Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení víza za účelem sloučení rodiny s občanem EU žijícím v Německu podle práva volného pohybu EU

Vater umarmt seine zwei Söhne

Vater umarmt seine zwei Söhne, © Zoonar.com/benis arapovic

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně. Záležitosti týkající se žádosti o vízum lze projednávat pouze přímo s žadatelem. Žádosti o vízum lze na velvyslanectví podávat pouze v předem dohodnutém termínu. Sjednání termínu je možné provést online na adrese www.prag.diplo.de/rezervace.

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.

Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza.

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijmout žádosti pouze od osob, které mají místo obvyklého pobytu v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, potvrzení o studiu apod.

4. 2 pasové fotografie

 • Aktuální barevné biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců, ve velikosti 45 х 35 milimetrů.

5. doklad potvrzující rodinný vztah k příslušníkovi rodiny žijícímu v Německu original + 1 kopie

 • Např. oddací nebo rodný list, smlouva o registrovaném partnerství, uznání otcovství, rozsudek o osvojení apod. Zahraniční dokumenty musí byt opatřeny ověřením pravosti (apostila, resp. legalizace). Zahraniční rozsudky musí být v případě potřeby v Německu předem uznány.
 • Pokud je plánován vstup na území Německa za účelem uzavření manželství a následného sloučení rodiny, musí být předložen dopis příslušného matričního úřadu, z něhož kromě termínu sňatku vyplývá, že jsou splněny všechny právní předpoklady pro jeho uzavření.

6. od občana EU žijícího v Německu: original + 1 kopie

 • kopie zahraničního cestovního pasu a německého povolení k pobytu občana EU žijícího v Německu
 • v případě přistěhování za občanem EU, který není výdělečně činný:
  • doložení dostatku finančních prostředků (např. pracovní smlouva, potvrzení o příjmech, potvrzení o majetku apod.) a dostatečného zdravotního pojištění na dobu po vstupu do Německa

6.1. v případě nezletilých žadatelů: original + 1 kopie

 • je navíc zapotřebí předložit potvrzení týkající se práva péče o dítě a souhlas všech zákonných zástupců.

6.2. v případě přistěhování příbuzných ve vzestupné linii občana EU: original + 1 kopie

 • (např. plnoletí rodiče nebo prarodiče) je zapotřebí doložit, že v Německu žijící občan EU za tyto osoby hradil a nadále hradí výživné.

6.3. V případě přistěhování rodičů za nezletilými občany EU: original + 1 kopie

 • je kromě potvrzení toho, kdo o danou osobu pečuje, zapotřebí doložit, že rodič, který se přistěhuje, disponuje dostatečnými finančními prostředky, aby nezatížil německý veřejný rozpočet.

7. doklad o zdravotním pojištění original + 1 kopie

 • Doklad prokazující dostatečné zdravotní pojištění (zákonné nebo soukromé) během pobytu v Německu s platností od okamžiku příjezdu do Německa. V rámci probíhajícího vízového řízení postačí rovněž potvrzení zdravotní pojišťovny, že bude mít žadatel v případě udělení víza od okamžiku příjezdu dostatečné zdravotní pojištění.

8. poplatek za vízum

 • Udělení víza pro sloučení rodiny s občanem EU je zdarma.

9. poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

10. doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

Na začátek stránky