Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení státního občanství osobám žijícím v zahraničí podle § 14 zákona o státním občanství

Článek

Níže naleznete informace o řízení k udělení státního občanství podle § 14 německého zákona o státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG). Tyto informace se týkají osob, které německé státní občanství nikdy neměly a žijí mimo Německo.

Udělení státního občanství osobě, která má obvyklý pobyt v zahraničí, představuje výjimku a v zásadě je možné pouze v několika málo zvláštních případech, např.:

 • Německý manžel/německá manželka pracuje v zahraničí jako německý diplomat nebo na základě vyslání od svého zaměstnavatele.
 • Narodil(a) jste se před 1. 1. 1975 jako manželské dítě německé matky a zahraničního otce v zahraničí nebo před 1. 7. 1993 jako nemanželské dítě zahraniční matky a německého otce.
 • Osoby a jejich potomci, kterým bylo německé státní občanství v době mezi 30. 1. 1930 a 8. 5. 1945 odebráno nacistickým režimem z politických, rasových nebo náboženských důvodů (viz informační leták velvyslanectví o udělení státního občanství osobám pronásledovaným nacistickým režimem).
 • Osoby, které německé občanství ztratily např. v důsledku nabytí jiného státního občanství na vlastní žádost (viz informační leták velvyslanectví o opětovaném nabytí státního občanství v případě bývalých německých občanů).

Podmínky pro udělení občanství osobám, které nežijí v Německu, jsou mimořádně přísné. K udělení občanství v zásadě dojde (kromě státních příslušníků zemí EU a EHS) pouze v případě, že se daná osoba vzdá dosavadního státního občanství jiného státu.

Pokud se Vás žádná z výše uvedených výjimečných okolností netýká, zkonzultujte nejdříve s příslušným úřadem, který se zabývá otázkami státního občanství osob žijících v zahraničí, jaké šance na úspěch by Vaše žádost o udělení občanství měla. Kontaktní údaje úřadu:

Bundesverwaltungsamt (Spolkový správní úřad)

50728 Köln (Kolín nad Rýnem)

Německo

staatsangehoerigkeit@bva.bund.de

Obecné informace: +49 22899358-5288 nebo +49 221 758-5288

v úředních hodinách po – út 8:00 – 16:30 a pá 8:00 – 15:00.

Zpracování a prověřování takovýchto žádostí a rozhodování o nich přísluší Spolkovému správnímu úřadu v Kolíně nad Rýnem jako úřadu zabývajícímu se záležitostmi státního občanství Němců žijících v zahraničí. Informace o podávání žádostí a podmínkách pro kladné vyřízení i formulář žádosti naleznete na webových stránkách Spolkového správního úřadu. Za zpracování žádosti se účtuje poplatek, který se platí i v případě zamítnutí žádosti. Doba zpracování činí cca tři roky.

Podání žádosti prostřednictvím Německého velvyslanectví v Praze

Žádost o udělení německého státního občanství nelze podat přímo prostřednictvím Spolkového správního úřadu. Osoby s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice podávají žádost prostřednictvím Německého velvyslanectví v Praze.

Při podání žádosti postupujte prosím takto:

1.   Stáhněte si formulář Spolkového správního úřadu a celý ho vyplňte.

2.   Formulář žádosti a obyčejné kopie níže uvedených podkladů zašlete velvyslanectví a to buď poštou nebo naskenované ve formátu PDF na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de:

 • kopii Vašeho platného cestovního pasu nebo dokladu totožnosti cizího státu (strany s fotkou a osobními údaji)
 • doklad o pobytu v České republice (povolení k pobytu nebo český občanský průkaz)
 • rodný list nebo list o původu (Abstammungsurkunde)
 • pokud jste se narodil(a) před 1. 1. 1975 jako manželské dítě německé matky a zahraničního otce nebo před 1. 7. 1993 jako nemanželské dítě zahraniční matky a německého otce: doklady daného německého rodiče (cestovní pas, doklad o státní příslušnosti atd.)
 • oddací list (pokud jste ženatý/vdaná)
 • listiny dokládající změnu jména nebo potvrzení o používaném jméně (např. doklad o tom, jaké jméno používáte po rozvodu)
 • vysvědčení a diplomy dokládající vaše školní (univerzitní) vzdělání a pracovní zkušenosti
 • samostatně vytvořený podrobný životopis v němčině
 • doklady o tom, že jste získal(a) či máte státní občanství dalších států
 • doložení vazeb na Německo (např. blízcí příbuzní žijící v Německu, dřívější místo pobytu, školní docházka, pracovní činnost v Německu, absolvování německé školy, příslušnost k německému národu, vlastnictví nebo držba nemovitostí v Německu, důchodové pojištění či jiné pojistné nároky)
 • doložení příjmů a/nebo majetkových poměrů (doložení schopnosti zajistit si živobytí z vlastního příjmu a/nebo vlastního majetku – potvrzení zaměstnavatele, doklad o držení nemovitostí, doklad o důchodovém pojištění včetně doložení dostatečného zdravotního pojištění)
 • doložení toho, že byste v případě eventuálního přesídlení do Německa měl(a) dostatečné důchodové zajištění
 • potvrzení znalosti německého jazyka (certifikát Deutsch B1 vydávaný Goethe Institutem, společností telc GmbH nebo organizací TestDaF-Institut)

Zahraniční listiny je zapotřebí nechat přeložit soudním tlumočníkem do němčiny, pokud nejsou opatřeny vícejazyčným standardním formulářem podle nařízení EU 2016/1191.

3. Velvyslanectví Vaše poklady zkontroluje, v případě potřeby si vyžádá další potvrzení či informace a následně Vás pozve na pohovor na velvyslanectví. Na tento termín musíte přinést originály podkladů dříve předložených v kopii. Velvyslanectví Vaši žádost následně předá Spolkovému správnímu úřadu, který ji prověří a dále zpracuje.

4. Pokud Spolkový správní úřad po provedení kontroly dojde k závěru, že jsou splněny veškeré podmínky pro udělení státního občanství, provádí se zpravidla ještě ve spolupráci s velvyslanectvím test pro nabytí občanství, na který Vás pozve velvyslanectví.

5. Na konci řízení je Vám na velvyslanectví vydána listina o udělení státního občanství. Při jejím předání je zapotřebí v němčině přednést slavnostní slib dodržování Základního zákona a zákonů Spolkové republiky Německo.

Na začátek stránky