Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Doplňující informace ke „směrnici o zvláštních dávkách v době koronavirové Pandemie“

29.04.2021 - Článek

Doplňující informace ke „směrnici o zvláštních dávkách v době koronavirové pandemie“ Spolkového ministerstva financí ze dne 18. ledna 2021.

Jako pomoc s krytím zvýšených potřeb v důsledku pandemie mohou osoby nežidovského původu, které byly pronásledovány nacistickým režimem, obdržet tzv. zvláštní dávku v době koronavirové pandemie (jedná se o dvě jednorázové platby o jednotlivé výši 1 200 euro za roky 2021 a 2022).

Předpokladem pro získání této podpory je, že žadatel již v minulosti obdržel jednorázové platby (podpora tedy není určena pro osoby pobírající průběžné dávky) podle směrnice spolkové vlády o poskytnutí prostředků pronásledovaným osobám nežidovského původu na kompenzaci jednotlivých případů příkoří vyplácených v rámci náhrady škod ze dne 26. srpna 1981 ve znění ze dne 7. března 1988 (tzv. odškodňovací dispoziční fond – Wiedergutmachungsdispositionsfonds, WDF).

Dávka je vyplácena pouze na základě žádosti.

Žádost lze podat už nyní prostřednictvím dopisu bez předepsané formy, který zašlete na adresu Spolkového ministerstva financí:

Bundesministerium der Finanzen
- Dienstsitz Bonn -
Referat V B 3
Postfach 13 08
53003 Bonn

DEUTSCHLAND

Žádost musí obsahovat jméno, datum a místo narození žadatele/žadatelky. Pokud je vám známo, mělo by v žádosti být uvedeno také číslo jednací a datum v minulosti schválené jednorázové dávky. K žádosti je nutné přiložit kopii platného průkazu totožnosti a aktuální úřední potvrzení o žití. Pokud žadatel žije v zahraničí, je potřeba oba dokumenty přiložit s notářským ověřením. Uvedením bankovního spojení urychlíte zpracování žádosti.

Žádost je nutné podat nejpozději do 31. prosince 2022 (později podané žádosti nebudou přijaty).

Na začátek stránky