Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o omezeních a povinné karanténě při cestách do Německa

Článek

V důsledku pandemie koronaviru je cestování z mnoha zemí do Německa omezeno. Při cestách z rizikových oblastí či leteckou dopravou je nutné provést digitální registraci příjezdu, předložit potvrzení o negativním testu nebo o očkování či prodělání onemocnění covid-19 a nastoupit do karantény.

Omezení při cestách do Německa

Obecná omezení při cestách do Německa

I nadále zůstávají v platnosti omezení platná v rámci celé EU. V Německu je vydává Spolkové ministerstvo vnitra, výstavby a vlasti (BMI). Před cestou si prosím zjistěte na jeho webových stránkách, jaká pravidla platí pro zemi, z níž do Německa cestujete.

Cestování do Německa je v zásadě možné z:

 • členských států EU,
 • nečlenských států EU, které jsou součástí Schengenského prostoru: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko,
 • dalších států, z nichž jsou cesty do EU s ohledem na jejich aktuální epidemiologickou situaci povolené.


Cesty do EU z jiných zemí jsou možné pouze ve výjimečných případech. Základním předpokladem pro udělení výjimky je, že je tato cesta nezbytně nutná.

Zákaz přepravy osob ze zemí s mimořádně nakažlivou variantou viru

Ze zemí, ve kterých jsou velmi rozšířené varianty koronaviru (tzv. oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) je zakázána přeprava cestujících. Přepravní společnosti, např. letecké či železniční, nesmí z těchto zemí do Německa přepravovat cestující. Přeprava osob je v těchto případech možná pouze ve velmi ojedinělých případech. Tyto výjimky se vztahují zejména na

 • státní občany Spolkové republiky Německo a osoby s bydlištěm a platným povolením k pobytu v Německu, jakož i jejich manžely či životní partnery, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, a jejich nezletilé děti,
 • osoby, které pouze přestupují v tranzitním prostoru letiště, a
 • na několik málo dalších výjimečných případů.

I v případě těchto výjimek je však před příjezdem nutné provést digitální registraci příjezdu, předložit potvrzení o negativním testu na covid-19 či jiné potřebné potvrzení a, vyžadují-li to platné předpisy, nastoupit do povinné karantény. Další informace naleznete níže.


Další informace o zákazu přepravy osob naleznou cestující na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra, resp. Spolkového ministerstva zdravotnictví. Seznam oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je k dispozici na webových stránkách Institutu Roberta Kocha.

Digitální registrace příjezdu

Osoby, které se v posledních 10 dnech zdržovaly v rizikové oblasti, vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, musí před příjezdem do Německa provést na webové stránce www.einreiseanmeldung.de registraci příjezdu a mít u sebe při příjezdu potvrzení o provedené registraci. Povinná registrace příjezdu se nevztahuje zejména na osoby, které

 • rizikovou oblastí pouze bez zastávek projížděly,
 • Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí nebo
 • na osoby v rámci příhraničního styku, které se v rizikové oblasti zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin.

Při příjezdu z rizikové oblasti či vysoce rizikové oblasti (nikoliv však z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí navíc výjimka pro pobyty kratší než 72 hodin, jejichž účelem je návštěva blízkých příbuzných (rodičů, potomků), jakož i manželů a životních partnerů, kteří s dotyčným nežijí ve společné domácnosti, a cesty za účelem výkonu práva péče o dítě.

Není-li ve výjimečných případech možné provést digitální registraci příjezdu, musí cestující vyplnit náhradní oznámení v tištěné podobě.

Další informace pro cestující naleznete v tomto informačním letáku a na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Povinnost předložit při cestách do Německa negativní test nebo potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19

Cestující starší šesti let musí při příjezdu do Německa předložit tato potvrzení:

 • v případě pobytu v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru v posledních 10 dnech před cestou do Německa: negativní test na covid-19. Cestující musí potvrzením disponovat již před cestou do Německa a na vyzvání se jím musí prokázat letecké společnosti před začátkem cesty.
 • v případě pobytu ve vysoce rizikové oblasti v posledních 10 dnech před cestou do Německa: negativní test na covid-19, potvrzení o ukončeném očkování či o prodělání onemocnění covid-19. Cestující musí potvrzením disponovat již před cestou do Německa a na vyzvání se jím musí prokázat letecké společnosti před začátkem cesty.

  Výjimky platí zejména pro osoby, které vysoce rizikovou oblastí pouze bez zastávek projížděly, nebo Německem pouze projíždí a nejrychlejší cestou ho opět opustí.

