Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Oznámení o narození dítěte

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

Článek

Narození německých dětí, které se narodily v zahraničí, by mělo být na základě oznámení rodičů písemně osvědčeno německým matričním úřadem. Pokud žádný z rodičů nemá a ani nikdy neměl bydliště v Německu, je příslušný matriční úřad I (Standesamt I) v Berlíně; v ostatních případech je příslušný vždy matriční úřad v místě současného nebo posledního bydliště jednoho z rodičů v Německu. Na základě žádosti mohou být rodičům vydány německé rodné listy.

Děti, jejichž němečtí rodiče nebo německý rodič se narodili/narodil po 31. 12. 1999 v zahraničí a v době narození dítěte měli/měl místo obvyklého pobytu v zahraničí, nezískávají v případě narození v zahraničí německou státní příslušnost, pokud narozením získali státní příslušnost jiného státu. Pouze v případě, že rodiče do jednoho roku od narození dítěte na příslušném matričním úřadě v Německu nebo na příslušném německém zastoupení v zahraničí podají žádost o písemné osvědčení narození dítěte v knize narození, získá dítě zpětně k okamžiku narození německou státní příslušnost.


Od 1. 1. 2009 je podání oznámení o narození dítěte zpoplatněno. Konkrétní výše poplatku se řídí předpisy v jednotlivých spolkových zemích.


Při vyplňování formuláře se prosím řiďte následujícími pokyny:

Oznámení o narození by měli podepsat pokud možno oba rodiče. Podpis obou rodičů je nezbytně nutný v případě, že rodiče činí prohlášení o jménu dítěte. To je zapotřebí vždy, když rodiče pro na území podléhající německému právu nepoužívají společné jméno.

Údaje o rodičích a o dítěti se uvádějí podle stavu v době narození.

Jako otec dítěte se uvádí muž, který je s matkou sezdán nebo který uznal otcovství. V druhém případě se u otce dítěte uvádí údaje podle stavu v době uznání otcovství.

Akademické tituly, které byly získány nebo uznány v Německu, se zapisují na žádost, pokud jsou odpovídajícím způsobem doloženy. Pozdější získání akademického titulu se do rodného listu neuvádí. To samé platí i pro pozdější změnu bydliště rodičů.

Jako čas narození se uvádí místní čas.

Aby bylo možné Váš podpis ověřit, je zapotřebí Vaše osobní přítomnost na velvyslanectví.

Prosím přineste kromě oznámení o narození dítěte, prosím vyplňujte pouze strojově, také ověřenou kopii následujících dokumentů (zpravidla stačí ověření českým notářem nebo českými úřady):


Cizojazyčné dokumenty je zapotřebí předložit společně s jejich ověřeným německým překladem.

-

rodný list dítěte,

-

v případě dítěte sezdaných rodičů:

oddací list rodičů nebo ověřený opis z registru rodin (Familienbuch); v případě, že tento není veden, ověřený výpis z knihy manželství (Eheregister),

-

rodný list matky a otce,

-

v případě dítěte nesezdaných rodičů resp. v případě narození dítěte před uzavřením manželství:

uznání otcovství,

-

v případě zániku manželství také:

úmrtní list nebo pravomocné rozhodnutí o prohlášení manžela matky za mrtvého, pravomocný rozsudek o rozvodu apod.,

-

dokument dokládající státní příslušnost resp. potvrzení státní příslušnosti, pokud jsou k dispozici; cestovní pas resp. občanský průkaz rodičů

-

doklad o německé státní příslušnosti alespoň jednoho z rodičů

-

doklady potvrzující udělení akademického titulu, v případě akademického titulu získaného

v zahraničí navíc potvrzení ministerstva školství příslušné spolkové země o uznání titulu

Rezervace termínu


Bližší informace získáte také na stránkách

Standesamt I in Berlin

další informace

Použijte prosím pouze jako pomocný překlad k vyplnění výše uvedeného německého formuláře!

Související informace

Na začátek stránky