Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Občanské průkazy

Der neue Personalausweis

Der neue Personalausweis, © Thomas Koehler/ Photothek.net

Článek

Žádost o vystavení občanského průkazu lze podat pouze během osobní návštěvy velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému.

Informace o podání žádosti o vystavení občanského průkazu

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost. 

Stav: leden 2023

Obecné informace

Žádost o vystavení občanského průkazu lze podat pouze během osobní návštěvy velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému. Podání žádosti písemnou formou ani prostřednictvím zastupující třetí osoby není možné. Vezměte prosím na vědomí naše pokyny týkající se rezervace termínu, biometrických průkazových fotografií, poplatků, jakož i Obecné informace.

Za účelem podání žádosti o vystavení občanského průkazu pro děti mladší 16 let se musí s dítětem na konzulární oddělení velvyslanectví zpravidla dostavit všichni jeho zákonní zástupci. Vezměte prosím rovněž na vědomí související pokyny uvedené v Obecných informacích.

Došlo v důsledku uzavření manželství nebo rozvodu ke změně vašeho příjmení? Nebo o německý doklad totožnosti žádáte poprvé? V takovém případě bude možná nejprve nutné učinit v přítomnosti německého matričního úředníka prohlášení o jméně. Zjistěte si prosím předem na našich webových stránkách, kdy je prohlášení o jméně nezbytné a jaké dokumenty je v souvislosti s ním nutné předložit. Naleznete tam i potřebné formuláře.

Jaké dokumenty je při podání žádosti o vystavení občanského průkazu nutné předložit

 

Tyto informace o dokumentech, které je nutné předložit, platí pro většinu případů, se kterými se setkáváme. Vzhledem ke komplexnosti německých předpisů týkajících se cestovních pasů a občanských průkazů, jakož i velké rozmanitosti možných okolností se však jednotlivé případy mohou lišit a může se proto stát, že bude nutné předložit další dokumenty.

Na sjednaný termín si prosím přineste originály těchto dokumentů. Předložit všechny tyto dokumenty je nutné i v případě, že již doklad totožnosti vlastníte.

 1. kompletně a čitelně vyplněný formulář žádosti  pro dospělého či dítě; žádost prosím nepodepisujte, učiníte tak až v přítomnosti konzulárního úředníka,
 2. aktuální biometrickou průkazovou fotografii,
 3.  současný německý cestovní pas nebo občanský průkaz
 • tato povinnost neplatí v případě, že o vystavení německého dokladu totožnosti žádáte poprvé
 • v případě ztráty či odcizení je třeba předložit potvrzení o oznámení ztráty/odcizení policii a kopii ztraceného/odcizeného dokladu; pokud kopii nepředložíte, může být nejprve nutné ověřit vaši totožnost,

4.  rodný list, případně lze předložit také výpis z knihy narození,

5.  potvrzení o odhlášení pobytu v Německu

Toto potvrzení je nutné pouze v případě, že je ve vašem současném cestovním pase / občanském průkazu uvedené německé bydliště, nebo jste po jeho vystavení v zahraničí byli přihlášeni k pobytu v Německu,

6.  potvrzení o aktuálním pobytu v České republice

 • povolení k pobytu pro občany členských států EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu, nebo
 • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že pobýváte v ČR, nebo
 • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené příslušným regionálním pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR,

7.  listiny o osobním stavu

 • jste-li ženatý/vdaná: oddací list (součástí oddacího listu by měla být poznámka o tom, jaké příjmení budete užívat po uzavření manželství)
 • jste-li rozvedený/rozvedená: oddací list a rozsudek o rozvodu manželství s poznámkou o právní moci rozsudku
 • jste-li ovdovělý/ovdovělá: oddací list a úmrtní list manžela,

8.  potvrzení o jméně

pokud v minulosti došlo ke změně vašeho jména (vašich jmen) nebo příjmení a pokud německý matriční úřad tuto změnu potvrdil,

9.  příp. potvrzení německé státní příslušnosti

 • doklad o udělení státního občanství
 • doklad o státní příslušnosti
 • potvrzení o registraci nebo doklad o statusu pozdního vysídlence
 • úřední souhlas s ponecháním německého státního občanství (pokud jste na žádost získali státní občanství jiného státu, což by jinak vedlo ke ztrátě německého státního občanství),

10.  potvrzení o dalších státních občanstvích

doklad o nabytí státního občanství jiného státu nebo cestovní doklad či doklad totožnosti vystavený jiným státem (např. český občanský průkaz nebo cestovní pas),

11.  příp. doklad o absolvování doktorského studia, má-li být váš doktorský titul uveden v cestovním pase. Vezměte prosím rovněž na vědomí příslušnou část Obecných informací, která se zabývá problematikou doktorských titulů.

