Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Žádost o „Vízum VANDER ELST“ za účelem dočasného poskytování služeb v Německu

Neubau von einem Wohnhaus

Neubau von einem Wohnhaus, © colourbox

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

Podle evropských ustanovení o volném pohybu služeb mohou firmy se sídlem v některém z členských států EU vyslat příslušníky třetích států za účelem časově omezeného poskytování služeb do jiného členského státu EU, aniž by k tomu tito potřebovali pracovní povolení nebo jiné povolení opravňující k výkonu zaměstnání (tzv. aktivní svoboda volného pohybu služeb). Před příjezdem do daného státu je v těchto případech třeba provést vízové řízení. Na jeho základě bude uděleno tzv. „Vízum Vander Elst“, které opravňuje výhradně k příslušné výdělečné činnosti v Německu na dobu poskytování dané služby. Toto se zpravidla netýká interního vyslání firmou, tzn. dočasného výkonu činnosti u pobočky firmy v Německu (s výjimkou konkrétního projektu, případně konkrétní zakázky organizované a provedené vysílající částí firmy v prvním členském státě EU). 

Pracovníci ze třetích států, kteří mají právní postavení opravňující k trvalému pobytu v jiném členském státě Evropské unie (český pobytový titul „Trvalý pobyt ES nebo trvalý pobyt EU“) a kteří pro firmu v tomto členském státě dočasně poskytují v Německu službu, která nepřekročí tři měsíce během období 12 měsíců, jsou od povinnosti žádat o „vízum Vander Elst“ osvobozeni. Plánuje-li však osoba oprávněná k trvalému pobytu dočasné poskytování služby delší než tři měsíce během období 12 měsíců, je i nadále zapotřebí o vízum požádat. 

K podání žádosti o vízum je nutné dostavit se na velvyslanectví v předem dohodnutém termínu s vyplněnými formuláři žádosti a předložit níže uvedené dokumenty. Sjednání termínu je možné pouze online na adrese www.prag.diplo.de/Terminvergabe.

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.
Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka.

Listina podkladů k předložení:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza nebo razítka

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijímat žádosti o vízum pouze od osob, které mají obvyklý pobyt v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní či pracovní smlouvy apod.
 • Upozornění: 
  • platnost pasu musí být aspoň o tři měsíce delší než doba plánovaného pobytu v Německu
  • český pobytový titul musí mít rovněž delší platnost (o aspoň 14 dní) než požadovaná platnost víza 

4. dvě pasové fotografie

 • Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců.   

5. pracovní smlouva vysílající firmy v České republice  original + 1 kopie

 • Pracovní smlouva vysílající firmy s následujícími údaji: 
  • doba trvání zaměstnaneckého poměru žadatele 
  • popis činností, které u zaměstnavatele vykonává 
  • výše hrubé mzdy žadatele - podmínky výkonu práce během práce v Německu

7. dotazník „Poskytování služby v Německu“ 

 • Zaměstnavatelem vyplněný dotazník „Poskytování služby v Německu (§ 21 nařízení o zaměstnávání cizinců – Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern)“ o druhu, trvání a místu výkonu práce (viz přílohu č. 1).

8. doklad o službě, kterou má firma poskytovat v Německu original + 1 kopie

 • Doklad o službě, kterou má firma v Německu poskytovat (smlouva/objednávka vč. data zahájení a ukončení prací).

 9. aktuální doklad o sociálním pojištění / výpis údajů pojištěnce original + 1 kopie

 • Aktuální doklad nebo výpis údajů od správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, z kterého vyplývá doba zaměstnání u vysílající firmy. 

 10. doklad o ubytování original + 1 kopie

 • Pokud je již k dispozici: doklad o zajištění ubytování během pobytu v Německu (nájemní smlouva apod.). 

  11. doklad o zdravotním pojištní original + 1 kopie

 • Doklad o zdravotním pojištění na plánovanou dobu pobytu v Německu, formulář A1. 

12. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.

14.  poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

15. Doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou           

Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty.

Všeobecné informace

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu…

Všeobecné informace

Na začátek stránky