 • v případě příletu z oblastí, které nejsou považovány za vysoce rizikové ani za oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru: negativní test na covid-19, potvrzení o ukončeném očkování či o prodělání onemocnění covid-19. Cestující musí potvrzením disponovat již před cestou do Německa a na vyzvání se jím musí prokázat letecké společnosti před začátkem cesty.
 • při příjezdu z rizikové oblasti (nikoli oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru ani vysoce rizikové oblasti) a využití jiné než letecké dopravy – tedy pozemní či námořní dopravy (např. auta nebo lodi): negativní test na covid-19, potvrzení o ukončeném očkování či o prodělání onemocnění covid-19. Potvrzení musí mít cestující k dispozici nejpozději 48 hodin po příjezdu.

  Platí zde stejné výjimky jako v případě digitální registrace příjezdu, tedy zejména pro osoby, které rizikovou oblastí pouze bez zastávek projížděly, které Německem pouze projíždějí a nejrychlejší cestou ho opět opustí, a osoby v rámci příhraničního styku, které se v rizikové oblasti zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin.

  Informace o požadavcích, které musí tato potvrzení splňovat, naleznete níže.

  Po dobu prvních 10 dní po příjezdu je potvrzení na vyžádání nutné předložit příslušným úřadům. Další informace o povinnosti předložit negativní test nebo potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19 naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

 Za potvrzení se v zásadě považuje

 • V případě osob s negativním testem na koronavirus:

Negativní výsledek testu provedeného metodou amplifikace nukleových kyselin (např. PCR, PoC-PCR) v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce. Test nesmí být proveden dříve než 72 hodin před příjezdem (čas odebrání vzorku).

Případně se je možné prokázat také negativním výsledkem antigenního rychlotestu v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce. V případě pobytu v rizikové či vysoce rizikové oblasti nesmí být test proveden dříve než 48 hodin před příjezdem. V případě pobytu v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru nesmí být test proveden dříve než 24 hodin před příjezdem.

Podrobné informace o uznávaných testech naleznete na webových stránkách Institutu Roberta Kocha.

-V případě očkovaných osob:

Potvrzení o aplikaci očkování proti koronaviru v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v digitální či tištěné podobě (např. žlutý mezinárodní očkovací průkaz WHO). Musí se přitom jednat o očkování jednou z vakcinačních látek uvedených na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha. Poslední očkovací dávka musí být podána minimálně 14 dní před cestou do Německa.


-V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19:

Pozitivní výsledek PCR testu na koronavirus starý minimálně 28 dní a maximálně 6 měsíců.

Předpisy upravující povinnou karanténu

Povinnou karanténu po příjezdu do Německa upravuje Nařízení o vstupu na území SRN, které dne 12. května 2021 vydalo Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

 

Podle tohoto nového nařízení platí v prvních 10 dnech po příjezdu do Německa z rizikové oblasti, vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru povinnost

 • odebrat se neprodleně po příjezdu do Německa do cíle Vaší cesty a
 • nastoupit desetidenní domácí karanténu. V případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru se délka karantény prodlužuje z 10 na 14 dní.

Během karantény nesmíte opustit dům či byt, v němž karanténu trávíte, ani přijímat návštěvy.

Další informace pro cestující naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.


Výjimky z povinné karantény

Výjimku z povinné karantény mají, nepřijíždí-li z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru, zejména osoby, které

 • rizikovou oblastí, vysoce rizikovou oblastí (nikoli oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru) pouze bez zastávek projížděly,
 • Německem pouze projíždějí a nejrychlejší cestou ho opět opustí nebo
 • osoby v rámci příhraničního styku, které se v rizikové oblasti zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin.


Pro cesty z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru žádné výjimky neplatí.

Další informace pro cestující naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Zkrácení karantény pro očkované, osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly, a negativně testované

Při příjezdu z rizikových oblastí a vysoce rizikových oblastí platí povinnost karantény až do předložení potvrzení o ukončeném očkování, prodělání onemocnění covid-19 či negativním testu prostřednictvím portálu pro příjezd do Spolkové republiky Německo (https://www.einreiseanmeldung.de).

 

Při příjezdu z vysoce rizikových oblastí lze ukončit karanténu negativním testem nejdříve 5 dní po příjezdu do Německa.

Při příjezdu z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru není možné dobu karantény zkrátit. Ta v těchto případech trvá vždy 14 dní.

Více informací o potřebných potvrzeních naleznete výše v části „Požadavky na testy a potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19“.


 


Na začátek stránky