Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Prohlášení o příjmení v manželství a dodatečné osvědčení sňatku uzavřeného v zahraničí

Notar_Siegel

Siegel_Notar, © www.colourbox.com

Článek

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: srpen 2021 

Obecné informace

Velvyslanectví ve svém letáku „Informace o používání příjmení v manželství“ obsáhle informuje o používání příjmení po sňatku v česko-německém kontextu.

V následujících případech musí německý státní příslušník – bez ohledu na to, zda a jak má používání příjmení již upraveno v zahraničním matričním dokladu – učinit (další) prohlášení o jméně, které musí být doručeno příslušnému německému matričnímu úředníkovi:

 1. Manželé zvolili v manželství příjmení, které není podle německého práva možné, např. pokud německá občanka chce i v Německu používat po sňatku příjmení s koncovkou -ová.
 2. Manželé při sňatku před zahraničním (např. českým) matričním úředníkem nezvolili žádné příjmení v manželství, později tak ale učinili.
 3. Německý manžel / německá manželka, jehož/jejíž příjmení se nestalo příjmením po sňatku, chce své dosavadní nebo rodné příjmení přidat před nebo za příjmení.
 4. Manželé se nechali rozvést, jeden z nich zemřel a přeživší manžel(ka) chce opět používat své dřívější nebo rodné příjmení.

V případech 1) a 2) musí prohlášení učinit oba manželé. Lze učinit buď oddělené prohlášení o jméně, nebo prohlášení v rámci dodatečného osvědčení sňatku uzavřeného v zahraničí. Dodatečné osvědčení má tu výhodu, že je při něm vydán německý oddací list, který musí bez dalšího ověřování uznat všechny německé úřady.

V případech 3) a 4) může prohlášení učinit manžel(ka) samostatně.

Příslušnost

Příslušným orgánem pro prohlášení o jméně v manželství (bod 1 a 2) a pro dodatečné osvědčování sňatků uzavřených v zahraničí je matriční úřad v místě současného nebo posledního německého bydliště manželů. Pokud nikdo z manželů bydliště v Německu nikdy neměl, je příslušným úřadem matriční úřad I v Berlíně (Standesamt I).

Pokud manželství daných osob už bylo osvědčeno v německém matričním rejstříku, je příslušným úřadem pro jednostranná prohlášení o jméně v manželství (bod 3 a 4) rejstříkový matriční úřad. Pokud ale manželství do německého matričního rejstříku ještě zaneseno nebylo, je příslušný matriční úřad v místě současného nebo posledního německého bydliště jednoho z manželů. Pokud nikdo z manželů bydliště v Německu nikdy neměl, je příslušným úřadem matriční úřad I v Berlíně (Standesamt I).

V případech, kdy je manželství v německém rejstříku už zaneseno, nebo kdy žadatel bydliště v Německu má či měl, je možné učinit prohlášení o jméně v manželství nebo podat žádost o dodatečné osvědčení sňatku uzavřeného v zahraničí přímo na matričním úřadě. V případech, kdy manželství v německém rejstříku ještě zaneseno není, nebo kdy žadatel bydliště v Německu nikdy neměl, je nutné prohlášení učinit prostřednictvím příslušného velvyslanectví; to samé platí pro žádost o dodatečné osvědčení sňatku uzavřeného v zahraničí.

Prohlášení o jméně v manželství a žádost o dodatečné osvědčení manželství uzavřeného v zahraničí lze na velvyslanectví v Praze připravit a přijmout, pokud v době podání žádosti má alespoň jeden z manželů německé státní občanství a alespoň jeden z manželů obvyklý pobyt v České republice.

Velvyslanectví upozorňuje, že od 1. 10. 2021 se za přijetí prohlášení o jméně hradí poplatek 79,57 eur. K tomu je nutné připočítat poplatek za ověření fotokopií (a dokladů totožnosti) ve výši 28,54 eur za každý dokument.

V České republice si lze přímo na matričním úřadě vyžádat dokumenty s vícejazyčným formulářem podle evropského nařízení 2016/1191, a to za poplatek 100 Kč. V Německu stojí vystavení dokumentu matričním úřadem zpravidla 10 eur. Proto je v každém případě levnější vyžádat si originální dokumenty a v rámci žádosti o změnu jména je zaslat německému matričnímu úřadu, než si nechat na velvyslanectví vyhotovit ověřené kopie.

Velvyslanectví vaši žádost pouze přijme a zašle ji příslušnému matričnímu úřadu, jemuž je zapotřebí uhradit další poplatky (v závislosti na konkrétním úřadu minimálně 25 eur). Tyto poplatky vám daný úřad vyúčtuje přímo a po obdržení výzvy je zaplatíte převodem.

Žádost můžete podat také přímo u příslušného matričního úřadu. V takovém případě zpravidla na místě předložíte průkaz totožnosti a potřebné dokumenty, za ověření podpisu se neplatí.

