan Martin Sielmann.


Štáb přidělence obrany

Wiland Oerter
Wiland Oerter© Německé velvyslanectví v Praze

Štáb přidělence obrany radí velvyslanectví na poli vojensko-politickém, zbrojně-technickém a zbrojařském a podává zprávy o bezpečnostně a vojensko-politických záležitostech. Zastupuje německé vojenské zájmy vůči vojsku České republiky a pečuje o spojení s příslušnými vojenskými a civilními služebnami českého ministerstva obrany a generálního štábu. Je mimo to prostředníkem bilaterálních vzdělávacích a kooperačních aktivit a udržuje kontakty s jinými cizími atašé.

Vedoucím referátu je podplukovník g.š. Wiland Oerter.


Referát pro vědu a výzkum

Anne Glumm
Anne Glumm© Německé velvyslanectví v Praze

Referát pro vědu a výzkum se zabývá česko-německou spoluprácí v oblasti vědy, vzdělání a výzkumu, informuje o vědeckých kooperačních programech a zprostředkovává kontakty mezi výzkumem a podniky. Ve středu pozornosti stojí především výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, ochrany životního prostředí a energetické efektivity. 

Kontaktní osobou je paní Anne Glumm.Právní a konzulární referát
Právní a konzulární referát je nejdůležitější kontaktní místo pro německé občany trvale žijící v Česku, kteří nespadají do kompetence českých úřadů. Němci, kteří se ocitnou během přechodného pobytu v tísňové situaci, nabízí nejnutnější výpomoc. A konečně příslušným úřadem pro udělování víz za spolkovou republiku platné zpravidla v celkovém rámci působnosti Schengenské úmluvy.

Vedoucí právního a konzulárního referátu je paní Ulrike Hertlein.


Správní oddělení

Správní oddělení velvyslanectví je zodpovědné za celou infrastrukturu. Do jeho kompetencí spadá interní organizace velvyslanectví, personální management jak pro vyslané, tak pro lokálně zaměstanané spolupracovníky, finanční Management, IT podpora, otázky bezpečnosti a spolupráce s českými úřady a ostaními zahraničními zastoupeními.

Vedoucím správního oddělení je pan Thomas Korth.

Na začátek stránky