Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Obecné informace

Information (Symbolbild)

Information (Symbolbild), © dpa/picture alliance

Článek

Obecné informace

Obecné informace o cestovních pasech / občanských průkazech

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: listopad 2022  

Vyzvednutí/zaslání dokladu totožnosti

Jakmile obdržíte e-mailové upozornění, že je váš nový doklad totožnosti připraven, můžete si jej osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce s ověřenou plnou mocí vyzvednout na konzulárním oddělení velvyslanectví, a to pouze v úterý a v pátek od 08:30 do 08:45 hod. nebo ve čtvrtek od 13:30 do 13:45 hod. V případě vyzvednutí dokladu je nutné, abyste před nebo při jeho vydání velvyslanectví potvrdil(a), že jste obdržel(a) dopis s kódem PIN. Na velvyslanectví s sebou přineste i výtisk e‑mailového upozornění.

V případě, že jste si při podání žádosti o nový doklad vyžádali jeho zaslání poštou a uhradili příslušnou výši poštovného, bude vám doklad zaslán jako cenné psaní na vaši českou adresu. Za zaslání cestovního pasu se platí 120 Kč, u občanských průkazů poštovné činí 160 Kč. Oba poplatky se hradí již při podání žádosti. Upozorňujeme, že velvyslanectví daný doklad totožnosti zašle pouze jednou. Pokud jej nebude možné doručit, budete si jej muset ve výše uvedeném čase vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

Plná moc

Upozornění k zasílání občanských průkazů poštou

Adresa a dostupnost velvyslanectví

Žádosti týkající se cestovních pasů a občanských průkazů je nutné podat osobně na právním a konzulárním oddělení německého velvyslanectví v Praze na adrese Vlašská 19, 118 01 Praha 1 (Malá Strana).

Nejbližší zastávky MHD jsou: stanice metra Malostranská, tramvajové zastávky Malostranské náměstí nebo Hellichova (linky 12, 15, 20 a 22) či autobusová zastávka Šporkova (linka 192).

Velvyslanectví nenabízí pro návštěvníky možnost parkování a nachází se v oblasti s omezenými příjezdovými možnostmi.

Doba zpracování

Za začátek doby zpracování se považuje okamžik, kdy má konzulární oddělení k dispozici veškeré dokumenty, které potřebuje k rozhodnutí. Poštovní doručovací doba se nepovažuje za součást doby zpracování.

Žádost o vystavení cestovního pasu či občanského průkazu byste měli podat přibližně šest měsíců před koncem platnosti vašeho současného dokladu totožnosti.

Tisk cestovních pasů a občanských průkazů zajišťuje německá Spolková tiskárna (Bundesdruckerei) se sídlem v Berlíně. Velvyslanectví zajišťuje pouze tisk dočasných a dětských cestovních pasů. Spolková tiskárna zasílá velvyslanectví vytištěné doklady totožnosti jednou za dva týdny prostřednictvím diplomatické kurýrní služby.

Níže naleznete dobu zpracování (upozorňujeme, že se jedná o průměrnou dobu zpracování a velvyslanectví neručí za to, že budou doklady po uplynutí uvedené lhůty k dispozici):

cestovní pas                                                      doba zpracování cca 4–6 týdnů

občanský průkaz                                            doba zpracování cca 4–6 týdnů

expresní vyhotovení cestovního pasu    doba zpracování cca 2–3 týdny (za příplatek)

dočasný cestovní pas                                    doba zpracování cca 1 týden

dětský cestovní pas                                        doba zpracování cca 1 týden

cestovní doklad jako náhrada cestovního pasu  do 72 hodin

Doktorské tituly

Uvádění doktorských titulů do německých dokladů totožnosti se řídí § 4 odst. 1 č. 3 německého zákona o cestovních pasech (PassG) / § 5 odst. 2 č. 3 německého zákona o občanských průkazech (PAuswG).

Pokud chcete do německého dokladu totožnosti zapsat doktorský titul, je nutné předložit originál dokladu o absolvování doktorského studia. V listině o udělení doktorského titulu musí být uvedeno vaše příjmení, jméno a datum narození za účelem ověření totožnosti a také téma disertační práce. V případě, že se nejedná o německou či českou listinu, je zásadně nutné, aby byl k této listině připojen ověřený překlad a aby byla opatřena apostilou či superlegalizací.

 

Zahraniční doktorské tituly lze do německého dokladu totožnosti zapsat pouze tehdy, pokud držitele opravňují k používání zkratky „Dr.“ bez dalších dodatků (včetně informace o tom, kde držitel doktorský titul získal). To znamená, že doktorské tituly, které se v Německu smí používat pouze současně s uvedením fakulty a vysoké školy, kde držitel doktorský titul získal (např. „doktor kanonického práva na univerzitě XY“) do dokladu totožnosti zapsat nelze.

