Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ověřování podpisů

Unterschriftenseite des Deutschland-Vertrags

Unterschriften auf dem Deutschland-Vertrag, © AA

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: září 2021

Ověřování podpisů

Ověřením podpisu notář nebo konzulární úředník potvrzuje, že uvedená osoba daný dokument podepsala v jeho přítomnosti. Podpis musí být proveden osobně před příslušným konzulárním úředníkem nebo musí být před ním uznán za vlastní.

Poučení o právním významu podepisovaného dokumentu se neprovádí.

V mnoha případech stačí ověření podpisu, aby daný dokument nabýval právní účinnosti.

Tak tomu je například v těchto případech:

  • Prohlášení o souhlasu: prohlášení, jímž zastoupená osoba dodatečně schvaluje smlouvu, která byla v Německu již podepsána;
  • „obyčejné“ plné moci: plné moci, v nichž se zmocnitel nezavazuje tak silně (např. odvolatelné plné moci pro jeden jednotlivý právní úkon);
  • žádost o výpis z rejstříku trestů (viz příslušný informační leták velvyslanectví)
  • prohlášení o odmítnutí dědictví (viz příslušný informační leták velvyslanectví)
  • žádost o udělení osvědčení o způsobilosti k uzavření sňatku

    Ověřením podpisu na veřejné listině se rozumí, že si je ověřující osoba vědoma, kdo v její přítomnosti podpis provedl či uznal za vlastní. Za tímto účelem je nutné dostavit se osobně na velvyslanectví na předem sjednaný termín. Na sjednaný termín prosím přineste tyto dokumenty:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice

3

dokument, který má být podepsán

Prohlášení nebo kompletně vyplněný formulář žádosti. Prohlášení/formulář žádosti nesmějí být ještě podepsané.

4

již dříve uzavřenou smlouvu

V případě, že dokument, který se má podepsat, je prohlášení o souhlasu.

Podle seznamu poplatků uvedeného v čl. 5.1.1 a 5.1.2 zvláštního nařízení Spolkového ministerstva zahraničí o poplatcích (Besondere Gebührenverordnung des Auswärtigen Amtes, AAVGebV) je za ověření účtován poplatek ve výši 79,57 a 56,43 EUR.


Na začátek stránky