Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o omezeních a povinné karanténě při cestách do Německa

Článek

V důsledku pandemie koronaviru je cestování z mnoha zemí do Německa omezeno. Při cestách z do Německa je nutné, předložit potvrzení o negativním testu nebo o očkování či prodělání onemocnění covid-19. Provést digitální registraci příjezdu a nastoupit do karantény je nutné pouze při příjezdu z některých zemí.

Omezení při cestách do Německa

I nadále zůstávají v platnosti omezení platná v rámci celé EU. V Německu je vydává Spolkové ministerstvo vnitra a vlasti (BMI). Před cestou si prosím zjistěte na jeho webových stránkách, jaká pravidla platí pro zemi, z níž do Německa cestujete.

Cestování do Německa je v zásadě možné z:

 • členských států EU,
 • nečlenských států EU, které jsou součástí Schengenského prostoru: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko,
 • dalších států, z nichž jsou cesty do EU s ohledem na jejich aktuální epidemiologickou situaci povolené.

Cesty do Německa z jiných zemí jsou bez omezení účelu (tedy i návštěvy a turistické cesty) možné pouze pro osoby s ukončeným očkováním. Musí se přitom jednat o očkování vakcínou uvedenou na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha a od podání poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní. Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra.

Pro neočkované osoby z dalších států je cestování do Německa i nadále možné pouze ve výjimečných případech. Základním předpokladem je, že je tato cesta nezbytně nutná.

Zákaz přepravy osob ze zemí s mimořádně nakažlivou variantou viru

Ze zemí, ve kterých jsou velmi rozšířené varianty koronaviru (tzv. oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) je zakázána přeprava cestujících. Přepravní společnosti, např. letecké či železniční, nesmí z těchto zemí do Německa přepravovat cestující. Přeprava osob je v těchto případech možná pouze ve velmi ojedinělých případech. Tyto výjimky se vztahují zejména na

 • státní občany Spolkové republiky Německo a osoby s bydlištěm a platným povolením k pobytu v Německu, jakož i jejich manžely či životní partnery, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, a jejich nezletilé děti,
 • osoby, které v Německu pouze přestupují

 • a několik málo dalších výjimečných případů.

I v případě těchto výjimek je však před příjezdem nutné provést digitální registraci příjezdu, předložit potvrzení o negativním testu na covid-19 či jiné potřebné potvrzení a, vyžadují-li to platné předpisy, nastoupit do povinné karantény. Další informace naleznete níže.

Další informace o zákazu přepravy osob naleznou cestující na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra, resp. Spolkového ministerstva zdravotnictví. Seznam oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je k dispozici na webových stránkách Institutu Roberta Kocha.

Digitální registrace příjezdu

Osoby, které se v posledních 10 dnech zdržovaly ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, se musí před příjezdem do Německa registrovat na webové stránce www.einreiseanmeldung.de a mít u sebe při příjezdu potvrzení o provedené registraci. Povinná registrace příjezdu se nevztahuje zejména na

 • osoby, které vysoce rizikovou oblastí nebo oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru pouze bez zastávek projížděly,
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí nebo
 • osoby v rámci příhraničního styku, které se ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin
 • přeshraniční pracovníky.

Při příjezdu z rizikové oblasti nebo vysoce rizikové oblasti (nikoliv však z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí navíc výjimka pro pobyty kratší než 72 hodin, jejichž účelem je návštěva blízkých příbuzných (rodičů, potomků), jakož i manželů a životních partnerů, kteří s dotyčným nežijí ve společné domácnosti, a cesty za účelem výkonu práva péče o dítě.

Náhradní oznámení pro příjezd do Německa v dalších jazycích

Další informace pro cestující naleznete v tomto informačním letáku a na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví .

Povinnost předložit při cestách do Německa negativní test nebo potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19

S platností od 03. 03. 2022 musí cestující starší dvanácti let předložit při příjezdu do Německa tato potvrzení: Osoby starší dvanácti let musí při příjezdu do Německa předložit negativní test či potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování. Předložený negativní test (antigenní nebo PCR) nesmí být v okamžiku (plánovaného) příjezdu v zásadě starší než 48 hodin. V případě příjezdu s přepravní společností (např. letecká společnost) pak nesmí být předložený PCR či antigenní test v okamžiku (plánovaného) začátku přepravy (např. čas odletu) starší než 48 hodin.

V případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru je vždy nutný PCR test, antigenní test ani potvrzení o očkování či prodělání nemoci nestačí.

Tato povinnost předložit příslušné potvrzení platí také pro cestující, kteří pouze přestupují na některém z německých letišť. Nehraje přitom roli, zda cestují z/do států mimo Schengenský prostor nebo z/do států Schengenského prostoru.

Povinnost předložit potvrzení platí pro přeshraniční pracovníky pouze při příjezdu z vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, nebo v letecké dopravě. V případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti pozemní dopravou je třeba předložit nový negativní test dvakrát týdně.

