Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Oznámení o narození dítěte

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

Článek

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: září 2021

Obecné informace

Narození německých dětí, které se narodily v zahraničí, může být na základě oznámení rodičů písemně osvědčeno německým matričním úřadem. Předpokladem je, že má alespoň jeden z rodičů nebo dané dítě německé státní občanství.

Pro podání žádosti platí lhůta pouze, pokud

 • se německý rodič nebo oba němečtí rodiče narodil(i) po 31. 12. 1999 v zahraničí a
 • v době narození dítě měl(i) obvyklý pobyt v zahraničí.

V takovém případě musí oznámení proběhnout do jednoho roku od narození dítěte, jinak dítě německé státní občanství nezíská.

Své narození si mohou nechat dodatečně osvědčit i dospělí.

Příslušnost

Pro osvědčování narození je příslušný matriční úřad podle současného nebo posledního místa bydliště žadatele v Německu (v případě nezletilých dětí místa bydliště rodiče). Pokud žadatel nikdy neměl bydliště v Německu, je příslušný matriční úřad I v Berlíně (Standesamt I). 

Žádost o dodatečné osvědčení narození lze v případech, kdy žadatel má nebo měl bydliště v Německu, podat také přímo na matričním úřadě. V případech, kdy žadatel bydliště v Německu nikdy neměl, je nutné oznámení o narození dítěte provést přes příslušné velvyslanectví.

Oznámení o narození dítěte může velvyslanectví přijmout, pokud žadatel (u nezletilých dětí oba rodiče) v době podání žádosti má (mají) obvyklý pobyt v České republice.

Velvyslanectví žádost musí přijmout pouze v případě, že je dána příslušnost matričního úřadu I v Berlíně.

V případech, kdy je nutné učinit prohlášení o jménu, se doporučuje toto prohlášení učinit v rámci oznámení o narození dítěte. Ve formuláři žádosti o oznámení narození dítěte se uvádí všechny informace potřebné po účely prohlášení o jménu. Proto v takovém případě stačí jediná žádost.

Výhoda oznámení o narození dítěte

a) Na žádost mohou být rodičům vystaveny německé nebo mezinárodní rodné listy. Ty lze kdykoliv dodatečně přiobjednat v libovolném počtu na příslušném matričním úřadu, jejich vystavení je zpoplatněno. V německém právním styku platí bez jakýchkoliv dalších formalit (jako např. formuláře podle nařízení EU 2016/1191 a apostily) a mají plnou průkazní hodnotu.

b) Zahraniční rodné listy se zpravidla vystavují podle zákonů země narození a obsahují často údaje o původu, matriční údaje a údaje týkající se právní úpravy jmen, které ne vždy odpovídají německému právu. U údajů uvedených v německých rodných listech se bez dalšího zkoumání předpokládá, že německému právu odpovídají.

c) Vystavením německého rodného listu dítěte narozeného v zahraničí je prokázáno, že dítě narozením získalo německé státní občanství. V případě předložení českého rodného listu je zpravidla zapotřebí dodat navíc ještě oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství a doložit, že měli rodiče v době narození dítěte německé státní občanství.

d) Děti, které se narodily v zahraničí a jejichž německý rodič se narodil v zahraničí po 31. 12. 1999 a v době narození dítěte měl obvyklý pobyt v zahraničí, získávají německé státní občanství zásadně pouze tehdy, pokud je do jednoho roku od jejich narození podána žádost o dodatečné osvědčení narození dítěte v zahraničí.

Jaké podklady potřebuji pro oznámení o narození dítěte na velvyslanectví?

Velvyslanectví upozorňuje, že od 1. 10. 2021 se za přijetí prohlášení o jméně hradí poplatek 79,57 eur a za přijetí oznámení o narození dítěte poplatek 56,43 eur. K tomu je nutné připočítat poplatek za ověření fotokopií (a dokladů totožnosti) ve výši 27,83 eur za každý dokument.

