Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Uzavření manželství a registrovaného partnerství v Německu a České republice

Foto von Eheringen

Eheschließung, © picture alliance / ZB

Článek

Upozornění: Veškeré informace vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době vypracování tohoto dokumentu. Přes veškerou pečlivost však neručíme za úplnost a správnost.

Uzavření manželství mezi českými a německými snoubenci na matričním úřadě je možné v obou zemích. Tento informační leták poskytuje informace o formálních nárocích, které je ve vztahu k českým a německým matričním úřadům obvykle potřeba splnit. Vzhledem k tomu, že matriční úřady někdy od snoubenců vyžadují odlišné dokumenty, doporučujeme v každém případě, abyste se spojili přímo s daným matričním úřadem a vyžádali si od něj závazné informace. Velvyslanectví neposkytuje informace nad rámec obecného obsahu tohoto letáku. S případnými dalšími dotazy ohledně uzavření manželství nebo registrovaného partnerství se obraťte na příslušný matriční úřad.

Stav: září 2021

Uzavření manželství v České republice

1. Obecné informace

Němečtí občané mohou v České republice uzavřít právně závazný sňatek před českým matrikářem nebo v kostele s následnou registrací u příslušného českého matrikáře. Pokud je manželství právoplatně uzavřeno podle českých právních předpisů a snoubenci splňují i předpoklady pro uzavření manželství podle německého práva, je manželství uzavřené v České republice platné i v Německu.

2. Příslušnost a postup

Snoubenci mohou sňatek uzavřít na jakémkoliv matričním úřadě v České republice bez ohledu na to, kde mají hlášený pobyt.

Pokud je jeden ze snoubenců hlášený k pobytu v České republice, je k uzavření sňatku příslušný matriční úřad v místě jeho bydliště. Za poplatek lze sňatek uzavřít i na jiném místě. Není stanovena žádná minimální doba pobytu před svatbou, tzn. sňatek v České republice se mohou uzavřít i lidé, kteří zde oficiálně nejsou hlášení k pobytu.

Neplatí žádné lhůty pro ohlášení zamýšleného sňatku, je však zapotřebí podat příslušnou žádost na matričním úřadě v místě svatby a všechny potřebné dokumenty úřadu doručit alespoň 30 pracovních dní před termínem sňatku. Za tímto účelem se snoubenci musí dostavit osobně; možné je rovněž zastoupení na základě plné moci.  Pokud jeden ze snoubenců neovládá český jazyk, musí se dostavit s tlumočníkem.

K uzavření sňatku může dojít teprve poté, co byly splněny všechny podmínky. Termín uzavření sňatku lze nicméně sjednat předem. Předložené vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství musí být v době uzavření sňatku stále platné. Upozorňujeme, že ověření tohoto osvědčení může u občanů cizích států trvat i několik týdnů.

3. Předkládané dokumenty

Vzhledem k tomu, že se požadavky jednotlivých českých matričních a církevních úřadů mohou lišit, doporučujeme v každém případě příslušný úřad kontaktovat předem a zjistit jeho konkrétní požadavky.

Společně se žádostí o uzavření manželství („Dotazník k uzavření manželství“) je zapotřebí předložit následující dokumenty:

 • Platný cestovní pasy / občanské průkazy
 • Rodné listy, z nichž je patrné jméno, příjmení, datum a místo narození a jména rodičů
 • Potvrzení o pobytu - V případě potvrzení o pobytu vydaného německými úřady se doporučuje předložit rozšířené potvrzení obsahující i údaje o rodinném stavu a státní příslušnosti. Pokud jsou oba snoubenci nebo jeden z nich přihlášeni k pobytu v České republice, předkládá se český průkaz o povolení k pobytu či průkaz totožnosti pro cizince i potvrzení o pobytu.
 • V případě, že je jeden ze snoubenců rozvedený, předkládá se ověřený pravomocný rozsudek o rozvodu.
 • Pokud je jeden ze snoubenců ovdovělý, předkládá se ověřený úmrtní list manžela/manželky.
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (viz příslušný informační leták velvyslanectví)

Velvyslanectví nad rámec vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nevydává žádná konzulární potvrzení o rodinném stavu, zejména nevydává tzv. potvrzení o svobodnosti („Ledigkeitsbescheinigung“).