V případě nezletilých osob mladších 16 let se nepřekládá potvrzení o osobním stavu. Je však třeba předložit navíc následující dokumenty:

1.  doklady o původu dítěte

 • pokud se narodilo sezdaným rodičům: oddací list rodičů
 • pokud se narodilo nesezdaným rodičům: uznání otcovství

2.  potvrzení o právu péče o dítě (viz také Obecné informace / Právo péče o dítě)

3.  aktuální cestovní pasy/občanské průkazy matky

4.  aktuální cestovní pasy/občanské průkazy otce

5.  příp. potvrzení německé státní příslušnosti rodičů

 • doklad o udělení státního občanství
 • doklad o státní příslušnosti
 • potvrzení o registraci nebo doklad o statusu pozdního vysídlence
 • úřední souhlas s ponecháním německého státního občanství (pokud rodiče na žádost získali státní občanství jiného státu, což by jinak vedlo ke ztrátě německého státního občanství).

6.  potvrzení o dalších státních občanstvích dítěte

doklad o nabytí státního občanství jiného státu nebo cestovní doklad či doklad totožnosti dítěte vystavený jiným státem.

Dopis s PIN-kódem

Každý žadatel, který je v době podání žádosti starší než 15 let a 9 měsíců, obdrží od německé Spolkové tiskárny (Bundesdruckerei) dopis s PIN-kódem. V něm nalezne nejen pětimístný aktivační PIN-kód, ale rovněž kód pro odblokování (PUK), jakož i heslo pro zablokování funkce elektronického prokázání totožnosti a načtení osobních údajů z vašeho občanského průkazu. Dopis s PIN-kódem, který obdržíte po vystavení občanského průkazu, si prosím pečlivě a bezpečně uschovejte, obsahuje důležité informace.

Dopis s PIN-kódem vám může německá Spolková tiskárna zaslat na velvyslanectví nebo přímo na vaši českou adresu. Za zaslání dopisu s PIN-kódem je při podání žádosti o vystavení občanského průkazu nutné uhradit poplatek ve výši 40 Kč.

Čip a online funkce

Občanský průkaz s bezkontaktním elektronickým čipem představuje multifunkční kartu ve formátu platební karty. Na čipu občanského průkazu jsou kromě fotografie povinně uloženy rovněž otisky prstů, které slouží jako další biometrický bezpečnostní prvek. Oprávnění načíst z paměti tyto biometrické bezpečnostní prvky mají pouze zástupci státních orgánů (např. pohraniční stráž či policie).

Občanský průkaz pro žadatele starší 16 let umožňuje elektronické prokázání totožnosti. Tuto funkci můžete využívat, jakmile nahradíte transportní PIN vlastním šestimístným PINem. Bezplatné provedení této změny je možné kdykoliv. Pokud si šestimístný PIN nenastavíte, není elektronické prokázání totožnosti možné.

PIN si lze nastavit

 • v aplikaci Ausweisapp2, kterou si lze bezplatně stáhnout
 • při osobním převzetí občanského průkazu nebo později na úřadě vydávajícím občanské průkazy, do jehož působnosti spadáte
 • později prostřednictvím samoobslužného terminálu na jakémkoliv úřadě vydávajícím občanské průkazy.

Zadáním šestimístného PINu, který si sami zvolíte, můžete bezpečně elektronicky prokázat svou totožnost při využívání online služeb či různých automatů. Před podáním žádosti o vystavení občanského průkazu si prosím přečtěte informační brožuru, která seznamuje veřejnost s funkcí elektronického prokázání totožnosti. 

Děti a mladiství, kterým v okamžiku podání žádosti ještě nebylo 16 let, zatím nemohou funkci elektronického prokázání totožnosti používat. Po dovršení 16. roku života ji je však možné zdarma aktivovat na velvyslanectví.

Ohledně změn týkajících se občanských průkazů si prosím přečtěte naše informační letáky o změně bydliště a změně PINu a odblokování či aktivaci online funkce. 

Kompletní informace o funkcích občanského průkazu naleznete (v němčině a angličtině) na webové stránce www.personalausweisportal.de.

Na začátek stránky