Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o omezeních a povinné karanténě při cestách do Německa

Článek

V důsledku pandemie koronaviru je cestování z mnoha zemí do Německa omezeno. Při cestách z do Německa je nutné, předložit potvrzení o negativním testu nebo o očkování či prodělání onemocnění covid-19. Provést digitální registraci příjezdu a nastoupit do karantény je nutné pouze při příjezdu z některých zemí.

Omezení při cestách do Německa

I nadále zůstávají v platnosti omezení platná v rámci celé EU. V Německu je vydává Spolkové ministerstvo vnitra a vlasti (BMI). Před cestou si prosím zjistěte na jeho webových stránkách, jaká pravidla platí pro zemi, z níž do Německa cestujete.

Cestování do Německa je v zásadě možné z:

 • členských států EU,
 • nečlenských států EU, které jsou součástí Schengenského prostoru: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko,
 • dalších států, z nichž jsou cesty do EU s ohledem na jejich aktuální epidemiologickou situaci povolené.

Cesty do Německa z jiných zemí jsou bez omezení účelu (tedy i návštěvy a turistické cesty) možné pouze pro osoby s ukončeným očkováním. Musí se přitom jednat o očkování vakcínou uvedenou na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha a od podání poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní. Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra.

Pro neočkované osoby z dalších států je cestování do Německa i nadále možné pouze ve výjimečných případech. Základním předpokladem je, že je tato cesta nezbytně nutná.

Zákaz přepravy osob ze zemí s mimořádně nakažlivou variantou viru

Ze zemí, ve kterých jsou velmi rozšířené varianty koronaviru (tzv. oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) je zakázána přeprava cestujících. Přepravní společnosti, např. letecké či železniční, nesmí z těchto zemí do Německa přepravovat cestující. Přeprava osob je v těchto případech možná pouze ve velmi ojedinělých případech. Tyto výjimky se vztahují zejména na

 • státní občany Spolkové republiky Německo a osoby s bydlištěm a platným povolením k pobytu v Německu, jakož i jejich manžely či životní partnery, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, a jejich nezletilé děti,
 • osoby, které v Německu pouze přestupují

 • a několik málo dalších výjimečných případů.

I v případě těchto výjimek je však před příjezdem nutné provést digitální registraci příjezdu, předložit potvrzení o negativním testu na covid-19 či jiné potřebné potvrzení a, vyžadují-li to platné předpisy, nastoupit do povinné karantény. Další informace naleznete níže.

Další informace o zákazu přepravy osob naleznou cestující na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra, resp. Spolkového ministerstva zdravotnictví. Seznam oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je k dispozici na webových stránkách Institutu Roberta Kocha.

Digitální registrace příjezdu

Osoby, které se v posledních 10 dnech zdržovaly ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, musí před příjezdem do Německa provést na webové stránce www.einreiseanmeldung.de registraci příjezdu a mít u sebe při příjezdu potvrzení o provedené registraci. Povinná registrace příjezdu se nevztahuje zejména

 • na osoby, které vysoce rizikovou oblastí nebo oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru pouze bez zastávek projížděly,
 • na osoby, které Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí nebo
 • na osoby v rámci příhraničního styku, které se ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin.

Při příjezdu z rizikové oblasti nebo vysoce rizikové oblasti (nikoliv však z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí navíc výjimka pro pobyty kratší než 72 hodin, jejichž účelem je návštěva blízkých příbuzných (rodičů, potomků), jakož i manželů a životních partnerů, kteří s dotyčným nežijí ve společné domácnosti, a cesty za účelem výkonu práva péče o dítě.

Náhradní oznámení pro příjezd do Německa v dalších jazycích

Další informace pro cestující naleznete v tomto informačním letáku a na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví .

Povinnost předložit při cestách do Německa negativní test nebo potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19

S platností od 23. 12. 2021 musí cestující starší šesti let předložit při příjezdu do Německa tato potvrzení: Osoby starší šesti let musí při příjezdu do Německa předložit negativní test či potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování. Předložený negativní test (antigenní nebo PCR) nesmí být v okamžiku (plánovaného) příjezdu v zásadě starší než 48 hodin. V případě příjezdu s přepravní společností (např. letecká společnost) pak nesmí být předložený PCR či antigenní test v okamžiku (plánovaného) začátku přepravy (např. čas odletu) starší než 48 hodin.

