Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vzdání se německého státního občanství a propuštění z německého státního občanství

Článek

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.
Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se obracejte na Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem.

Stav: únor 2022

Vzdání se státního občanství

Pokud žijete v České republice, vedle německého máte i české (nebo jiné) státní občanství a chcete se německého občanství vzdát, musíte podat žádost o vzdání se státního občanství.

Příslušníci několika málo profesí (např. aktivní úředníci, soudci, vojáci apod.) se nemohou německého státního občanství vzdát, pokud již žadatel alespoň deset let nežije v zahraničí.

Žádosti o vzdání se státního občanství vyřizuje a prověřuje Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt), který je příslušný pro záležitosti Němců žijících v zahraničí týkající se státního občanství. Tento úřad rovněž vydává potvrzení o vzdání se státního občanství. Informace o vyřizování žádostí, předpokladech pro jejich podání a příslušný formulář žádosti naleznete v němčině na webových stránkách Spolkového správního úřadu. Žádost včetně veškerých podkladů lze zaslat přímo na adresu Spolkového správního úřadu: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln. Zpracování žádosti je zpoplatněno, přičemž poplatky je nutné uhradit bankovním převodem na účet Spolkového správního úřadu.

Pokud máte občanský průkaz s aktivovanou online-funkcí a PIN-kódem umožňujícím elektronické prokázání totožnosti (eID) nebo můžete svou totožnost věrohodně prokázat jiným elektronickým způsobem v souladu s Nařízením Evropské unie o elektronické identifikaci (eIDAS), můžete žádost podat také online na stránkách Spolkového správního úřadu.

Vzdání se německého státního občanství nabývá účinnosti dnem vydání potvrzení o vzdání se státního občanství.

Propuštění ze státního občanství

Propuštění ze státního občanství přichází v úvahu v situaci, kdy chcete nabýt státní občanství cizího státu, pro což je nutné vzdát se německého státního občanství. V České republice to zpravidla nutné není.

Příslušníci několika málo profesí (např. aktivní úředníci, soudci, vojáci apod.) nemohou být propuštěni z německého státního občanství.

Třetí stát musí potvrdit, že po propuštění z německého státního občanství udělí žadateli své státní občanství, není totiž možné, aby německý státní příslušník posléze zůstal bez státní příslušnosti. Propuštění ze státního občanství nabývá účinnosti dnem vydání potvrzení o propuštění ze státního občanství.

Žádosti o propuštění ze státního občanství vyřizuje a prověřuje Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem, který je příslušný pro záležitosti Němců žijících v zahraničí týkající se státního občanství. Tento úřad rovněž vydává potvrzení o propuštění ze státního občanství. Informace o vyřizování žádostí, předpokladech pro jejich podání a příslušný formulář žádosti naleznete v němčině na webových stránkách Spolkového správního úřadu. Žádost včetně veškerých podkladů lze zaslat přímo na adresu Spolkového správního úřadu: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln. Zpracování žádosti je zpoplatněno, přičemž poplatky je nutné uhradit bankovním převodem na účet Spolkového správního úřadu.

Pokud máte občanský průkaz s aktivovanou online-funkcí a PIN-kódem umožňujícím elektronické prokázání totožnosti (eID) nebo můžete svou totožnost věrohodně prokázat jiným elektronickým způsobem v souladu s Nařízením Evropské unie o elektronické identifikaci (eIDAS), můžete žádost podat také online na stránkách Spolkového správního úřadu.

Propuštění ze státního občanství nabývá účinnosti dnem vydání potvrzení o propuštění ze státního občanství. Aby však nedošlo k tomu, že by žadatelé zůstali bez státní příslušnosti, stává se propuštění ze státního občanství zpětně neplatným, nedojde-li do jednoho roku od vydání potvrzení o propuštění ze státního občanství k nabytí státního občanství státu, o jehož nabytí daný žadatel usiloval. V takových případech se má za to, že k propuštění z německého státního občanství nikdy nedošlo.

Podklady, které je nutné předložit

  • formulář žádosti, který si lze stáhnout na webových stránkách Spolkového správního úřadu
  • originály či ověřené kopie německým dokladů. V případě, že žadatel žádné nemá, je nutné předložit listiny, které věrohodně dokládají, že je německým státním příslušníkem (např. rozhodnutí o státní příslušnosti či doklad o nabytí státního občanství)
  • potvrzení, že je žadatel cizím státním příslušníkem (cestovní pas, občanský průkaz, rozhodnutí o státní příslušnosti, doklad o nabytí státního občanství jiného státu) nebo potvrzení, že dotyčná osoba požádala o udělení státní občanství a příslušné úřady potvrdily, že dojde k jeho udělení
  • v případě mužů ve věku mezi 18 a 45 lety, na něž se vztahuje povinnost základní vojenské služby, potvrzení vystavené Spolkovým úřadem pro personální řízení Bundeswehru (Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr)
  • v případě nezletilých, kteří se nechystají vzdát německého státního občanství, resp. být propuštěni z německého státního občanství společně s osobami, kterým byli svěřeni do péče (tedy pokud jsou rodiče s právem péče o dítě státními příslušníky různých států), je dále nutný rovněž souhlas německého soudu pro rodinné záležitosti (Familiengericht). Příslušným soudem je soud v místě německého bydliště dítěte či v místě jeho pobytu. Pokud takovýto soud neexistuje, je příslušným soudem soud, na nějž se rodiče se žádostí obrátili.

Následky vzdání se státního občanství a propuštění ze státního občanství

 Okamžikem vydání potvrzení o vzdání se státního občanství, resp. o propuštění ze státního občanství platí pro žadatele právní ustanovení cizineckého zákona. To znamená, že je ve vztahu k Německu a německým úřadům považován za cizince. Ustanovení cizineckého zákona platí pro žadatele rovněž při vstupu na území Spolkové republiky Německo. Při předání potvrzení o vzdání se státního občanství, resp. propuštění ze státního občanství na německém zastupitelském úřadě musí žadatel odevzdat všechny platné i neplatné německé doklady (cestovní pas, občanský průkaz).

Na začátek stránky