Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Uznávání rozhodnutí zahraničních soudů ve věcech manželských

Carimbo sobre documentos de divórcio

Carimbo sobre documentos de divórcio, © picturedesk.com

Článek

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost, zejména z důvodu změn, které mohly nastat po vypracování tohoto informačního letáku.

Velvyslanectví neposkytuje žádné informace o postupu podání žádosti nad rámec obecných informací uvedených v tomto informačním letáku. V případě dalších dotazů se prosím obraťte přímo na orgány příslušné pro uznávání rozhodnutí zahraničních soudů.

Stav: červen 2023 

Obecné informace

Rozhodnutí zahraničního soudu, kterým bylo manželství německého státního příslušníka rozvedeno, zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, je v rámci německého právního prostoru považováno za platné až v okamžiku, kdy příslušný německý soud dospěje k závěru, že jsou splněny předpoklady pro jeho uznání.

Formální řízení o uznání rozhodnutí není zapotřebí, pokud o zrušení manželství rozhodl soud či úřad země, jejíž výlučné státní občanství měli oba manželé (neměli dvojí občanství) v době rozhodnutí (tzv. rozhodnutí domovského státu). Pokud tedy např. český soud rozvedl manželství dvou Čechů, není řízení o uznání soudního rozhodnutí nutné.

Formální řízení o uznání soudního rozhodnutí není zapotřebí ani v případě rozhodnutí soudů členských států EU (s výjimkou Dánska) ve věcech manželských, pokud řízení proběhlo po 1. březnu 2001, popř. po vstupu daného členského státu do Evropské unie po tomto datu. Bylo-li rozvedeno manželství Němce a Češky po 1. 5. 2004 v České republice, není zapotřebí uznání rozvodu manželství německými soudy.

Manželství rozvedená českým soudem před 1. 5. 2004

Rozvody manželství, o kterých před 1. 5. 2004 rozhodly české soudy, musí v Německu projít řízením o uznání, pokud měl jeden z rozvedených manželů německé státní občanství (to platí i pro osoby s dvojím – českým a německým – občanstvím). Bez uznání německými soudy je takovéto manželství v německém právním prostoru považováno i nadále za platné, manželé jsou tedy v německých matrikách či registrech obyvatel stále vedeni jako sezdaní (tzv. „kulhající manželství“). V důsledku zákazu dvojího manželství by potom v Německu nemohli znovu uzavřít manželství.

Pro uznání soudního rozhodnutí je nutné podat žádost. Rozhodnutí zahraničních soudů nabývá v německém právním prostoru platnosti až poté, co německý soud žádosti vyhoví.

Žádost lze podat na německém matričním úřadu, např. v souvislosti s vystavením vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo uzavřením manželství či registrovaného partnerství, příp. přímo u orgánu příslušného pro uznávání rozhodnutí zahraničních soudů. 

Příslušným orgánem pro uznávání rozhodnutí zahraničních soudů je soudní správa (resp. vrchní zemský soud) spolkové země, v níž má jeden z bývalých manželů obvyklé bydliště. Nemá-li ani jeden z bývalých manželů obvyklé bydliště v Německu a má-li být uzavřeno nové manželství či registrované partnerství, je místně příslušným soudem soud ve spolkové zemi, v níž má být manželství či registrované partnerství uzavřeno. V případě, že nemá ani jeden z bývalých manželů obvyklý pobyt v Německu a ani jeden z nich nechce v Německu znovu uzavřít manželství či registrované partnerství, je orgánem příslušným pro podání žádosti Senátní správa pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a proti diskriminaci spolkové země Berlín (Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung), Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin.

Formulář musí být opatřen vlastnoručním podpisem. Ověření podpisu není nutné. Podání žádosti o uznání rozhodnutí je zpoplatněno. Výše poplatku činí minimálně 15 eur a maximálně 305 eur. Konkrétní výše závisí na okolnostech daného případu.

Německé velvyslanectví v Praze není orgánem příslušným pro podávání žádostí o uznání soudního rozhodnutí a nemůže v této věci poskytnout ani žádné další poradenství. Německé velvyslanectví v Praze není orgánem příslušným pro podávání žádostí o uznání soudního rozhodnutí a nemůže v této věci poskytnout ani žádné další poradenství. Máte-li zájem o ověření kopií dokumentů nebo podpisu na formuláři, můžete si za tímto účelem sjednat termín prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví.

Manželství rozvedená v období mezi 1. 5. 2004 a 31. 7. 2022

V těchto případech platí tzv. Nařízení Brusel IIa.

Rozhodnutí vydaná v některém členském státě (s výjimkou Dánska) jsou v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení o uznání (čl. 21 odst. 1). Pro účely uznání je nutné předložit rozhodnutí a osvědčení soudu nebo orgánu členského státu původu na jednotném formuláři (čl. 37 ve spojení s čl. 39 Nařízení Brusel IIa). Osvědčení dle Nařízení Brusel IIa vystavuje soud, který manželství rozvedl. Kontrolu podkladů provádějí příslušné orgány a soudy.

Manželství rozvedená po 1. 8. 2022

V těchto případech platí tzv. Nařízení Brusel IIb.

Rozhodnutí vydaná v některém členském státě (s výjimkou Dánska) jsou v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení o uznání (čl. 30 odst. 1).

Pro účely uznání je nutné předložit rozhodnutí a osvědčení soudu nebo orgánu členského státu původu na jednotném formuláři (čl. 31 ve spojení s čl. 36 Nařízení Brusel IIb). Osvědčení dle Nařízení Brusel IIb vystavuje soud, který manželství rozvedl. Kontrolu podkladů provádějí příslušné orgány a soudy.

Na začátek stránky