Jiné než české dokumenty je nutné

 • opatřit vícejazyčným formulářem podle nařízení (EU) 2016/1191, nebo
 • nechat přeložit soudním tlumočníkem.

Od 16. února 2019 není pro uznání pravosti některých veřejných listin, které byly vydány orgány jiného členského státu EU po tomto datu, vyžadována tzv. apostila. Výše uvedené nařízení se týká zejména matričních listin.

Zde naleznete další informace o tom, za jakých předpokladů lze uznat zahraniční dokumenty při předkládání německým orgánům, a zda je případně zapotřebí legalizace či apostila. Další informace o nařízení (EU) 2016/1191 a postupu týkajícího se apostily naleznete na stránkách velvyslanectví.

4. Uzavření manželství

Uzavření manželství probíhá za účasti dvou svědků, jejichž přítomnost musí zajistit snoubenci.

Pokud jeden ze snoubenců nebo ze svědků neovládá český jazyk, je vyžadována přítomnost tlumočníka. Tlumočníka zajišťují snoubenci.

5. Použití oddacího listu v Německu

Německý občan, který má nebo měl trvalé bydliště v Německu, může zažádat o dodatečné osvědčení uzavření sňatku, a to u matričního úřadu v (posledním) místě trvalého pobytu v Německu.

Německý občan, který trvalé bydliště v Německu nikdy neměl, může o dodatečné osvědčení v jakýchkoliv matričních záležitostech zažádat u matričního úřadu I (Standesamt I) v Berlíně.

Aby matrikář mohl v knize sňatků osvědčit manželství uzavřené v zahraničí, je zásadně zapotřebí předložit český oddací list s vícejazyčným formulářem podle nařízení (EU) 2016/1191 nebo s ověřený překladem.

6. Platné právo o používání příjmení

Z pohledu německých právních předpisů se na každého z manželů vztahuje vždy právní úprava používání příjmení platná v jeho zemi. To znamená, že pro německého manžela / německou manželku platí ohledně používání příjemní německé právo, a to bez ohledu na to, co je uvedeno v zahraniční (např. české) matriční listině. Pokud dotyčná osoba při sňatku nebo po něm neučiní žádné prohlášení, na jeho příjmení se nic nezmění.

Pokud při uzavření manželství v zahraničí bylo učiněno prohlášení týkající se používaného příjmení, je takové prohlášení pro oblast působnosti německého práva platné za předpokladu, že prohlášení odpovídá požadavkům německého práva a že si všechny dotčené právní systémy v tomto směru odpovídají (tzn. právní úprava v zemích obou manželů a právo v místě uzavření sňatku). Pokud německý matrikář konstatuje, že si dotčené právní systémy neodpovídají, lze před ním prohlášení o používaném příjmení učinit dodatečně ještě jednou.

Další informace o používání příjmení v česko-německém kontextu naleznete na stránkách velvyslanectví.

7. Další informace

Spolkový správní úřad – referát pro záležitosti vystěhovalců a osob činných v zahraničí – vydal informační leták „Sňatky německých občanů v České republice“ („Deutsche heiraten in der Tschechischen Republik“). Tento materiál si můžete vyžádat na e-mailové adrese: auswandern@bva.bund.de.

Stejnopohlavní partnerství v České republice

1. Obecné informace

Od roku 2006 mají stejnopohlavní páry v České republice možnost uzavřít registrované partnerství. To jim zaručuje různá práva, která jsou podobná jako u manželství, např. v případě nemocí, dědictví, výživného a ohledně postavení před soudem. Registrované partnerství však nepřináší právo na adopci, vdovský důchod nebo společné jmění jako u manželů.

Předpokladem pro uzavření registrovaného partnerství podle české právní úpravy je, aby alespoň jeden z partnerů měl české občanství. Registrované partnerství nelze uzavřít s nezletilým či nesvéprávnou osobou, ani s osobami, které již žijí v manželství nebo registrovaném partnerství.