V České republice si lze přímo na matričním úřadě vyžádat dokumenty s vícejazyčným formulářem podle evropského nařízení 2016/1191, a to za poplatek 100 Kč. V Německu stojí vystavení dokumentu matričním úřadem zpravidla 10 eur. Proto je v každém případě levnější vyžádat si originální dokumenty a v rámci oznámení o narození dítěte je zaslat německému matričnímu úřadu než si nechat na velvyslanectví vyhotovit ověřené kopie.

Velvyslanectví vaši žádost pouze přijme a zašle ji příslušnému matričnímu úřadu, jemuž je zapotřebí uhradit další poplatky (v závislosti na konkrétním úřadu 50 až 200 eur). Tyto poplatky vám daný úřad vyúčtuje přímo a po obdržení výzvy je zaplatíte převodem.

Žádost o dodatečné osvědčení narození dítěte v zahraničí můžete podat také přímo u příslušného matričního úřadu. V takovém případě zpravidla na místě předložíte doklad totožnosti a potřebné dokumenty, za ověření podpisu se neplatí.

Pokud chcete žádost podat přes velvyslanectví, zašlete nám prosím své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa) a to buď poštou nebo e-mailem na adresu konsulat@prag.diplo.de.

K dopisu/e-mailu připojte kompletně vyplněný tiskopis „Žádost o zápis narození dítěte v zahraničí do evidence narozených dětí“ ve formátu PDF. Při vyplňování žádosti prosím dbejte na rozlišování malých a velkých písmen. Vyplňujete-li ji ručně, používejte prosím TISKACÍ a ne jen VELKÁ PÍSMENA.

Při vyplňování formuláře dodržujte prosím tyto pokyny:

 • oznámení o narození dítěte je nutné podepsat v přítomnosti konzulárního úředníka na velvyslanectví,
 • údaje o rodičích a dítěti musí odpovídat stavu v okamžiku narození dítěte,
 • jako otec dítěte bude zapsán manžel matky dítěte či muž, který uzná otcovství dítěte. V případě uznání otcovství musí údaje odpovídat stavu v okamžiku uznání otcovství,
 • čas narození dítěte se řídí místním časem v místě narození dítěte.

Společně s formulářem žádosti prosím zašlete rovněž kopie níže uvedených dokumentů. Fotografie se špatným rozlišením nebudou akceptovány a prodlouží dobu zpracování. Všechny listiny musí být čitelné, ideálně naskenované a zaslané ve formátu PDF. Postačí černobílé skeny, resp. skeny v odstínech šedé.

1
Platný cestovní pas / občanský průkaz matky

Potvrzení o státním občanství matky

Má-li matka vedle německého státního občanství také státní občanství dalších států, je tuto skutečnost nutné doložit prostřednictvím vhodných listin (např. občanský průkaz, cestovní pas, doklad o státním občanství).
2
Příp. doklad o německém státním občanství, listina o nabytí německého státního občanství, doklad o vysídlení či listina o změně jména matky

Potvrzení o německém státním občanství a změnách jména matky.

Pokud matka již některý z těchto dokumentů má, předložte ho společně s německým průkazem totožnosti.
3
Potvrzení o současném bydlišti matky v České republice
 • povolení k pobytu pro státní příslušníky členských zemí EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu nebo
 • český občanský průkaz, z něhož vyplývá, že matka žije v České republice nebo
 • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené regionálně příslušným Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
4
Rodný list matky
Potvrzení údajů o narození matky
5
Příp. potvrzení o konci dřívějších manželství matky
 • V případě konce manželství v důsledku smrti: úmrtní list bývalého manžela
 • V případě konce manželství v důsledku rozvodu: oddací list a pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu tohoto manželství (příp. s německým rozhodnutím o uznání rozvodu v případě rozvodu manželství v zahraničí)
6
Platný cestovní pas / občanský průkaz dítěte

Potvrzení o státním občanství (státních občanstvích) dítěte.

