Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení víza za účelem stáže nebo odborného vzdělání

Vocational training in Mexico

Vocational training in Mexico, © Federal Foreign Office

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

K podání žádosti o vízum je nutné dostavit se na velvyslanectví v předem dohodnutém termínu s vyplněnými formuláři žádosti a předložit níže uvedené dokumenty. Sjednání termínu je možné pouze online na adrese www.prag.diplo.de/Terminvergabe.

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.
Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka.

Listina podkladů k předložení:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza nebo razítka

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijímat žádosti o vízum pouze od osob, které mají obvyklý pobyt v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní či pracovní smlouvy apod.

4. dvě pasové fotografie

 • Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců.   

5. podepsaná smlouva o stáži nebo o odborném vzdělání či odpovídající potvrzení o přijetí original + 1 kopie

 • Originál pracovní smlouvy nebo potvrzení o přijetí na stáž nebo výuční místo. Dokument by měl obsahovat přesné údaje o druhu, obsahu a délce zamýšlené činnosti, o pracovní době, místu práce a výši odměny. V případě, že obsah stáže / odborného vzdělání nevyplývá ze smlouvy, je zapotřebí zvlášť předložit plán stáže/studia.

6. doložení dostatku finančních prostředků original + 1 kopie

 • Doložení dostatku finančních prostředků (nejméně 964,- eur měsíčně). Pokud odměna za stáž/odborné vzdělání nedosahuje uvedené výše, je zapotřebí předložit další doklady potvrzující zajištění životních nákladů po celou dobu vzdělání, a to: 
  • a) složením potřebné částky na německý vázaný účet („Sperrkonto“) nebo 
  • b) závazným prohlášením o převzetí záruky podle § 66–68 zákona o pobytu cizinců, které na dobu studia učiní osoba žijící v Německu

7. doložení kvalifikace original + 1 kopie

 • Např. diplomy (včetně dodatku), vysvědčení s ověřeným překladem všech podkladů do němčiny a doložení o jazykových znalostech v jazyce výuky (alespoň úroveň A2). 
 • V případě odborného vzdělání v oblasti péče musí být doloženy jazykové znalosti alespoň na úrovni B1. Diplomy vystavené v angličtině není nutné překládat do němčiny.

 8. životopis 

 • kompletní životopis (podepsaný)

 9. motivační dopis original + 1 kopie

 • Samostatně vytvořené písemné prohlášení o motivaci pro plánované vzdělání nebo stáž. Pojednejte prosím mj. o těchto otázkách: 
  • Jaké vzdělání / jakou stáž byste chtěli v Německu absolvovat? 
  • Proč byste chtěli vzdělání / stáž absolvovat v Německu? 
  • Jaké máte plány po ukončení vzdělání / stáže? 
  • Jak, kde a jak dlouho se již učíte německy?

  10. doklad o zdravotním pojištní original + 1 kopie

 • Pptvrzení o dostatečném (zákonném či soukromém) zdravotním pojištění pro pobyt v Německu od okamžiku překročení hranic. V rámci probíhajícího vízového řízení je dostačující také dopis od pojišťovny potvrzující, že v případě udělení víza bude od vstupu na německé území zajištěno dostatečné pojistné krytí.             

11. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.

12. poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

13. doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou           

Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty.

Všeobecné informace

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu…

Všeobecné informace

Na začátek stránky