Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Oznámení o narození dítěte

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

Článek

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: únor 2022

Obecné informace

Narození německých dětí, které se narodily v zahraničí, může být na základě oznámení rodičů dodatečně osvědčeno německým matričním úřadem. Předpokladem je, že má alespoň jeden z rodičů nebo dané dítě německé státní občanství.

Pro podání žádosti platí lhůta pouze, pokud

 • se německý rodič nebo oba němečtí rodiče narodil(i) po 31. 12. 1999 mimo Německo a
 • v době narození dítěte měl(i) obvyklý pobyt mimo Německo.

V takovém případě musí oznámení proběhnout do jednoho roku od narození dítěte, jinak dítě německé státní občanství nezíská.

Své narození si mohou nechat dodatečně osvědčit i dospělí.

Příslušnost

Pro osvědčování narození je příslušný matriční úřad podle současného nebo posledního místa bydliště žadatele v Německu (v případě nezletilých dětí místa bydliště jednoho z rodičů). Pokud žadatel nikdy neměl bydliště v Německu, je příslušný matriční úřad I v Berlíně (Standesamt I). 

Žádost o dodatečné osvědčení narození lze v případech, kdy žadatel má nebo měl bydliště v Německu, podat také přímo na matričním úřadě. V případech, kdy žadatel bydliště v Německu nikdy neměl, je nutné oznámení o narození dítěte provést přes příslušné velvyslanectví.

Oznámení o narození dítěte může velvyslanectví přijmout, pokud má žadatel (v případě nezletilých dětí oba rodiče) v době podání žádosti obvyklý pobyt v České republice.

Příjmout ho musí pouze v případě, že je příslušným matričním úřadem Matričního úřadu I v Berlíně.

V případech, kdy je nutné učinit prohlášení o jménu, se doporučuje toto prohlášení učinit v rámci oznámení o narození dítěte. Ve formuláři žádosti o oznámení narození dítěte se uvádí všechny informace potřebné po účely prohlášení o jménu. Proto v takovém případě stačí jediná žádost.

Výhoda oznámení o narození dítěte

a) Na žádost mohou být rodičům vystaveny německé nebo mezinárodní rodné listy. Ty lze kdykoliv dodatečně přiobjednat v libovolném počtu na příslušném matričním úřadu, jejich vystavení je zpoplatněno. V německém právním styku platí bez jakýchkoliv dalších formalit (jako např. formuláře podle nařízení EU 2016/1191 a apostily) a mají plnou průkazní hodnotu.

b) Zahraniční rodné listy se zpravidla vystavují podle zákonů země narození a často obsahují údaje o původu, matriční údaje a údaje týkající se právní úpravy jmen, které ne vždy odpovídají německému právu. U údajů uvedených v německých rodných listech se bez dalšího zkoumání předpokládá, že německému právu odpovídají.

c) Vystavením německého rodného listu dítěte narozeného mimo Německo je prokázáno, že dítě narozením získalo německé státní občanství. V případě předložení českého rodného listu je zpravidla zapotřebí předložit ještě navíc oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství a doložit, že měli rodiče v době narození dítěte německé státní občanství.

d) Děti, které se narodily mimo Německo a jejichž německý rodič se narodil mimo Německo po 31. 12. 1999 a v době narození dítěte měl obvyklý pobyt mimo Německo, získávají německé státní občanství zásadně pouze tehdy, pokud je do jednoho roku od jejich narození podána žádost o dodatečné osvědčení narození dítěte v zahraničí.

Jaké podklady potřebuji pro oznámení o narození dítěte na velvyslanectví?

Velvyslanectví upozorňuje, že od 1. 10. 2021 se za přijetí prohlášení o jméně hradí poplatek 79,57 eur a za přijetí oznámení o narození dítěte poplatek 56,43 eur. K tomu je nutné připočítat poplatek za ověření fotokopií (a dokladů totožnosti) ve výši 28,54 eur za každý dokument.

V České republice je možné vyžádat si přímo na matričním úřadě za poplatek ve výši 100 Kč vyhotovení těchto listin opatřených vícejazyčným standardním formulářem podle nařízení EU 2016/1191. Za vyhotovení těchto listin na německém matričním úřadě se zpravidla účtuje poplatek ve výši 10 eur za každou listinu. V každém případě je tedy levnější přiobjednat si na matričním úřadě originály příslušných listin a zaslat je v rámci oznámení o narození dítěte německému matričnímu úřadu než si nechat na velvyslanectví vyhotovit jejich ověřené kopie.

