Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Příjezd z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru

Článek

Registrace příjezdu

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím dopravce musí daný dopravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Pro osoby cestující z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru neexistuje žádná výjimka z povinnosti registrace příjezdu.

Povinnost testu a jeho doložení

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí přísnější povinnosti testu a jeho doložení: tyto osoby jsou povinny mít u sebe potvrzení o bezinfekčnosti již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům; v případě cesty prostředkem dopravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem dopravci. Pokud dopravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

Za potvrzení se považuje lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2. Pro výsledky testů platí ve všech výše uvedených případech , že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha (v němčině a angličtině): https://www.rki.de/covid-19-tests.

Pro osoby cestující z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru neexistuje žádná výjimka z povinnosti testu a jeho doložení.

Zákaz cest a přepravy z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa

S platností od 30. 1. 2021 platí v Německu nařízení na ochranu před koronavirem (Coronavirus-Schutzverordnung, CoronaSchV). Podle tohoto nařízení platí zákaz cest a přepravy cestujících z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa. Občané jiných států než Německa a osoby bez trvalého bydliště v Německu nesmějí – až na výjimky – vstupovat na území Německa ani zemí projíždět. Dopravní společnosti (železniční, autobusová, lodní nebo letecká doprava) až na výjimky nesmí přepravit osoby z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa.

V případě příjezdu z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru platí nařízení na ochranu před koronavirem současně s povinnostmi registrace, testu a jeho doložení podle spolkového koronavirového nařízení a také s karanténními nařízeními jednotlivých spolkových zemí.

Výjimky ze zákazu cest a přepravy:


  1. němečtí občané a jejich nejbližší rodinní příslušníci, pokud cestují spolu;
  2. občané členských států EU či Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu s trvalým bydlištěm v Německu;
  3. občané třetích států s bydlištěm a právem pobytu v Německu, nebo občané třetích států, kteří jsou nejbližšími rodinnými příslušníky německých občanů, pokud cestují spolu;
  4. osoby, které v Německu jen přestupují v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště, aniž by vstoupily na území Německa. Tato výjimka se nevztahuje na cestující, kteří přistávají na německém letišti za účelem přestupu na navazující let v rámci schengenského prostoru;
  5. pracovníci nákladní dopravy a další nezbytný dopravní personál;
  6. lékařský a ošetřovatelský personál, osoby, které se jako doprovodný personál účastní letů letecké záchranné služby a letů, při nichž jsou přepravovány orgány určené k transplantaci, zaměstnanci výrobců přístrojů a výrobků pro zdravotnictví;
  7. zaměstnanci, kteří jsou nezbytně nutní pro zachování funkčnosti německých podniků, s příslušným potvrzením;
  8. sezónní pracovníci;
  9. osoby, které cestují do Německa z naléhavých humanitárních důvodů;
  10. osoby, které cestují z pověření Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Organizace spojených národů (OSN) nebo organizací OSN.

Povinná karanténa podle karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí

Na začátek stránky