Jaké dokumenty potřebuji, abych mohl na velvyslanectví učinit prohlášení o jméně v manželství nebo podat žádosti o dodatečné osvědčení manželství uzavřeného v zahraničí?

Zašlete velvyslanectví prosím poštou nebo e-mailem na adresu konsulat@prag.diplo.de požadavek, ve kterém uvedete své úplné kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail, adresa).

Ke zprávě připojte na počítači kompletně vyplněný formulář

ve formátu PDF. Žádost si z internetové stránky stáhněte do počítače a tam si ho uložte. Následně jen vyplňte. Pak jej opět uložte a připojte ke zprávě jako přílohu. Při vyplňování dbejte na správné psaní malých a velkých písmen. Pokud formulář budete vyplňovat ručně, pište prosím pouze velkými tiskacími písmeny.

Formulář při vyplňování nepodepisujte, podepisuje se až v přítomnosti konzulárního úředníka velvyslanectví.

Společně s žádostí zašlete jednoduchou kopii následujících dokumentů. Fotografie se špatným rozlišením nepřijímáme. Listiny musí být čitelné. Ideálně je naskenujte do formátu PDF. Sken stačí černobílý nebo v odstínech šedi.

 1. oddací list (zahraniční)
 2. všechny aktuální cestovní pasy / občanské průkazy manželky a manžela

Když má manžel(ka) kromě německého ještě další občanství, je tato občanství potřeba doložit příslušnými doklady (např. občanský průkaz, cestovní pas, doklad o státním občanství).

3.  doklad o aktuálním pobytu manžela/manželky v České republice

 • přechodné nebo trvalé povolení k pobytu pro občany států EU, nebo
 • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že bydlíte v České republice, nebo
 • doklad o přihlášení k pobytu, vystavený regionálně příslušným pracovištěm odboru pro azylovou a migrační politiku Ministerstva vnitra České republiky

4.  příp. doklad o německém občanství manžela/manželky:

 • listina o udělení státního občanství
 • osvědčení o státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis)
 • registrační list nebo průkaz vysídlence
 • souhlas se zachováním občanství (v případě, že jste na vlastní žádost získali cizí státní příslušnost, která by jinak znamenala ztrátu německého občanství)

5.  rodný list manžela/manželky

6.  doklad o bydlišti jednoho nebo obou manželů v Německu – výpis z evidence obyvatel nebo potvrzení o odhlášení pobytu (odpadá, pokud jste v minulosti bydliště v Německu neměli)

7.  v případě rozvodu a/nebo zrušení dřívějších manželství manžela či manželky

 • v případě zrušení manželství rozvodem: pravomocný rozsudek o rozvodu
 • v případě zrušení předchozího manželství rozvodem: oddací list a pravomocný rozsudek o rozvodu daného manželství (příp. zahraničního rozvodu včetně německého rozhodnutí o uznání rozvodu)
 • v případě zrušení manželství smrtí: úmrtní list bývalého manžela / bývalé manželky

V jaké formě je potřeba dokumenty předložit?

Pokud české dokumenty nejsou opatřeny vícejazyčným formulářem podle nařízení (ES) 2016/1191, je zásadně potřeba je zajistit jejich ověřený překlad do němčiny.

Na internetových stránkách spolkového ministerstva zahraničí naleznete další informace o tom, za jakých předpokladů se zahraniční listiny uznávají pro účely předložení na německých úřadech a zda je případně vyžadována superlegalizace nebo apostila.

Doklady (cestovní pasy či průkazy o povolení k pobytu), jakož i potvrzení o přihlášení k pobytu není nutné překládat ani apostilovat.

Pro účely předběžné kontroly, kterou provádí velvyslanectví, postačí v případě českých listin, resp. listin v německém či anglickém jazyce zaslání nepřeložených skenů nebo formuláře podle nařízení EU. Během termínu na velvyslanectví je však nutné předložit originály všech dokumentů opatřené překladem a případně také formulář podle nařízení EU.

Jak bude vypadat další postup?

Velvyslanectví vaši žádost ověří, případně si vyžádá další podklady nebo informace a spojí se s vámi ohledně sjednání termínu. Zároveň vám bude také sděleno, zda je zapotřebí, aby se dostavili oba rodiče, a jaké dokumenty musíte přinést v originále.

Za osvědčení podpisu na formuláři „žádost o osvědčení zahraničního sňatku v rejstříku manželství“ i za prohlášení o příjmení se hradí poplatek ve výši 79,57 EUR. Za ověření kopií se platí za každý jednotlivý dokument 28,54 EUR. Poplatky lze uhradit pouze v hotovosti v českých korunách podle aktuálního kurzu, nebo platební kartou (Visa nebo Mastercard).

Na příslušném matričním úřadě se hradí další poplatky, které vám budou naúčtovány na místě a které musíte po obdržení příslušné výzvy zaplatit přímo matričnímu úřadu. Za prohlášení o jméně se platí cca 25 eur a za dodatečné osvědčení sňatku uzavřeného v zahraničí minimálně 80 eur.

Na začátek stránky