Velvyslanectví pak Vaši žádost pouze přijme a pošle ji příslušnému matričnímu úřadu. Tomu je poté nutné uhradit další poplatky (v závislosti na konkrétním úřadě mezi 50 a 200 eury), které Vám budou vyúčtovány přímo daným matričním úřadem. Tyto poplatky musíte danému matričnímu úřadu po oznámení jejich výše uhradit převodem.

Dále máte rovněž možnost podat žádost o dodatečné osvědčení narození v zahraničí přímo na příslušném matričním úřadě. V rámci podání žádosti je zpravidla nutné předložit příslušné doklady a listiny. Není nutné hradit poplatek za ověření Vašeho podpisu.

Chcete-li žádost podat prostřednictvím velvyslanectví, zašlete nám prosím své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa) a to buď poštou nebo e-mailem na adresu konsulat@prag.diplo.de.

K dopisu/e-mailu připojte kompletně vyplněný tiskopis „Antrag auf Beurkundung einer Auslandsgeburt im Geburtenregister“ (Žádost o zápis narození dítěte v zahraničí do evidence narozených dětí, dokument je k dispozici pouze v německém jazyce) ve formátu PDF. Při vyplňování žádosti prosím dbejte na rozlišování malých a velkých písmen. Vyplňujete-li ji ručně, používejte prosím TISKACÍ a ne jen VELKÁ PÍSMENA.

Žádost si stáhněte a uložte na svém počítači. Poté ji vyplňte a znovu ji uložte. Takto vyplněnou žádost následně zašlete velvyslanectví.

Při vyplňování formuláře dodržujte prosím tyto pokyny:

 • oznámení o narození dítěte je nutné podepsat v přítomnosti konzulárního úředníka na velvyslanectví,
 • údaje o rodičích a dítěti musí odpovídat stavu v okamžiku narození dítěte,
 • jako otec dítěte bude zapsán manžel matky dítěte či muž, který uzná otcovství dítěte. V případě uznání otcovství musí údaje odpovídat stavu v okamžiku uznání otcovství,
 • čas narození dítěte se řídí místním časem v místě narození dítěte,
 • na straně 3 v kolonce „Sonstige Angaben, Erläuterungen. Mitteilungen“ (ostatní údaje, vysvětlení a sdělení) uveďte úplnou adresu místa narození / porodnice (poštovní směrovací číslo, obec, ulice a číslo popisné).

Společně s formulářem žádosti prosím zašlete rovněž obyčejné kopie níže uvedených dokumentů. Fotografie se špatným rozlišením nebudou akceptovány a prodlouží dobu zpracování. Všechny listiny musí být čitelné, naskenujte je a zašlete ve formátu PDF. Postačí černobílé skeny, resp. skeny v odstínech šedé.

1
Platný cestovní pas matky

Potvrzení o státním občanství (státních občanstvích) matky. Pokud matka nemá cestovní pas, postačí i občanský průkaz.

Má-li matka vedle německého státního občanství také státní občanství dalších států, je tuto skutečnost nutné doložit prostřednictvím vhodných listin (např. cestovní pas, občanský průkaz, doklad o státním občanství).
2
Příp. doklad o německém státním občanství, listina o nabytí německého státního občanství, doklad o vysídlení či listina o změně jména matky

Potvrzení o německém státním občanství a změnách jména matky.

Pokud matka již některý z těchto dokumentů má, předložte ho společně s německým průkazem totožnosti.
3
Potvrzení o současném bydlišti matky v České republice
 • povolení k pobytu pro státní příslušníky členských zemí EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu nebo
 • český občanský průkaz, z něhož vyplývá, že matka žije v České republice nebo
 • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené regionálně příslušným Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
4
Rodný list matky
Potvrzení údajů o narození matky
5
Příp. potvrzení o konci dřívějších manželství matky
 • V případě konce manželství v důsledku smrti: úmrtní list bývalého manžela
 • V případě konce manželství v důsledku rozvodu: oddací list a pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu tohoto manželství (příp. s německým rozhodnutím o uznání rozvodu v případě rozvodu manželství v zahraničí)
6
Platný cestovní pas / občanský průkaz dítěte

Potvrzení o státním občanství (státních občanstvích) dítěte.

