Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Cestovní pas pro dospělé

Auf dem Foto sind vier deutsche Reisepässe zu sehen. Einer ist aufgeschlagen.

Deutsche Reisepässe, © picture alliance / Arco Images

Článek

Žádost o vystavení cestovního pasu lze podat pouze během osobní návštěvy velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému.

Informace o podání žádosti o vystavení cestovního pasu pro dospělé

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

1. Obecné informace

Žádost o vystavení cestovního pasu lze podat pouze během osobní návštěvy velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému. Podání žádosti písemnou formou nebo prostřednictvím zastupující třetí osoby není možné. Vezměte prosím na vědomí naše pokyny týkající se rezervace termínu, biometrických průkazových fotografií, poplatků, jakož i Obecné informace

Došlo v důsledku uzavření manželství nebo rozvodu ke změně Vašeho příjmení? Nebo o německý doklad totožnosti žádáte poprvé? V takovém případě bude možná nejprve nutné učinit v přítomnosti německého matričního úředníka prohlášení o jméně. Zjistěte si prosím předem na našich webových stránkách, kdy je prohlášení o jméně nezbytné a jaké dokumenty je v souvislosti s ním nutné předložit. Naleznete tam i potřebné formuláře.  

2. Jaké dokumenty je nutné předložit

Tyto informace o dokumentech, které je nutné předložit, platí pro většinu případů, se kterými se setkáváme. Vzhledem ke komplexnosti německých předpisů týkajících se cestovních pasů a velké rozmanitosti možných okolností se však jednotlivé případy mohou lišit a může se proto stát, že bude nutné předložit další dokumenty.

Na sjednaný termín si prosím přineste originály těchto dokumentů. Předložit všechny tyto dokumenty je nutné i v případě, že jste na Německém velvyslanectví v Praze již v minulosti žádali o vydání dokladu totožnosti.

 1. kompletně a čitelně vyplněný formulář žádosti ; žádost prosím nepodepisujte, učiníte tak až v přítomnosti konzulárního úředníka, 
 2. biometrickou průkazovou fotografii,
 3. Váš současný německý cestovní pas nebo občanský průkaz
 • tato povinnost neplatí v případě, že o vystavení německého cestovního pasu žádáte poprvé
 • v případě ztráty či odcizení je třeba předložit potvrzení o oznámení ztráty/odcizení policii a kopii ztraceného/odcizeného dokladu; pokud kopii nepředložíte, může být nejprve nutné ověřit Vaši totožnost, 

4.  rodný list, případně lze předložit také výpis z knihy narození,

5.  potvrzení o odhlášení pobytu v Německu. Toto potvrzení je nutné pouze v případě, že je ve Vašem současném cestovním pase uvedené německé bydliště nebo jste po jeho vystavení byli přihlášeni k pobytu v Německu, 

6.  potvrzení o aktuálním pobytu v České republice

 • povolení k pobytu pro občany členských států EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu nebo
 • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že pobýváte v ČR nebo
 • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené příslušným regionálním pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR,

7.  listiny o osobním stavu

 • jste-li ženatý/vdaná: oddací list (součástí oddacího listu by měla být poznámka o tom, jaké příjmení budete užívat po uzavření manželství)
 • jste-li rozvedený/rozvedená: oddací list a rozsudek o rozvodu manželství s poznámkou o právní moci rozsudku
 • jste-li ovdovělý/ovdovělá: oddací list a úmrtní list manžela,

8.  potvrzení o jméně

pokud v minulosti došlo ke změně Vašeho jména (Vašich jmen) nebo Vašeho příjmení a pokud německý matriční úřad tuto změnu potvrdil,

9.  příp. potvrzení německé státní příslušnosti

 • doklad o udělení státního občanství
 • doklad o státní příslušnosti
 • potvrzení o registraci nebo doklad o statusu vysídlence
 • úřední souhlas s ponecháním německého státního občanství (pokud jste na žádost získali státní občanství jiného státu, což by jinak vedlo ke ztrátě německého státního občanství),

10.  potvrzení o dalších státních občanstvích

doklad o nabytí státního občanství jiného státu nebo cestovní doklad či doklad totožnosti vystavený jiným státem (např. český občanský průkaz nebo cestovní pas),

11.  příp. doklad o absolvování doktorského studia, má-li být Váš doktorský titul uveden cestovním pase. Vezměte prosím rovněž na vědomí příslušnou část Obecných informací, která se zabývá problematikou doktorských titulů.

Na začátek stránky