Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení víza za účelem účasti na jazykovém kurzu (pobyt delší než 90 dní)

Die deutsche Sprache lernen an Sprachschulen überall in der Welt - hier in Kiew am Goethe-Institut.

Die deutsche Sprache lernen an Sprachschulen überall in der Welt - hier in Kiew am Goethe-Institut., © Thomas Köhler/photothek.de

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně. Záležitosti týkající se žádosti o vízum lze projednávat pouze přímo s žadatelem. Žádosti o vízum lze na velvyslanectví podávat pouze v předem dohodnutém termínu. Sjednání termínu je možné provést online na adrese www.prag.diplo.de/rezervace

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů. 

Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka:

⬜ 1. jeden formulář žádosti

 • Kompletně vyplněné, vlastnoručně podepsané.
 • Formuláře této žádosti (v němčině a angličtině) naleznete zde: https://videx-national.diplo.de  

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza.

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu. 
 • Velvyslanectví může přijmout žádosti pouze od osob, které mají místo obvyklého pobytu v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, potvrzení o studiu apod.

⬜ 4. 2 pasové fotografie

 • Aktuální barevné biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců, ve velikosti 45 х 35 milimetrů.  

⬜ 5.  potvrzení o přihlášení do jazykové školy original + 1 kopie

 • Originál, na kterém bude uveden počet hodin objednaného jazykového kurzu týdně (intenzivní kurz k získání znalostí němčiny s minimálně 18 hodinami týdně) a potvrzení o zaplacení kurzovného.
 • Pozor: Integrační kurz se nepovažuje za jazykový kurz ve smyslu tohoto dokumentu!

6. doklad o dosavadních znalostech němčiny 

 • Pokud jimi žadatel disponuje, předloží doklady o dosud získaných znalostech němčiny. Nejedná se o nutný požadavek, ale takovéto doklady mohou žádost podpořit. 

7. doložení dostatku finančních prostředků original + 1 kopie

 • Doložení dostatku finančních prostředků (nejméně 1027 eur měsíčně). Toto lze doložit následujícími způsoby:
  • a) prostřednictvím vázaného účtu („Sperrkonto“) u německé banky s částkou alespoň 12.324 eur při ročním pobytu a maximální měsíční disponibilní částkou 1027 eur;
  • b) závazným prohlášením o převzetí záruky podle § 66–68 zákona o pobytu cizinců, které pro dobu studia učiní osoba žijící v Německu;
 • Doložení prostředků na jazykový kurz lze provést následujícími způsoby:
  • a) předložením dokladu o zaplacení celého poplatku za jazykový kurz,
  • b) předložením výpisu z účtu vedeného na jméno žadatele dokládajícího krytí ve výši nákladů na jazykový kurz.

8. doklad o ubytování original + 1 kopie

 • Pokud je již k dispozici: doklad o zajištění ubytování během pobytu v Německu (nájemní smlouva apod.). 

 9. doklad o zdravotním pojištění original + 1 kopie

 • Doklad prokazující dostatečné zdravotní pojištění (zákonné nebo soukromé) během pobytu v Německu s platností od okamžiku příjezdu do Německa. V rámci probíhajícího vízového řízení postačí rovněž potvrzení zdravotní pojišťovny, že bude mít žadatel v případě udělení víza od okamžiku příjezdu dostatečné zdravotní pojištění.

10. životopis a motivační dopis podepsané

 • Kompletní životopis, motivační dopis vysvětlující, proč se chcete učit německý jazyk v Německu. 

11. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení. 
 • V případě rodinných příslušníků německých občanů lze poplatek za vízum případně odpustit (informujte se prosím na přepážce při podání žádosti).

12.  poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

13. doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

Důležité poznámky: 

 • Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty. 
Na začátek stránky