Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení víza za účelem stáže ve studovaném oboru

Praktikum

Praktikum, © dpa / picture-alliance

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně. Záležitosti týkající se žádosti o vízum lze projednávat pouze přímo s žadatelem. Žádosti o vízum lze na velvyslanectví podávat pouze v předem dohodnutém termínu. Sjednání termínu je možné provést online na adrese www.prag.diplo.de/rezervace

Studenti a výzkumní pracovníci ze zemí mimo Evropskou unii (občané třetích států) mají na základě tzv. směrnice REST (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801) při splnění určitých podmínek zvláštní práva týkající se mobility v rámci EU. Občané třetích států, kteří v Evropské unii pobývají za účelem studia či výzkumu a mají povolení k pobytu v jiném členském státu EU ve smyslu výše uvedené směrnice, mohou v Německu studovat či provádět výzkum i bez povolení k pobytu v Německu a bez nutnosti žádat o vízum. Další informace o tomto tématu naleznete v němčině zde: práva mobility.

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů. 

Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka:

⬜ 1. jeden formulář žádosti

 • Kompletně vyplněné, vlastnoručně podepsané.
 • Formuláře této žádosti (v němčině a angličtině) naleznete zde: https://videx-national.diplo.de  

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza.

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu. 
 • Velvyslanectví může přijmout žádosti pouze od osob, které mají místo obvyklého pobytu v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, potvrzení o studiu apod.

⬜ 4. 2 pasové fotografie

 • Aktuální barevné biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců, ve velikosti 45 х 35 milimetrů.  

⬜ 5.  podepsaná smlouva o stáži  original + 1 kopie

 • Originál pracovní smlouvy, který by měl obsahovat přesné údaje o druhu, obsahu a délce zamýšlené činnosti, o pracovní době, místu výkonu práce a výši odměny.

6. plán stáže original + 1 kopie

 • Plán stáže by měl obsahovat informace o průběhu stáže. Musí obsahovat výčet pracovišť, na nichž bude stáže probíhat, a činností, které budou na jednotlivých pracovištích vykonávány.

7. doložení dostatku finančních prostředků original + 1 kopie

 • Doložení dostatku finančních prostředků (nejméně 934 eur měsíčně). Toto lze doložit následujícími způsoby:
  • a) prostřednictvím vázaného účtu („Sperrkonto“) u německé banky s částkou alespoň 11.208 eur a maximální měsíční disponibilní částkou 934 eur; nebo
  • b) stipendiem z německých veřejných prostředků nebo stipendiem podpůrné organizace uznané v Německu, příp. stipendiem z veřejných prostředků země původu, pokud se zprostředkování na německou vysokou školu uskutečnilo prostřednictvím Spolkového ministerstva zahraničí, DAAD nebo jiné organizace udělující německá stipendia; nebo
  • c) závazným prohlášením o převzetí záruky podle § 66–68 zákona o pobytu cizinců, které pro dobu studia učiní osoba žijící v Německu;

8. osvědčení Centrály pro zprostředkování zahraničních a odborných pracovníků (ZAV) 

9. potvrzení o studiu original + 1 kopie

 • Potvrzení vysoké školy o dosavadním studiu.

10. doklad o zdravotním pojištění original + 1 kopie

 • Doklad prokazující dostatečné zdravotní pojištění (zákonné nebo soukromé) během pobytu v Německu s platností od okamžiku příjezdu do Německa. V rámci probíhajícího vízového řízení postačí rovněž potvrzení zdravotní pojišťovny, že bude mít žadatel v případě udělení víza od okamžiku příjezdu dostatečné zdravotní pojištění.

11. životopis a motivační dopis podepsané

 • Kompletní životopis, motivační dopis vysvětlující, proč chcete absolvovat stáž v Německu. 

12. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení. 
 • V případě rodinných příslušníků německých občanů lze poplatek za vízum případně odpustit (informujte se prosím na přepážce při podání žádosti).

13.  poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

14. doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

Důležité poznámky: 

 • Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty. 
Na začátek stránky