2. Příslušnost a postup

V jednotlivých krajích České republiky platí pro registraci stejnopohlavních partnerství výlučná příslušnost následujících matričních úřadů:

Hlavní město Praha – Úřad městské části Praha 1

Středočeský kraj – Magistrát města Kladno

Jihočeský kraj – Magistrát města České Budějovice

Plzeňský kraj – Úřad městského obvodu Plzeň 3

Karlovarský kraj – Magistrát města Karlovy Vary

Ústecký kraj – Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město

Liberecký kraj – Magistrát města Liberec

Královehradecký kraj – Magistrát města Hradec Králové

Pardubický kraj – Magistrát města Pardubice

Vysočina – Magistrát města Jihlava

Jihomoravský kraj – Úřad městské části Brno-střed

Olomoucký kraj – Magistrát města Olomouc

Moravskoslezský kraj – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zlínský kraj – Magistrát města Zlín

Další informace a potřebné formuláře získáte na příslušných matričních úřadech. Obecné informace v češtině jsou k dispozici také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

3. Předkládané dokumenty

Vzhledem k tomu, že se požadavky jednotlivých českých úřadů mohou lišit, doporučujeme v každém případě předem kontaktovat příslušný český matriční úřad a zjistit jeho konkrétní podmínky.

Společně se žádostí o uzavření registrovaného partnerství („Dotazník k registrovanému partnerství“) je zapotřebí předložit následující dokumenty:

 • Platné cestovní pasy / občanské průkazy
 • Rodné listy, z nichž bude patrné jméno, příjmení, datum a místo narození a jména rodičů
 • Potvrzení o pobytu - V případě potvrzení o pobytu vydaného německými úřady se doporučuje předložit rozšířené potvrzení obsahující i údaje o rodinnému stavu a státní příslušnosti. Pokud jsou oba partneři nebo jeden z nich přihlášení k trvalému pobytu v České republice, předkládá se český průkaz o povolení k pobytu či průkaz totožnosti pro cizince i potvrzení o pobytu.
 • Doklad o zániku předchozích partnerství či manželství
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření partnerství (ne starší než šest měsíců)

 Jiné než české dokumenty je nutné

 • opatřit vícejazyčným formulářem podle nařízení (EU) 2016/1191;
 • nechat přeložit soudním tlumočníkem.

Od 16. února 2019 není pro uznání pravosti některých veřejných listin, které byly vydány orgány jiného členského státu EU po tomto datu, vyžadována tzv. apostila. Výše uvedené nařízení se týká zejména matričních listin.

Zde naleznete další informace o tom, za jakých předpokladů lze uznat zahraniční dokumenty při předkládání německým orgánům, a zda je případně zapotřebí legalizace či apostila. Další informace o nařízení (EU) 2016/1191 a postupu týkajícího se apostily naleznete na stránkách velvyslanectví.

Uzavření manželství v Německu

1. Obecné informace

V Německu mají právo na uzavření manželství i stejnopohlavní páry, a to od 1. října 2017, kdy nabyl účinnosti příslušný zákon. Uzavření registrovaného partnerství od 1. října 2017 již není možné.

Uzavřít sňatek mohou na matričním úřadě v Německu i partneři, kteří jsou cizinci, a není vyžadováno, aby měli v Německu bydliště nebo trvalý pobyt.

K uzavření manželství je však zapotřebí, aby oba zúčastnění splňovali předpoklady pro uzavření manželství podle práva své země.

2. Příslušnost a postup

Osoby uzavírající manželství svůj záměr uzavřít manželství oznamují písemně nebo ústně matričnímu úřadu, který je místěn příslušný na základě bydliště nebo obvyklého pobytu jedné z osob uzavírající manželství. Uzavření manželství může následně proběhnout na jakémkoliv matričním úřadu v Německu.

Pokud ani jeden z partnerů nemá v Německu bydliště nebo obvyklý pobyt, je příslušným matričním úřadem ten úřad, kterému byl ohlášen záměr uzavřít manželství.

K uzavření manželství může dojít až poté, co byly ověřeny všechny potřebné doklady. V mnoha velkých městech je rychlé získání brzkého svatebního termínu zpravidla téměř nemožné.

3. Prohlášení o přistoupení ze zahraničí

I snoubenec/snoubenka, který/která žije v zahraničí a chce uzavřít manželství v Německu, musí záměr uzavřít manželství ze zahraničí ohlásit.

Snoubenec/snoubenka zpravidla na matričním úřadě prohlásí, že chce uzavřít manželství, ale snoubenka/snoubenec žije v zahraničí. Matriční úřad v takovém případě vyžaduje od nepřítomného snoubence/snoubenky tzv. prohlášení o přistoupení. V něm daná osoba prohlásí, že souhlasí s ohlášením záměru uzavřít manželství, jež učinil snoubenec/snoubenka. Toto prohlášení se zpravidla podepisuje na předpřipraveném formuláři, který poskytne matriční úřad.

