Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Získání německého státního občanství prohlášením

Článek

S platností od 20. 8. 2021 může být německé státní občanství nabyto jednoduchým prohlášením.
Toto platí pro osoby, které buď nezískaly německé státní občanství narozením, nebo o takto získané německé státní občanství později přišly.

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.

Velvyslanectví neposkytuje informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy
se obracejte, prosím, na Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt).

Stav: únor 2023

Obecné informace

S platností od 20. 8. 2021 mohou osoby, které se narodily poté, co německá ústava vstoupila v platnost (po 23. 5. 1949), získat německé státní občanství jednoduchým prohlášením.

Výše uvedené platí pro osoby, kterých se dotkla dříve platná diskriminační pravidla ohledně nabývání občanství, v jejichž důsledku buď nezískaly německé státní občanství narozením, nebo o takto získané německé státní občanství později přišly (§ 5 německého zákona o státním občanství – StAG).

Tato právní úprava se týká zejména

 • manželských dětí německé matky narozených před 1. 1. 1975 a jejich potomků
 • nemanželských dětí německého otce narozených před 1. 7. 1993 a jejich potomků
 • dětí matky, která přišla o německé státní občanství před narozením dítěte v důsledku sňatku s občanem jiného státu, a jejich potomků
 • dětí, které přišly o německé státní občanství získané narozením v důsledku legitimace vyžádané občanem jiného státu, a jejich potomků.

Učinit toto prohlášení je nutné nejpozději do 19. 8. 2031.

Pro dodržení této lhůty je rozhodující datum doručení prohlášení Spolkovému správnímu úřadu. Prohlášení doručená Spolkovému správnímu úřadu po 19. 8. 2031 již nepovedou k získání německého státního občanství.

Německé státní občanství získáte okamžikem doručení Vašeho prohlášení Spolkovému správnímu úřadu.

Postup podání žádosti

Všechny osoby žijící v zahraničí, které nejsou přihlášené k pobytu v Německu, mohou toto prohlášení zaslat přímo Spolkovému správnímu úřadu na adresu:

Bundesverwaltungsamt

50728 Köln

Deutschland

Webové stránky: www.bundesverwaltungsamt.de

E-mail: staatsangehoerigkeit@bva.bund.de

Telefon: +49 22899358-4485 nebo +49 221758-4485

během úředních hodin Spolkového správního úřadu:

PO – ČT 8:00 – 16:30 hod., PÁ 8:00 – 15:00 hod.

Bližší informace: www.bva.bund.de/prohlaseni

Podklady nezbytné pro podání žádosti můžete také zaslat poštou velvyslanectví, které je následně bez dalšího prověření přepošle Spolkovému správnímu úřadu. Není možné předat podklady osobně na velvyslanectví a velvyslanectví v této věci neposkytuje ani žádné konzultace. Pokud velvyslanectví zasíláte podklady za účelem jejich přeposlání, počítejte s delší dobou doručení. Velvyslanectví neručí za ztrátu podkladů během jejich doručování Spolkovému správnímu úřadu a nepotvrzuje ani přijetí zaslaných podkladů. Pro dodržení předepsaných lhůt a nabytí německého státního občanství je rozhodující datum doručení prohlášení Spolkovému správnímu úřadu. 

Jaké podklady je nutné předložit

1. Žadatel (osoba činící prohlášení) musí na webových stránkách Spolkového správního úřadu kompletně vyplnit tuto žádost („Vordruck EER“). Žadatel nesmí být v okamžiku podání žádosti účastníkem žádného dalšího řízení Spolkového správního úřadu o státním občanství (např. řízení k udělení občanství nebo řízení o zjištění občanství). 1.    Přílohu žádosti („Anlage EER“) je nutné vyplnit za každého potomka zvlášť. Pokud tedy žádost například podává rodič a jeho dvě děti, je potřeba za každé dítě vyplnit samostatnou přílohu.

2. K žádosti je nutné připojit tyto podklady:

 • obyčejnou kopii platného cestovního pasu nebo občanského průkazu vydaného jiným státem (s fotografií a osobními údaji žadatele) Kopie dokladů totožnosti nemusí být ověřené.
 • rodný list, popř. listinu o původu žadatele
 • oddací list žadatele (je-li ženatý/vdaná)
 • rodný list nebo listinu o původu rodiče či prarodiče žadatele, díky němuž má nárok na získání německého státního občanství
 • oddací list rodičů či prarodičů žadatele
 • podklady potvrzující, že byl žadatelův rodič či prarodič, díky němuž má nárok na získání německého státního občanství, německým státním příslušníkem:
  • např. listiny o udělení občanství, potvrzení nebo listiny o získání německého státního občanství prohlášením nebo volbou, osvědčení pro vysídlence podle § 15 spolkového zákona o vyhnancích (Bundesvertriebenengesetz), v případě pracovníků ve služebním poměru jmenovací listiny, průkaz státního občanství, domovský list, listiny nebo průkazy dokládající právní postavení německého občana, cestovní pas, občanský průkaz a ostatní doklady totožnosti – i staré, potvrzení o přihlášení k pobytu, průkaz vyhnance, výpisy z českého Národního archivu.
 • originál aktuálního výpisu z rejstříku trestů vedeného státem, v němž žadatel pobývá
 • příp. další listiny o adopci, rozvodu manželství, uznání či určení otcovství nebo o změnách příjmení.

Předložit je nutné originály podkladů (to platí zejména pro předkládané listiny) nebo jejich úředně či notářsky ověřené kopie. Výjimku představují doklady totožnosti, u nichž stačí obyčejné kopie.

 

České listiny o osobním stavu musí být buď opatřené vícejazyčným standardním formulářem podle Nařízení (EU) 2016/1191 (o vydání tohoto formuláře požádáte přímo matriční úřad, který danou listinu vystavuje), nebo ověřeným překladem vyhotoveným soudním tlumočníkem. Neověřené překlady nejsou uznávány.

Kopie listin ověřují v České republice pouze notáři (nelze je ověřit prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT). V případě, že v souvislosti s podáním žádosti potřebujete ověřit kopie příslušných dokumentů, můžete si prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví sjednat termín pro jejich ověření.

Je-li k listinám o osobním stavu připojen vícejazyčný standardní formulář či ověřený překlad, nemusí být v rámci česko-německého právního styku opatřeny apostilou.

Další informace

Toto řízení je bezplatné.

Vezměte, však prosím na vědomí, že věcné náklady, které Vám v souvislosti s ním vzniknou (např. náklady na opatření listin, překlady a ověření), se neproplácejí.

Další informace a formulář žádosti naleznete na webových stránkách Spolkového správního úřadu, jakož i v Informačním letáku Spolkového správního úřadu k tomuto prohlášení. V případě potřeby dalších konzultací se obraťte přímo na Spolkový správní úřad (prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů).

Na začátek stránky