Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Výdělečná činnost

Attachés arbeiten in der Simulation mit Kollegen und Kolleginnen des BMZ und der Bundeswehr zusammen.

Attachés arbeiten in der Simulation mit Kollegen und Kolleginnen des BMZ und der Bundeswehr zusammen., © Katharina Roggmann, Bundeswehr

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

K podání žádosti o vízum je nutné dostavit se na velvyslanectví v předem dohodnutém termínu s vyplněnými formuláři žádosti a předložit níže uvedené dokumenty. Sjednání termínu je možné pouze online na adrese www.prag.diplo.de/Terminvergabe.

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.
Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka.

Listina podkladů k předložení:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza nebo razítka

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijímat žádosti o vízum pouze od osob, které mají obvyklý pobyt v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní či pracovní smlouvy apod.

4. dvě pasové fotografie

 • Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců.   

5. potvrzení o znalostech německého jazyka original + 1 kopie

 • Potvrzení o dostatečných znalostech německého jazyka (pokud je to nezbytné pro výkon dané činnosti); v ostatních případech potvrzení o tom, že stačí znalost jiného jazyka, který žadatel ovládá.

6. ručně podepsaná pracovní smlouva original + 1 kopie

 • Podepsaná pracovní smlouva s podrobným popisem činnosti, údaji o platu, začátku a délce trvání pracovního poměru 
 • Výpis z obchodního rejstříku o zaměstnavateli. Pokud z výpisu z obchodního rejstříku nevyplývá oprávnění k podpisu předložené pracovní smlouvy pro osobu, která smlouvu podepsala, je zapotřebí předložit doklad, který takové oprávnění potvrzuje. 
 • Potvrzení o zaměstnání (vyplněné a podepsané zaměstnavatelem) 
 • V případě potřeby uznání zahraniční profesní kvalifikace navíc také: dodatkový list A k formuláři „Potvrzení o zaměstnání“
 • Žadatel, který chce vykonávat povolání upravené zvláštními právními předpisy, musí předložit povolení k výkonu povolání (nebo doložit, že bylo takové povolení zajištěno)

7. potvrzení o odborném nebo vysokoškolském vzdělání original + 1 kopie

 • Zda je Váš vysokoškolský diplom srovnatelný a zda je absolvovaná vysoká škola uznaná, zjistíte prostřednictvím databáze ANABIN: https://anabin.kmk.org 
  • je nutné předložit oba doklady. 
 • Vysokoškolské diplomy získané na jiných než českých či německých vysokých školách musí být opatřeny apostilou nebo legalizovány, aby je bylo možné použít v rámci německého právního styku. 
 • V případě jiných odborných kvalifikací: potvrzení o rozhodnutí příslušné vnitrostátní instance odpovědné za uznávání:
  • internetový portál www.anerkennung-in-deutschland.de
  • o linka „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (+493018151111)
  • Centrála pro uznávání odborného vzdělání (Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung, ZSBA)
 • Žadatelé, kteří chtějí pracovat jako řidiči nákladních vozidel nebo autobusů:

8. Kvalifikovaní pracovníci, kteří žádají o povolení k pobytu poprvé a dovršili 45. rok věku

 • Doklad o hrubém ročním příjmu vyšším než 49 830 eur nebo o přiměřeném důchodovém pojištění. Jako doklad o dodatečném důchodovém pojištění se zohledňují zejména nároky v rámci zákonného důchodového pojištění.

 9. životopis 

 • kompletní životopis (podepsaný)

 10. doklad o ubytování original + 1 kopie

 • Pokud je již k dispozici: doklad o zajištění ubytování během pobytu v Německu (nájemní smlouva apod.). 

  11. doklad o zdravotním pojištní original + 1 kopie

 • Pptvrzení o dostatečném (zákonném či soukromém) zdravotním pojištění pro pobyt v Německu od okamžiku překročení hranic. V rámci probíhajícího vízového řízení je dostačující také dopis od pojišťovny potvrzující, že v případě udělení víza bude od vstupu na německé území zajištěno dostatečné pojistné krytí.             

12. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.

14.  poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

15. Doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou           

Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty.

Všeobecné informace

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu…

Všeobecné informace

Na začátek stránky