Tato povinnost předložit příslušné potvrzení platí také pro cestující, kteří pouze přestupují na některém z německých letišť. Nehraje přitom roli, zda cestují z/do států mimo Schengenský prostor nebo z/do států Schengenského prostoru.

Potvrzení o negativním testu, prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování je před začátkem cesty nutné předložit přepravní společnosti. Pouze v případě přeshraniční železniční dopravy a přeshraniční námořní dopravy je potvrzení možné předložit až během přepravy. Na požádání je potvrzení při příjezdu nutné předložit také orgánu pověřenému kontrolou na hranicích.


Požadavky na předkládaná potvrzení

Při příjezdu z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je nezbytně nutné předložit negativní PCR-test; antigenní test či potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování nejsou v tomto případě dostačující. V případě příjezdu s přepravní společností nesmí být předložený PCR test v okamžiku (plánovaného) začátku přepravy starší než 48 hodin. Německé orgány mohou navíc po příjezdu do Spolkové republiky Německo nařídit v místě příjezdu (např. na letišti) provedení dalšího PCR testu.

Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.


V případě očkovaných osob:

Potvrzení o aplikaci očkování proti koronaviru v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v digitální či tištěné podobě (např. digitální certifikát EU COVID nebo žlutý mezinárodní očkovací průkaz WHO). Fotografie potvrzení v tištěné podobě nejsou dostačující.

Musí se přitom jednat o očkování jednou z vakcinačních látek uvedených na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha. Poslední očkovací dávka musí být podána minimálně 14 dní před cestou do Německa.

Potvrzení musí obsahovat tyto údaje:

 • osobní údaje očkovaného (minimálně příjmení, jméno a datum narození nebo číslo cestovního pasu/občanského průkazu/průkazu elektronické totožnost),
 • datum aplikace vakcinační látky, počet dávek,
 • název vakcinační látky,
 • název nemoci, proti níž je dotyčný očkován,
 • informace o osobě / instituci, která provedla očkování či vystavila očkovací certifikát (např. oficiální logo či jméno osoby / instituce, která certifikát vydala).

V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19:

Pozitivní výsledek PCR testu na koronavirus starý minimálně 28 dní a maximálně 6 měsíců.

Předpisy upravující povinnou karanténu

Povinnou karanténu po příjezdu do Německa upravuje Nařízení o vstupu na území SRN, které dne 28. září 2021 vydalo Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

 
Podle tohoto nového nařízení platí v prvních 10 dnech po příjezdu do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru povinnost

 • odebrat se neprodleně po příjezdu do Německa do cíle Vaší cesty a
 • nastoupit domácí karanténu. V případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti v délce 10 a při příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru v délce 14 dní.

Během karantény nesmíte opustit dům či byt, v němž karanténu trávíte, ani přijímat návštěvy.

Výjimky z povinné karantény

Povinná karanténa se nevztahuje na

 • osoby, které vysoce rizikovou oblastí (nikoli oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru) pouze bez zastávek projíždí
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí, nebo
 • pendlery z vysoce rizikových oblastí (nikoli oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru), kteří přes hranici pravidelně cestují za účelem výkonu povolání či studia, ale minimálně jednou týdně se vrací do místa svého bydliště.

V případě pobytu ve vysoce rizikové oblasti (nikoli oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí:

Karanténu lze předčasně ukončit předložením negativního testu, potvrzení o očkování nebo o prodělání onemocnění covid-19 prostřednictvím portálu www.einreiseanmeldung.de. Test je však možné provést nejdříve 5. den po příjezdu do Německa.

Pro děti mladší 6 let končí karanténa po 5 dnech (místo po 10 dnech) i bez předložení příslušného potvrzení.

 

V případě pobytu v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru platí:

Zkrácení doby karantény není až na výjimky možné. Pokud je daná oblast během trvání karantény zařazena na seznam vysoce rizikových oblastí, v důsledku čehož již není považována za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí pravidla a výše uvedené výjimky pro příjezd z vysoce rizikové oblasti.

Další informace pro cestující naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Na začátek stránky