Toto potvrzení není nutné u novorozenců, kterým ještě nebyly vystaveny doklady.
7
Rodný list dítěte
Nezbytně nutné potvrzení údajů o narození dítěte.
8
Platný cestovní pas / občanský průkaz otce

Potvrzení o státním občanství otce

Má-li otec vedle německého státního občanství také státní občanství dalších států, je tuto skutečnost nutné doložit prostřednictvím vhodných listin (např. občanský průkaz, cestovní pas, doklad o státním občanství).
9
Příp. doklad o německém státním občanství, listina o nabytí německého státního občanství, doklad o vysídlení či listina o změně jména otce

Potvrzení o německém státním občanství a změnách jména otce.

Pokud otec již některý z těchto dokumentů má, předložte ho společně s německým průkazem totožnosti.
10
Potvrzení o současném bydlišti otce v České republice
 • povolení k pobytu pro státní příslušníky členských zemí EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu nebo
 • český občanský průkaz, z něhož vyplývá, že otec žije v České republice nebo
 • potvrzení o přihlášení k pobytu vystavené regionálně příslušným Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
11
Rodný list otce
Potvrzení údajů o narození otce
12
Potvrzení o rodičích dítěte
 • V případě manželských dětí: oddací list rodičů
 • V případě nemanželských dětí: potvrzení o uznání otcovství
13
Příp. potvrzení o právu péče
 • V případě výhradního práva péče o dítě: soudní rozhodnutí o svěření do péče nebo úmrtní list zemřelého rodiče
14
Potvrzení o bydlišti v Německu
 • V případě, že měli dítě, rodiče nebo některých z rodičů v minulosti trvalé bydliště v Německu: potvrzení registru obyvatel (Melderegister) či potvrzení o odhlášení trvalého bydliště v Německu

Jaké náležitosti musí splňovat předkládané listiny?

České listiny musí do německého jazyka zásadně přeložit soudní tlumočník, pokud k nim není připojen standardní vícejazyčný formulář podle nařízení (EU) 2016/1191.

Na webových stránkách Spolkového ministerstva zahraničí naleznete další informace týkající se dalších uznávání zahraničních listin za účelem jejich předložení německým úřadům a nutnosti legalizaci či apostilace. Listiny, které nejsou vyhotovené v němčině, je zpravidla nutné opatřit ověřeným překladem do němčiny.

Doklady (cestovní pasy či průkazy o povolení k pobytu), jakož i potvrzení o přihlášení k pobytu není nutné překládat.

Pro účely předběžné kontroly, kterou provádí velvyslanectví, postačí v případě českých listin, resp. listin v německém či anglickém jazyce zaslání nepřeložených skenů nebo formuláře podle nařízení EU. Během termínu na velvyslanectví je však nutné předložit originály všech dokumentů opatřené překladem a případně také formulář podle nařízení EU.

Jaký je další postup?

Velvyslanectví prověří Vaši žádost, příp. si vyžádá další podklady či informace nebo se s Vámi spojí za účelem sjednání termínu. Zároveň Vám také sdělí, které listiny v originále musíte přinést s sebou.

Na sjednaný termín na velvyslanectví se musí zásadně osobně dostavit oba rodiče za účelem ověření jejich podpisů (o případných výjimkách Vás informuje velvyslanectví). Vezměte s sebou prosím všechny originály.

Za ověření podpisu na formuláři „Žádost o zápis narození dítěte v zahraničí do evidence narozených dětí“ je nutné uhradit poplatek ve výši 56,43 EUR. Pokud současně podáváte prohlášení o jménu dítěte, činí výše poplatku 79,57 EUR. Za ověření kopií se účtuje 27,83 EUR, za každý jednotlivý dokument. Poplatky je možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách (dle aktuálního kurzu) nebo platební kartou (Visa/Mastercard).

Centrální matríka I v Berlíně

Další informace získáte na stránkách

Centrální matriky I v Berlíně

Žádost

Na začátek stránky