Akademické tituly (např. PhD), jejichž udělování se řídí předpisy jednotlivých spolkových zemí o vysokých školách, do dokladů totožnosti v zásadě zapsat nelze. Pokud však žadatel při podání žádosti doloží, že vysokoškolské právo spolkové země, podle něhož byl titul udělen, umožňuje alternativně také použití zkratky „Dr.“, lze danou akademickou hodnost zapsat i ve formě „Dr.“. 

Držitelé doktorských titulů ze zemí EU mohou zkratku „Dr.“ bez oborového dodatku a označení udělující univerzity používat a nechat zapsat do dokladů v případě, že titul získali v rámci vědeckého doktorského studia. Zkratku „Dr.“ nelze zapsat v případě doktorských titulů udělených současně s dokončením vysokoškolského studia (aniž by kandidát musel vykázat další vědeckou činnost v podobě písemné práce a následné ústní zkoušky), tzv. malých doktorátů, ani dalších vysokoškolských titulů.

Podle čl. 6 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství uzavřené dne 23. 3. 2007 jsou k používání zkratky „Dr.“ v Německu oprávněni pouze držitelé českých titulů doktor (Ph.D.), doktor teologie (Th.D.) kandidát věd (CSc.) a doktor věd (DrSc). Do německého cestovního pasu lze tedy zapsat pouze tyto tituly získané na státem uznávaných univerzitách v České republice – viz též čl. 4.1.3 německého správního předpisu o cestovních pasech (Passverwaltungsvorschrift. PassVwV).

Ostatní v České republice udělované doktorské tituly jako MUDr., RNDr, JUDr. atd. zapsat nelze.

Doklady umožňující vstup do země

Vstoupit do České republiky a pobývat v zemi mohou němečtí státní příslušníci s následujícími dokumenty:

 • cestovní pas: ano
 • dočasný cestovní pas: ano
 • občanský průkaz: ano
 • dočasný občanský průkaz: ano
 • dětský cestovní pas: ano

Cestovní dokumenty musí být v době vstupu do země platné minimálně do konce dané cesty nebo pobytu.

Upozorňujeme také, že podle německého zákona o cestovních pasech (Passgesetz, PassG) je německý občan, který vycestuje z Německa, povinen mít při sobě platný cestovní pas nebo jiný úřední průkaz jako náhradu pasu, aby mohl prokázat svou totožnost. Pokud tuto povinnost nesplní záměrně nebo z nedbalosti, dopouští se přestupku, za který může být udělena peněžitá pokuta (§ 1, 2 a 25 PassG).

Pokud se chcete dozvědět, jaké dokumenty potřebujete pro vstup do jiného státu, podívejte se do cestovních a bezpečnostních pokynů pro cílovou zemi vaší cesty (část Einreise und Zoll – Reisedokumente).

Upozorňujeme, že pro vstup do zemí mimo EU zpravidla nestačí německý občanský průkaz. Cestující, který se vydá na cestu mimo Německo bez platného cestovního pasu, se tak nemůže spolehnout na to, že bude bez pasu moci do cílové země vstoupit. Pro mezinárodní cestování mimo EU proto doporučujeme kromě občanského průkazu mít i platný cestovní pas.

Otisky prstů

Upozorňujeme, že otisky prstů jsou v případě žadatelů starších 6 let z důvodu ochrany osobních údajů na zastupitelském úřadu ukládány pouze přechodně na krátkou dobu a následně jsou opět smazány. U dětských cestovních pasů a dočasných pasů se otisky prstů neodebírají.

Platnost

Doba platnosti německého cestovního pasu činí u žadatelů ve věku do 24 let 6 let, u ostatních 10 let.

Doba platnosti německého občanského průkazu činí u žadatelů ve věku do 24 let 6 let, u ostatních 10 let.

Doba platnosti německého dětského cestovního pasu činí od 1. 1. 2021 pouze 1 rok. Prodloužit jej lze také pouze maximálně o 1 rok.

Doba platnosti prozatímního cestovního pasu činí maximálně 1 rok.

Doba platnosti cestovního dokladu sloužícího jako náhrada cestovního pasu pro účely návratu do Německa je závislá na konkrétním případu a činí maximálně 1 měsíc. Vycestování z České republiky do Německa je možné během několika málo hodin.

Zákonný zástupce

Pro zažádání o občanský průkaz pro dítě mladší 16 let nebo cestovního pasu pro dítě do 18 let se musí zákonní zástupci (zpravidla oba rodiče společně) i s dítětem osobně dostavit na konzulární oddělení velvyslanectví. Zastoupení třetí osobou není možné ani na základě písemné plné moci a žádost nelze podat ani poštou.

Pokud má osoba opatrovníka a součástí opatrovnictví je i určení pobytu, musí žádost podat opatrovník, nebo opatrovník musí s vydáním dokladu totožnosti souhlasit.

Ohledně práva péče upozorňujeme na pokyny obsažené v informačním letáku Rodičovská zodpovědnost a právo péče.

