Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Cestovní pas pro nezletilé

Auf dem Foto sind vier deutsche Reisepässe zu sehen. Einer ist aufgeschlagen.

Deutsche Reisepässe, © picture alliance / Arco Images

Článek

Žádost o vystavení cestovní pasu lze podat pouze během osobní návštěvy velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému.

Informace o podání žádosti o vystavení cestovního pasu pro nezletilé

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: leden 2024

1. Obecné informace

Žádost o vystavení cestovní pasu lze podat pouze během osobní návštěvy velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému. Podání žádosti písemnou formou nebo prostřednictvím zastupující třetí osoby není možné. Za účelem podání žádosti o vystavení cestovního pasu pro nezletilé dítě se musí s dítětem na konzulární oddělení velvyslanectví dostavit všichni jeho zákonní zástupci (zpravidla se jedná o oba rodiče). Vezměte prosím na vědomí naše pokyny týkající se rezervace termínu, biometrických průkazových fotografií, poplatků, jakož i Obecné informace, zejména informace zabývající se právem péče o nezletilé.

Žádáte o německý cestovní doklad žádáte poprvé? V takovém případě bude možná nejprve nutné učinit v přítomnosti německého matričního úředníka prohlášení o jméně. Zjistěte si prosím předem na našich webových stránkách, kdy je prohlášení o jméně nezbytné a jaké dokumenty je v souvislosti s ním nutné předložit. Naleznete tam i potřebné formuláře. 

Pro děti a mladistvé mohou být od 1. 1. 2024 vystaveny již pouze biometrické cestovní pasy s platností na 6 let.

2. Jaké dokumenty je nutné předložit

Tyto informace o dokumentech, které je nutné předložit, platí pro většinu případů, se kterými se setkáváme. Vzhledem ke komplexnosti německých předpisů týkajících se cestovních pasů a velké rozmanitosti možných okolností se však jednotlivé případy mohou lišit a může se proto stát, že bude nutné předložit další dokumenty.

Na sjednaný termín si prosím přineste originály těchto dokumentů. Předložit všechny tyto dokumenty je nutné i v případě, že jste na Německém velvyslanectví v Praze již v minulosti žádali o vystavení dokladu totožnosti.

 1. kompletně a čitelně vyplněný formulář žádosti  pro nezletilé, podepsaný všemi zákonnými zástupci nezletilého,
 2.  biometrickou průkazovou fotografii dítěte. Vezměte prosím na vědomí pokyny k fotografiím kojenců a malých dětí, které naleznete v informačním letáku o biometrických průkazových fotografiích.
 3.  dosavadní německý cestovní pas nebo občanský průkaz dítěte
 • tato povinnost neplatí v případě první žádosti o německý cestovní pas.
 • v případě ztráty či odcizení je třeba předložit potvrzení o oznámení ztráty/odcizení policii a kopii ztraceného/odcizeného dokladu; pokud kopii nepředložíte, může být nejprve nutné ověření totožnosti nezletilého,

4.  rodný list dítěte, případně lze předložit také výpis z knihy narození,

5.  potvrzení o odhlášení pobytu v Německu

toto potvrzení je nutné pouze v případě, že je v současném cestovním pase dítěte uvedené německé bydliště nebo bylo dítě po jeho vystavení přihlášeno k pobytu v Německu,

6.  potvrzení o aktuálním pobytu v České republice

 • povolení k pobytu pro občany členských států EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu nebo
 • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že pobýváte v ČR nebo
 •  potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené příslušným regionálním pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR; tato povinnost neplatí, pokud má dítě také české státní občanství a český občanský průkaz,

7.  doklady o původu dítěte

 • pokud se narodilo sezdaným rodičům: oddací list rodičů
 • pokud se narodilo nesezdaným rodičům: uznání otcovství

8.  potvrzení o právu péče o dítě (viz také Obecné informace / Právo péče o dítě)

9.  aktuální cestovní pasy/občanské průkazy matky

10.  aktuální cestovní pasy/občanské průkazy otce

11.  příp. potvrzení německé státní příslušnosti rodičů

 • doklad o udělení státního občanství
 • doklad o státní příslušnosti
 • potvrzení o registraci nebo doklad o statusu pozdního vysídlence
 • úřední souhlas s ponecháním německého státního občanství (pokud rodiče na žádost získali státní občanství jiného státu, což by jinak vedlo ke ztrátě německého státního občanství).

12.  potvrzení o dalších státních občanstvích dítěte

doklad o nabytí státního občanství jiného státu nebo cestovní doklad či doklad totožnosti dítěte vystavený jiným státem

Na začátek stránky