Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení víza za účelem výkonu zaměstnání (Blue Card)

Ein Finger auf einer deutschen Aufenthaltserlaubnis

Aufenthaltstitel, © dpa

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

K podání žádosti o vízum je nutné dostavit se na velvyslanectví v předem dohodnutém termínu s vyplněnými formuláři žádosti a předložit níže uvedené dokumenty. Sjednání termínu je možné pouze online na adrese www.prag.diplo.de/Terminvergabe.

Chtěli bychom Vás upozornit, že osoby, které mají již alespoň 18 měsíců modrou kartu jiného členského státu EU, mohou žádost podat přímo u cizineckého úřadu ve Spolkové republice Německo. Žádost je nutné podat do jednoho měsíce po příjezdu. Pracovat je možné až po vystavení povolení k pobytu

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.
Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka.

Listina podkladů k předložení:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza nebo razítka

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijímat žádosti o vízum pouze od osob, které mají obvyklý pobyt v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní či pracovní smlouvy apod.

4. dvě pasové fotografie

 • Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců.   

5. doklad o ukončeném vysokoškolském studiu + potvrzení o jeho uznání original + 1 kopie

 • Doklad o ukončeném německém nebo zahraničním vysokoškolském studiu. Pokud je předkládán doklad o ukončeném zahraničním vysokoškolském studiu, musí být tento v Německu uznán nebo musí být srovnatelný s německým vysokoškolským diplomem
 • Zda je Váš vysokoškolský diplom srovnatelný a zda je absolvovaná vysoká škola uznaná, zjistíte prostřednictvím databáze ANABIN: https://anabin.kmk.org 
  • je nutné předložit oba doklady. 
 • Nenaleznete-li v této databázi svůj doklad o ukončeném vysokoškolském studiu / svou vysokou školu, musíte nejprve požádat Centrálu pro zahraniční školství (Zentrale für ausländisches Bildungswesen, ZAB) o posouzení srovnatelnosti zahraničního vysokoškolského studia: www.kmk.org/zab 
 • Doklady o ukončeném vysokoškolském studiu na jiných než německých či českých školách musí být pro použití v německém právním styku opatřeny apostilou nebo ověřovací doložkou pro legalizaci. 

6. potvrzení o znalostech německého jazyka original + 1 kopie

 • Potvrzení o dostatečných znalostech německého jazyka (pokud je to nezbytné pro výkon dané činnosti); v ostatních případech potvrzení o tom, že stačí znalost jiného jazyka, který žadatel ovládá.

7. ručně podepsaná pracovní smlouva original + 1 kopie

 • Pracovní smlouva se zaměstnavatelem v Německu; přitom platí, že z pracovního poměru musí vyplynout roční hrubý příjem nejméně 58.400,- eur (platnost pro rok 2023). Pokud žadatel zamýšlí zahájit činnost v tzv. nedostatkové profesi (přírodovědec, matematik, inženýr, praktický lékař a určití odborní lékaři, akademické nebo srovnatelné odborné síly v oblasti IT a komunikační technologie), postačí roční hrubý příjem ve výši 45.552,- eur (platnost pro rok 2023, změny částek vyhrazeny). 
 • Potvrzení o zaměstnání (vyplněné a podepsané zaměstnavatelem) 

8. výpis z obchodního rejstříku original + 1 kopie

 • Výpis z obchodního rejstříku společnosti, která je Vaším zaměstnavatelem. Pokud z tohoto výpisu z obchodního rejstříku nevyplývá, že je osoba, která za zaměstnavatele podepsala pracovní smlouvu, oprávněna podepisovat jménem společnosti, je nutné předložit rovněž potvrzení o oprávnění k podpisu. 

9. povolení k výkonu činnosti

 • Pokud je pro zamýšlené povolání podle německých právních předpisů zapotřebí povolení k výkonu činnosti (např. medicína, inženýrství apod.), musí být existence tohoto povolení, případně příslib jeho udělení, doloženo před udělením „Blue Card“.

 10. životopis 

 • kompletní životopis (podepsaný)

 11. doklad o ubytování original + 1 kopie

 • Pokud je již k dispozici: doklad o zajištění ubytování během pobytu v Německu (nájemní smlouva apod.). 

  12. doklad o zdravotním pojištní original + 1 kopie

 • Pptvrzení o dostatečném (zákonném či soukromém) zdravotním pojištění pro pobyt v Německu od okamžiku překročení hranic. V rámci probíhajícího vízového řízení je dostačující také dopis od pojišťovny potvrzující, že v případě udělení víza bude od vstupu na německé území zajištěno dostatečné pojistné krytí.             

13. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.

14. poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

15. doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou           

Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty.

Všeobecné informace

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu…

Všeobecné informace

Na začátek stránky