Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení víza za účelem sloučení rodiny či uzavření manželství

Von links nach rechts Mutter, Kind, Vater und ein weiteres Kind

Fröhliche Familie zu Hause, © Colourbox

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně. Záležitosti týkající se žádosti o vízum lze projednávat pouze přímo s žadatelem. Žádosti o vízum lze na velvyslanectví podávat pouze v předem dohodnutém termínu. Sjednání termínu je možné provést online na adrese www.prag.diplo.de/rezervace.

​​​​​​​Pobytový titul pro cizince lze udělit také přímo na území Německa, pokud je osoba oprávněna zdržovat se na území Německa z důvodu pobytového titulu vystaveného v jiném státu Schengenského prostoru a pokud jsou splněny podmínky udělení (zpravidla sloučení rodiny s Němcem).

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.

Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza.

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijmout žádosti pouze od osob, které mají místo obvyklého pobytu v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, potvrzení o studiu apod.

4. 2 pasové fotografie

 • Aktuální barevné biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců, ve velikosti 45 х 35 milimetrů.

5. doklad potvrzující rodinný vztah k příslušníkovi rodiny žijícímu v Německu original + 1 kopie

 • Např. oddací nebo rodný list, smlouva o registrovaném partnerství, uznání otcovství, rozsudek o osvojení apod. Zahraniční dokumenty musí byt opatřeny ověřením pravosti (apostila, resp. legalizace). Zahraniční rozsudky musí být v případě potřeby v Německu předem uznány.
 • Pokud je plánován vstup na území Německa za účelem uzavření manželství a následného sloučení rodiny, musí být předložen dopis příslušného matričního úřadu, z něhož kromě termínu sňatku vyplývá, že jsou splněny všechny právní předpoklady pro jeho uzavření.

6. pokud má rodinný příslušník žijící v Německu německou státní příslušnost: original + 1 kopie

 • kopie německého cestovního pasu nebo občanského průkazu
 • doklad o zajištění ubytování/bydlení v Německu (např. nájemní smlouva)
 • pokud možno: potvrzení o dostatku finančních prostředků (např. pracovní smlouva, výplatní pásky, potvrzení o majetku apod.)
 • avšak: v případě přistěhování dětí k německým státním příslušníkům lze od povinnosti doložit potvrzení o dostatku finančních prostředků upustit

7. pokud má rodinný příslušník žijící v Německu cizí státní příslušnost: original + 1 kopie

 • kopie zahraničního cestovního pasu a německého povolení k pobytu
 • doklad o zajištění ubytování/bydlení v Německu (např. nájemní smlouva)
 • potvrzení o dostatku finančních prostředků (např. pracovní smlouva, výplatní pásky, potvrzení o majetku apod.)

8. pokud se žádá o přistěhování manžela/manželky: original + 1 kopie

 • je třeba předložit navíc potvrzení o dostatečných znalostech německého jazyka (alespoň úroveň „A 1“ Společného evropského referenčního rámce). Jazykové znalosti alespoň na úrovni A1 je nutné dále doložit jazykovým vysvědčením certifikovaného poskytovatele zkoušek podle standardů ALTE (ne starším než jeden rok), který má pobočku s vyslanými lektory (např. zdejší Goethe-Institut). Navíc mohou být uznány jazykové certifikáty získané v Německu u následujících poskytovatelů:
  • „Start Deutsch 1“ – Goethe-Institut e.V.
  • „Start Deutsch 1“ – Telc GmbH
  • „Grundstufe Deutsch 1“ Rakouský jazykový diplom (ÖSD)
  • „TestDaF“ – TestDaF-Institut e.V.
  • Testovací centra ECL
 • Jazykové certifikáty jiných poskytovatelů nelze ve vízovém řízení uznat.
 • Certifikát o jazykové zkoušce nemusí být předložen:
  • při prokázaném tělesném či duševním postižení
  • u manželek/manželů cizinců, kteří jsou držiteli tzv. „Blue Card EU“, ICT-karty (Intra-Corporate-Transfer) nebo povolení k pobytu podle § 18a (pracovník s odborným vzděláním), § 18b odstavce 1 (pracovník s akademickým vzděláním), § 18c odstavce 3, § 18d (vědec), § 18f, § 19c odstavce 1 pro práci na pozici řídícího pracovníka, vedoucího pracovníka, podnikového specialisty, vědce, hostujícího vědce, inženýra či technika ve výzkumném týmu hostujícího vědce nebo pedagogického pracovníka, jakož i podle § 19c odstavce 2 nebo 4 věty 1 a § 21 (OSVČ).
  • u zakladatelů firem
  • u osob s právem na azyl a uznaných uprchlíků podle Ženevské konvence o uprchlících
  • při zřetelně malé potřebě integrace
  • u manželek/manželů státních příslušníků jiných členských států EU
  • u manželek/manželů cizinců se státní příslušností Austrálie, Izraele, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu a USA

9. v případě nezletilých žadatelů: original + 1 kopie

 • je společně s žádostí o vízum zapotřebí předložit také doklady potvrzující právo péče o dítě a souhlas všech zákonných zástupců.
 • Pro přistěhování rodinných příslušníků (nikoli manželů!), kteří již dovršili 16. rok věku, je třeba předložit podrobné zdůvodnění, proč je přistěhování nutné

10. doklad o zdravotním pojištění original + 1 kopie

 • Doklad prokazující dostatečné zdravotní pojištění (zákonné nebo soukromé) během pobytu v Německu s platností od okamžiku příjezdu do Německa. V rámci probíhajícího vízového řízení postačí rovněž potvrzení zdravotní pojišťovny, že bude mít žadatel v případě udělení víza od okamžiku příjezdu dostatečné zdravotní pojištění.

11. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.
 • V případě rodinných příslušníků německých občanů lze poplatek za vízum případně odpustit (informujte se prosím na přepážce při podání žádosti).

12. poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

13. doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

Na začátek stránky