Osoby, které se v rámci hraničního styku zdržovaly méně 24 hodin ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, nebo které přicestují do Německa pouze na maximálně 24 hodin, musí předložit nový negativní test dvakrát týdně.

Potvrzení o negativním testu, prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování je před začátkem cesty nutné předložit přepravní společnosti. Pouze v případě přeshraniční železniční dopravy a přeshraniční námořní dopravy je potvrzení možné předložit až během přepravy. Na požádání je potvrzení při příjezdu nutné předložit také orgánu pověřenému kontrolou na hranicích.


Požadavky na předkládaná potvrzení

Při příjezdu z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je nezbytně nutné předložit negativní PCR-test; antigenní test či potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování nejsou v tomto případě dostačující. V případě příjezdu s přepravní společností nesmí být předložený PCR test v okamžiku (plánovaného) začátku přepravy starší než 48 hodin. Německé orgány mohou navíc po příjezdu do Spolkové republiky Německo nařídit v místě příjezdu (např. na letišti) provedení dalšího PCR testu.

Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.


V případě očkovaných osob:

Potvrzení o aplikaci očkování proti koronaviru v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v digitální či tištěné podobě (např. digitální certifikát EU COVID nebo žlutý mezinárodní očkovací průkaz WHO). Jednoduché kopie potvrzení v tištěné podobě nejsou dostačující.

Musí se přitom jednat o očkování jednou nebo  více dávkami vakcinačními látkami schválenými v Evropské unii. Upozorňujeme, že od 15.01. platí nutné druhé očkování také v případě očkování vakcínou Johnson & Johnson (Jannssen-Cilag).

Potvrzení musí obsahovat tyto údaje:

 • osobní údaje očkovaného (minimálně příjmení, jméno a datum narození nebo číslo cestovního pasu/občanského průkazu/průkazu elektronické totožnost),
 • datum aplikace vakcinační látky, počet dávek,
 • název vakcinační látky,
 • název nemoci, proti níž je dotyčný očkován,
 • informace o osobě / instituci, která provedla očkování či vystavila očkovací certifikát (např. oficiální logo či jméno osoby / instituce, která certifikát vydala).
 • pokud nutno: datum a údaje o provedených posilujících očkováních, které slouží k udržení plné očkovací ochrany. Nutná posilující očkování najdete vakcinačních látek na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha.

V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19:

Pozitivní výsledek PCR testu na koronavirus starý minimálně 28 dní a maximálně 90 dnů. Další informace najdete na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha.

Předpisy upravující povinnou karanténu

Povinnou karanténu po příjezdu do Německa upravuje Nařízení o vstupu na území SRN, které dne 03. března 2022 vydalo Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

 
Podle tohoto nového nařízení platí v prvních 10 dnech po příjezdu do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru povinnost

 • odebrat se neprodleně po příjezdu do Německa do cíle Vaší cesty a
 • nastoupit domácí karanténu. V případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti v délce 10 a při příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru v délce 14 dní.

Během karantény nesmíte opustit dům či byt, v němž karanténu trávíte, ani přijímat návštěvy.

Karanténa končí automaticky, pokud země byla vyňata z kategorie „vysoce riziková oblast“ nebo „oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru“.

Výjimky z povinné karantény

Povinná karanténa se nevztahuje na

 • osoby, které nedovršily šestý rok života,
 • osoby, které vysoce rizikovou oblastí (nikoli oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru) pouze bez zastávek projíždí
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí, nebo
 • osoby v rámci příhraničního styku, které se ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin,
 • přeshraniční pracovníky z vysoce rizikových oblastí (nikoli oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru)
 • přeshraniční pracovníky z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru, jejichž činnost je z provozních důvodu nezbytně nutná a nenahraditelná,
 • osoby, které navštěvují na dobu kratší než 72 hodin blízké příbuzné (rodiče, potomky, jakož i manžele a životní partnery, kteří s dotyčným nežijí ve společné domácnosti, a cesty za účelem výkonu práva péče o dítě).

V případě předchozího pobytu ve vysoce rizikové oblasti (nikoli oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí:

Karanténu lze předčasně ukončit předložením negativního testu, potvrzení o očkování nebo o prodělání onemocnění covid-19 prostřednictvím portálu www.einreiseanmeldung.de. Test je však možné provést nejdříve 5. den po příjezdu do Německa.

Pro děti mladší 12 let končí karanténa okamžitě po doručení výsledku testu. Bez předložení příslušného potvrzení končí karanténa automaticky po 5 dnech.

 

V případě předchozího pobytu v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru platí:

Zkrácení doby karantény není až na výjimky možné. Pokud je daná oblast během trvání karantény zařazena na seznam vysoce rizikových oblastí, v důsledku čehož již není považována za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí pravidla a výše uvedené výjimky pro příjezd z vysoce rizikové oblasti.

Další informace pro cestující naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Na začátek stránky