Prohlášení o přistoupení se společně se všemi doklady nutnými pro ohlášení záměru uzavřít manželství předá matričnímu úřadu. Snoubenec/snoubenka pobývající v Německu pak k ohlášení záměru uzavřít manželství předloží tyto a své vlastní dokumenty.

Pokud potřebujete ověřit podpis na prohlášení o přistoupení, v online rezervačním systému velvyslanectví na adrese www.prag.diplo.de/terminy si můžete sjednat termín pro ověření podpisu. Na termín přineste s sebou následující dokumenty:

1
Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
Doklad o Vaší totožnosti a osobních údajích
2
Doklad o Vašem současném bydlišti v České republice
3
Podepisovaný dokument
Již kompletně vyplněné prohlášení o přistoupení. Prohlášení nesmí být již podepsané.

Podle seznamu poplatků uvedeného v čl. 5.1.2 zvláštního nařízení Spolkového ministerstva zahraničí o poplatcích (Besondere Gebührenverordnung des Auswärtigen Amtes, AAVGebV) je za ověření účtován poplatek ve výši 56,43 EUR. Tento poplatek lze uhradit buď hotově v českých korunách, nebo platební kartou Visa či Mastercard.

4. Předkládané dokumenty českého snoubence / české snoubenky

Vzhledem k tomu, že se požadavky jednotlivých německých matričních úřadů mohou lišit, doporučujeme v každém případě příslušný matriční úřad předem kontaktovat a zjistit jeho konkrétní podmínky.

 • Platný cestovní pas
 • Rodné listy obou snoubenců, pokud možno ve formě aktuálních výpisů z matriční knihy narození (k dispozici u matričních úřadů v obou zemích)
 • Aktuální rozšířené potvrzení o pobytu s vyznačením rodinného stavu a státní příslušnosti
 • V případě, že je český snoubenec / česká snoubenka rozvedený/rozvedená, předkládá se ověřený pravomocný soudní rozsudek o rozvodu. U manželství, která byla v České republice rozvedena po 1. květnu 2004, stačí namísto rozsudku o rozvodu přeložit osvědčení podle čl. 38 nařízení Brusel II.
 • Pokud je český snoubenec / česká snoubenka ovdovělý/ovdovělá, předkládá se ověřený úmrtní list.
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Občané České republiky žádají o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na matričním úřadě příslušném podle místa bydliště, resp. posledního bydliště v České republice. Pro osoby, které nikdy neměly bydliště v České republice, je příslušný Úřad městské části Praha 1.  Češi s trvalým bydlištěm v zahraničí mohou o vydání vysvědčení zažádat na příslušném zahraničním zastoupení České republiky.

5. Forma dokumentů, překlady a apostily

Všechny dokumenty musí být matričnímu úřadu předloženy v originále nebo ověřené fotokopii. Fotokopie lze za poplatek ověřit na velvyslanectví. Pro tento účel je zapotřebí si předem sjednat termín v našem online rezervačním systému na adrese www.prag.diplo.de/terminy.

Na termín přineste s sebou následující dokumenty:

1
Originální dokument
2
Doklad o Vašem současném bydlišti v České republice

Poplatek za kopii každého jednotlivého dokumentu činí 25,38 eur. Tento poplatek lze uhradit buď hotově v českých korunách, nebo platební kartou Visa či Mastercard. 

Jiné než české dokumenty

 • musí být vícejazyčné nebo
 • je nutné opatřit vícejazyčným formulářem podle nařízení (EU) 2016/1191 nebo
 • je nutné nechat přeložit soudním tlumočníkem.

Od 16. února 2019 není pro uznání pravosti některých veřejných listin, které byly vydány orgány jiného členského státu EU po tomto datu, vyžadována tzv. apostila. Výše uvedené nařízení se týká zejména matričních listin.

Zde naleznete další informace o tom, za jakých předpokladů lze uznat zahraniční dokumenty při předkládání německým orgánům, a zda je případně zapotřebí legalizace či apostila. Další informace o nařízení (EU) 2016/1191 a postupu týkajícího se apostily naleznete na stránkách velvyslanectví.


Na začátek stránky