Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Zjištění státního občanství osob německé národnosti žijících v ČR

Článek

Občané České republiky německé národnosti mohou být za určitých podmínek také německými státními občany. Zda je daná osoba německým státním občanem lze zjistit v řízení ke zjištění státního občanství (Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren).

Nejčastějším důvodem pro nabytí německého státního občanství je skutečnost, že máte německé předky. Význam pro nabytí či ztrátu německého státního občanství může mít mnoho událostí v životě žadatele či jeho předků. K nim patří rodinné události (např. narození či uzavření manželství), ale také politický a právní vývoj (např. hromadné nabývání německého státního občanství během 2. světové války nebo nabytí státního občanství jiného státu).

V řízení o vydání dokladu o státním občanství se zjišťuje, zda je již žadatel německým státním příslušníkem. Úřadem příslušným pro záležitosti týkající se státního občanství Němců žijících v zahraničí je Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt). Na webových stránkách Spolkového správního úřadu naleznete formulář žádosti a informace o podkladech, které je nutné předložit, jakož i o dalším postupu.

Osoby německé národnosti žijící v České republice potřebují doklad o státním občanství zpravidla pouze v případě, že existují pochyby o tom, zda jsou německými státními příslušníky. To se může stát například v případě, že o vydání německého cestovního pasu žádáte poprvé a Vaši rodiče nemají doklad o státním občanství ani německý cestovní pas.

Zjištění státního občanství Spolkovým správním úřadem

V řízení ke zjištění státního občanství je nutné věrohodně doložit, že je žadatel německým státním příslušníkem (listiny o osobním stavu, potvrzení o trvalém bydlišti apod.). Pokud přímí předkové nemají platný pas nebo potvrzení o státním občanství, může být nutné prokázat svůj původ až k předkům narozeným v roce 1914 či dříve. Skončí-li řízení ke zjištění státního občanství pozitivním výsledkem, je vystaven doklad o státním občanství. Při podání žádosti o zjištění státního občanství postupujte prosím takto:

1. Stáhněte si formulář Spolkového správního úřadu (v němčině; včetně formuláře týkajícího se Vašich předků) a celý ho vyplňte. Tiskopis V vyplňte v německém jazyce pro každého z Vašich předků.

 

2. Formulář žádosti a níže uvedené podklady zašlete poštou na adresu Spolkového správního úřadu: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln, Deutschland:

  • kopii platného českého cestovního pasu nebo osobního dokladu (stránky s pasovou fotografií a osobními údaji),
  • rodný list či listinu o původu žadatele a příp. jeho předků,
  • podklady ke změnám jména žadatele a příp. jeho předků (např. oddací list, rozsudek o rozvodu manželství, listinu o změně jména),
  • potvrzení příslušného městského/krajského úřadu o tom, kdy a na jakém právním základě žadatel nabyl české, příp. československé státní občanství. Toto potvrzení musí žadatel předložit také pro všechny osoby, od nichž odvozuje svůj nárok na německé státní občanství. Nejstarší z dokládaných předků přitom musí být osoba narozená před r. 1914 a doloženy musí být všechny generace,
  • dokumenty prokazující, že jsou žadatel, resp. osoby, od nichž odvozuje svůj nárok na německé státní občanství, osobami německé národnosti. Těmito dokumenty se rozumí např.: staré doklady potvrzující, že byly tyto osoby vedené v seznamech osob německé národnosti, doklady o státním občanství, občanské průkazy, cestovní pasy/vojenské knížky, dokumenty o sčítání lidu z let 1930 a 1939, potvrzení archivů o národní občanství, potvrzení o ohlášení pobytu, školní vysvědčení, učňovské smlouvy, výuční listy, mistrovské listy, průkazy totožnosti, průkazy vojáka, pracovní knížky či dotazníky sčítání lidu.

Na webových stránkách Národního archivu České republiky (https://www.nacr.cz/en/) mohou bývalí obyvatelé Sudet zažádat o dokumenty o sčítání lidu z let 1930 a 1939 a bývalí obyvatelé Protektorátu o dokumenty o udělení státního občanství, které slouží jako potvrzení o německém státním občanství. Se žádostmi se obracejte přímo na Národní archiv.

Spolkovému správnímu úřadu je nutné předložit originály nebo ověřené kopie těchto listin. Pokud nejsou zahraniční listiny opatřeny vícejazyčným standardním formulářem podle Nařízení (EU) 2016/1191, je nutné, aby je do německého jazyka přeložil soudní tlumočník.

3. Zpracování žádosti Spolkovým správním úřadem je zpoplatněno bez ohledu na to, zda bude žádosti vyhověno či bude zamítnuta. V případě pozitivního rozhodnutí je po uhrazení poplatku ve výši 25 EUR vystaven doklad o státním občanství. V případě negativního rozhodnutí či zpětvzetí žádosti je účtován poplatek ve výši 18 EUR. Negativní rozhodnutí lze napadnout soudní cestou podle německého práva. K uhrazení poplatků vyzve žadatele přímo Spolkový správní úřad, který prověří Vámi předložené dokumenty a příp. si vyžádá další informace či potvrzení.

4. Dojde-li Spolkový správní úřad po prověření žádosti k závěru, že jsou splněny všechny podmínky, zašle Vám prostřednictvím velvyslanectví vyrozumění o zjištěném státním občanství.

Další informace (včetně formuláře žádosti a informačního letáku) naleznete na webových stránkách Spolkového správního úřadu v Kolíně nad Rýnem.

 

Na začátek stránky