Toto potvrzení není nutné u novorozenců, kterým ještě nebyly vystaveny doklady.
7
Rodný list dítěte
Nezbytně nutné potvrzení údajů o narození dítěte.
8
Platný cestovní pas otce

Potvrzení o státním občanství (státních občanstvích) otce.

Pokud otec nemá cestovní pas, postačí i občanský průkaz.

Má-li otec vedle německého státního občanství také státní občanství dalších států, je tuto skutečnost nutné doložit prostřednictvím vhodných listin (např. cestovní pas, občanský průkaz, doklad o státním občanství).
9
Příp. doklad o německém státním občanství, listina o nabytí německého státního občanství, doklad o vysídlení či listina o změně jména otce

Potvrzení o německém státním občanství a změnách jména otce.

Pokud otec již některý z těchto dokumentů má, předložte ho společně s německým průkazem totožnosti.
10
Potvrzení o současném bydlišti otce v České republice
 • povolení k pobytu pro státní příslušníky členských zemí EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu nebo
 • český občanský průkaz, z něhož vyplývá, že otec žije v České republice nebo
 • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené regionálně příslušným Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
11
Rodný list otce
Potvrzení údajů o narození otce
12
Potvrzení o rodičích dítěte
 • V případě manželských dětí: oddací list rodičů
 • V případě nemanželských dětí: potvrzení o uznání otcovství
13
Příp. potvrzení o právu péče
 • V případě výhradního práva péče o dítě: soudní rozhodnutí o svěření do péče nebo úmrtní list zemřelého rodiče
14
Potvrzení o bydlišti v Německu
 • V případě, že měli dítě, rodiče nebo některých z rodičů v minulosti trvalé bydliště v Německu: potvrzení registru obyvatel (Melderegister) či potvrzení o odhlášení trvalého bydliště v Německu

Jaké náležitosti musí splňovat předkládané listiny?

České listiny musí do německého jazyka zásadně přeložit soudní tlumočník, pokud k nim není připojen standardní vícejazyčný formulář podle nařízení (EU) 2016/1191.

Na webových stránkách Spolkového ministerstva zahraničí naleznete další informace týkající se dalších uznávání zahraničních listin za účelem jejich předložení německým úřadům a nutnosti legalizaci či apostilace. V případě listin, které nejsou v německém jazyce, je zpravidla nutné vyhotovit ověřený překlad do německého jazyka. Matriční úřad I v Berlíně, jakož i některé další matriční úřady akceptují rovněž listiny v anglickém jazyce. Rozhodnutí o akceptované podobě listin je však vždy v kompetenci daného matričního úřadu.

Doklady (cestovní pasy či doklady o povolení k pobytu), jakož i potvrzení o přihlášení k pobytu není nutné překládat. Jejich ověřené kopie však nevyhotovují čeští notáři ani apostilovat.české úřady, musíte si je nechat za poplatek vyhotovit na velvyslanectví.

Pro účely předběžné kontroly, kterou provádí velvyslanectví, postačí v případě českých listin, resp. listin v německém či anglickém jazyce zaslání skenů bez nutnosti překladu nebo opatření formulářem podle nařízení EU. Při návštěvě velvyslanectví je však nutné předložit originály všech dokumentů opatřené překladem a případně také formulářem podle nařízení EU.

Jaký je další postup?

Velvyslanectví prověří Vaši žádost, příp. si vyžádá další podklady či informace nebo se s Vámi spojí za účelem sjednání termínu. Zároveň Vám také sdělí, které listiny v originále musíte přinést s sebou.

Na sjednaný termín na velvyslanectví se musí zásadně osobně dostavit oba rodiče za účelem ověření jejich podpisů (o případných výjimkách Vás informuje velvyslanectví). Vezměte s sebou prosím všechny originály.

Za ověření podpisu na formuláři „Antrag auf Beurkundung einer Auslandsgeburt im Geburtenregister“ (Žádost o zápis narození dítěte v zahraničí do evidence narozených dětí), je nutné uhradit poplatek ve výši 56,43 EUR. Pokud současně podáváte prohlášení o jménu dítěte, činí výše poplatku 79,57 EUR. Za ověření kopií se účtuje 28,54 EUR, za každý jednotlivý dokument. Poplatky je možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách (dle aktuálního kurzu) nebo platební kartou (Visa/Mastercard).

Centrální matríka I v Berlíně

Další informace získáte na stránkách

Centrální matriky I v Berlíně

Žádost

Na začátek stránky