Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Opětovné nabytí státního občanství v případě bývalých německých občanů

Článek

Osoby, které v minulosti měly německé státní občanství a v mezidobí o něj přišly, jakož i jejich nezletilé děti mohou státní občanství opět získat, a sice na základě žádosti o tzv. nabytí občanství na základě posouzení v souladu s § 13 německého zákona o státním občanství.

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.
Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se obracejte na Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem.

Stav: srpen 2021

Pokud jste dříve měli německé státní občanství, je možné, abyste vy a vaše nezletilé děti podle § 13 zákona o státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG) německé státní občanství opět získali, pokud na tom panuje veřejný zájem. Kromě doložení veřejného zájmu je potřeba prokázat dobré znalosti němčiny, úzké vazby na Německo, schopnost zajistit si živobytí a bezúhonnost.

Možnost opětovného nabytí státního občanství platí mj. pro následující osoby:

 • Po 1. 1. 1914 narozené manželské děti německých matek a zahraničních otců a nemanželské děti německých otců a zahraničních matek a jejich potomci. Možnost již neplatí pro děti narozené po 1. 1. 2000.
 • Němečtí státní příslušníci, kteří ztratili po 1. 1. 2000 německé státní občanství podle § 25 StAG pouze kvůli tomu, že si nezajistili včas souhlas se zachováním německého občanství.
 • Ženy, které německé státní občanství ztratili uzavřením sňatku s cizincem, a jejich potomci.
 • Osoby, které před 28. 8. 2007 získali na svou žádost státní občanství jiného státu EU, čímž ztratili německé státní občanství, a které mají pobyt v EU nebo ve Švýcarsku.
 • Nezletilí, kteří o německé státní občanství přišly kvůli změně státního občanství rodičů.

CZ

Opětovné nabytí státního občanství pro vás přichází v úvahu například v případě, že si vaši rodiče na základě smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 10. 10. 1973 zvolili nejdříve občanství NDR, ale vy jste v období mezi 1. 1. 2000 a 28. 8. 2007 požádali o české občanství, protože jste v mezidobí žil(a) v České republice, a proto jste německé státní občanství ztratil(a).

Zpracování a prověřování takovýchto žádostí a rozhodování o nich přísluší Spolkovému správnímu úřadu v Kolíně nad Rýnem jako úřadu zabývajícímu se záležitostmi státního občanství Němců žijících v zahraničí. Informace o podávání žádostí a o předpokladech i formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Spolkového správního úřadu. Za zpracování žádosti se účtuje poplatek, který se platí i v případě zamítnutí žádosti. Doba zpracování činí cca tři roky.

Podání žádosti na velvyslanectví v Praze

Žádost o získání státního občanství nelze podat přímo u Spolkového správního úřadu. Osoby s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice žádost podávají na německém velvyslanectví v Praze.

Postupujte následovně:

1. Stáhněte si formulář žádosti Spolkového správního úřadu a kompletně jej vyplňte.

2. Obyčejnou kopii žádosti a níže uvedených dokumentů zašlete na velvyslanectví poštou nebo jako sken ve formátu PDF na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de:

 • kopie aktuálního zahraničního cestovního pasu nebo dokladu totožnosti (strany s fotkou a osobními údaji)
 • doklad o pobytu v České republice (povolení k pobytu nebo český občanský průkaz)
 • samostatně vytvořený podrobný životopis v němčině
 • kopii listiny o nabytí státního občanství jiného státu
 • doklad o dřívějším německém státním občanství (např. listina o nabytí státního občanství, osvědčení nebo doklad o nabytí státního občanství prohlášením nebo volbou, osvědčení podle § 15 spolkového zákona o vyhnancích, v případě pracovníků ve služebním poměru jmenovací listiny, průkaz státního občanství, domovský list, listiny nebo průkazy dokládající právní postavení německého občana, cestovní pas, občanský průkaz a ostatní doklady totožnost – i staré, potvrzení o přihlášení k pobytu, průkaz vyhnance)
 • doložení vazeb na Německo (např. blízcí příbuzní žijící v Německu, dřívější místo pobytu, školní docházka, pracovní činnost v Německu, absolvování německé školy, příslušnost k německému národu, vlastnictví nebo držba nemovitostí v Německu, důchodové pojištění či jiné pojistné nároky)

České listiny je zapotřebí nechat přeložit soudním tlumočníkem do němčiny, pokud nejsou opatřeny vícejazyčným standardním formulářem podle nařízení EU 2016/1191.

3. Velvyslanectví vaše poklady zkontroluje, v případě potřeby si vyžádá další potvrzení či informace a následně vás pozve na pohovor na velvyslanectví. Na tento termín musíte přinést originály podkladů dříve předložených v kopii, jakož i originál a obyčejnou kopii následujících dokumentů:

 • rodný list nebo list o původu (Abstammungsurkunde)
 • oddací list (pokud jste oddáni)
 • případně doklad o tom, jaké jméno používáte po rozvodu
 • vysvědčení a diplomy dokládající vaše školní (univerzitní) vzdělání a pracovní zkušenosti
 • doložení příjmů a/nebo majetkových poměrů (doložení schopnosti zajistit si živobytí z vlastního příjmu a/nebo vlastního majetku – potvrzení zaměstnavatele, doklad o držení nemovitostí, doklad o důchodovém pojištění včetně doložení dostatečného zdravotního pojištění)

Velvyslanectví vaši žádost následně předá Spolkovému správnímu úřadu, který ji prověří a dále zpracuje.

4. Pokud Spolkový správní úřad v rámci kontroly shledá, že jsou splněny všechny předpoklady pro nabytí německého státního občanství, provádí se zpravidla ještě ve spolupráci s velvyslanectvím test pro nabytí občanství, na který vás pozve velvyslanectví.  

5. Na konci řízení je vám na velvyslanectví vydána listina o nabytí státního občanství. Při jejím předání je zapotřebí v němčině přednést slavnostní slib dodržování ústavy a zákonů Spolkové republiky Německo.

Na začátek stránky