V případě dítěte s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice jsou zákonnými zástupci zásadně oba rodiče, a to bez ohledu na to, zda byli v době jeho narození sezdaní či nikoliv. Pokud má právo péče jen jeden z rodičů, musí tuto skutečnost doložit buď

 • soudním rozhodnutím o právu péče (upozorňujeme, že tzv. negativní osvědčení vystavené německými úřady nepředstavuje doklad o výlučném právu péče), nebo
 • úmrtním listem druhého rodiče.

V případě nepřítomnosti jednoho z rodičů je při podávání žádosti nutné předložit jeho písemný souhlas. Podpis na takovém prohlášení musí být úředně ověřen:

 • v České republice notářem nebo příslušnou institucí (např. CzechPoint),
 • v Německu notářem nebo německým úřadem (např. příslušným pasovým úřadem),
 • v třetích zemích německým zastupitelským úřadem.

Prohlášení o souhlasu je potřeba předložit v originále nebo jej nechat německým notářem, německým úřadem či německým zastupitelským úřadem zaslat přímo na velvyslanectví faxem nebo e mailem. Současně s ověřeným prohlášením o souhlasu je zapotřebí předložit kopie cestovního pasu nepřítomné osoby s právem péče.

Vzorové prohlášení o souhlasu naleznete zde.

Pokud se příjmení nezletilého (např. dítě jménem Petr Novák) liší od příjmení alespoň jednoho zákonného zástupce (otec: Petr Novák, matka: Jana Černá), lze všechny zákonné zástupce úředně zapsat do cestovního pasu nezletilého. Zažádat o to musí všichni zákonní zástupci společně (v případě dvou zákonných zástupců tedy oba dohromady). Pokud se jeden ze zákonných zástupců při podávání žádosti nechává zastupovat, je důležité pamatovat na to, aby se plná moc vztahovala i na zápis zákonných zástupců. Pokud jeden ze zákonných zástupců nesouhlasí, zápis nelze provést. Pokud dojde ke změně zákonných zástupců, cestovní pas neztrácí svou platnost. Zákonní zástupci v takovém případě mohou daný zápis na velvyslanectví nechat znehodnotit nebo zažádat o vydání nového pasu.

Upozorňujeme, že úřední zápis v žádném případě nenahrazuje písemný souhlas, který může být zapotřebí pro vstup do některých zemí a který je v některých zemích nutné mít po celou dobu cesty neustále u sebe!

V případě, že byl dítěti stanoven opatrovník, je nutné předložit příslušné soudní nařízení opatrovnictví.

Prodloužení platnosti

Prodloužení platnosti cestovního pasu nebo občanského průkazu už není možné. Sjednejte si prosím termín na podání žádosti o nový doklad.

Prodloužit lze jen dětský cestovní pas. Od 1. 1. 2021 jsou ale dětské pasy vydávány pouze na dobu nejvýše jednoho roku a prodloužit je lze rovněž jen o jeden rok. 

Dočasný občanský průkaz

Prozatímní občanské průkazy v zahraničí vydávat nelze.

Příslušnost

Německé velvyslanectví v Praze je příslušné za vydání vašeho cestovního pasu, pokud jsou vaše životní zájmy soustředěny v České republice, jste zde nahlášení k pobytu a už nemáte žádné bydliště v Německu.

Jsem ještě hlášený v Německu, mohu přesto podat žádost v Praze?

V zásadě ano, ale pouze v případě, že k tomu doložíte závažný důvod a vystavení místně příslušným úřadem není možné. V takovém případě vzniká povinnost uhradit příplatek za zpracování mimo místní příslušnost a velvyslanectví musí získat zmocnění od místně příslušného úřadu, což prodlužuje dobu zpracování.

Mohu žádost podat na jiném (bližším) úřadě?

O cestovní pas lze ze „závažných důvodů“ (např. pokud by cesta na dané místo trvala podstatně déle) i na úřadě, který není místně příslušný (např. na pasových úřadech v pohraničí v Bavorsku nebo Sasku nebo na německém zastupitelském úřadě např. v Polsku).

Velvyslanectví v Praze však poukazuje na to, že podání žádosti u jiného než místně příslušného úřadu:

 • se nedoporučuje, pokud je potřeba předem vyřešit další otázky (např. používané příjmení po svatbě, nebo pokud se jedná první žádost o pas),
 • je podstatně dražší než u příslušného úřadu a
 • vyžaduje delší dobu na zpracování.

V každém případě je vhodné daný místně nepříslušný úřad předem kontaktovat a zjistit, zda je schopen danou žádost přijmout. 

Druhý pas

Zákon o cestovních pasech hovoří jednoznačně: Nikdo nesmí mít vícero německých pasů, pokud neprokáže oprávněný zájem. Plánovaná nebo očekávaná činnost spojená s cestováním sama o sobě jako důvod nestačí. Oprávněný zájem můžete doložit např. letenkami, již udělenými vízy a případně písemným odůvodněním vydaným vaší firmou.

Neexistují ale žádná omezení ohledně současného držení pasu a občanského průkazu. To znamená, že kromě platného pasu můžete mít i platný občanský průkaz.

Na začátek stránky