Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o výpisu z rejstříku trestů

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: červen 2023

Výpisy z rejstříku trestů

Každé osobě, která dovršila 14. rok věku, bude na žádost vydán výpis z rejstříku trestů (jakožto výpis pro soukromé či úřední účely nebo opis z rejstříku trestu).

Občané, kteří mají – kromě nebo namísto německé státní příslušnosti – státní příslušnost jednoho nebo více dalších členských států Evropské unie (např. českou státní příslušnost) a kteří žádají o výpis z rejstříku trestů, obdrží od Spolkového justičního úřadu (Bundesamt für Justiz, BfJ) automaticky tzv. evropský výpis z rejstříku trestů. Ten obsahuje kromě německého výpisu z rejstříku trestů také informaci o zápisech v trestním rejstříku země původu v jazyce, ve kterém příslušný členský stát informace poskytl, umožňuje-li právo daného státu poskytnutí informací z rejstříku trestů.

Žádosti osob, které bydlí v zahraničí, vyřizuje Spolkový justiční úřad, na jehož internetové stránce naleznete odpovědi na otázky ohledně výpisů z rejstříku trestů a kde si můžete stáhnout formulář žádosti v němčině, angličtině a francouzštině. Poplatek za vystavení výpisu z rejstříku trestů činí 13 eur.

Pokud o výpis z rejstříku trestů nepožádáte přes online portál BfJ, je zapotřebí Vaše osobní údaje a podpis na žádosti ověřit. Ověření může provést německý zastupitelský úřad, zahraniční úřad nebo notář. Ověřená kopie pasu nestačí. 

Pokud si přejete ověření na velvyslanectví, je zapotřebí osobní návštěva v předem sjednaném termínu.

Na sjednaný termín s sebou prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice

3

formulář žádosti

formulář musí být kompletně vyplněný, ale nesmí být ještě podepsaný

Za ověření údajů na žádosti o vystavení výpisu z rejstříku trestů se hradí poplatek ve výši 34,07 eur.

Žádost o vystavení výpisu z rejstříku trestů musíte Spolkovému justičnímu úřadu odeslat Vy sám/sama. Velvyslanectví žádosti neodesílá.

Apostila nebo vícejazyčný formulář podle nařízení (EU) 2016/1191

České úřady požadují k uznání výpisu z rejstříku trestů často vydání apostily. Tu na výpisy z rejstříku trestů vystavuje Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti (BfAA). Místo apostily lze k výpisu z rejstříku trestů, který se má předložit orgánům v České republice nebo v jiné členské zemi EU, vydat vícejazyčný formulář podle nařízení (EU) 2016/1191, který vydává BfJ. O tom, zda v konkrétním případě potřebujete apostilu, nebo vícejazyčný formulář, se informujte u orgánu nebo instituce, kterým budete výpis předkládat.

a) vícejazyčný formulář

O vícejazyčný formulář lze zažádat prostřednictvím samostatné žádosti bez předepsané formy zaslané současně s žádostí o vystavení výpisu z rejstříku trestů ze zahraničí, nebo dodatečně. Vystavení vícejazyčného formuláře stojí dalších 13 eur. Tuto částku je třeba poukázat na účet BfJ společně s poplatkem pro vystavení výpisu z rejstříku trestů (13 eur) .

b) apostila

O udělení apostily můžete zažádat současně s podáním žádosti o vystavení výpisu z rejstříku trestů. Pro udělení apostily ze strany BfAA je nutné, aby BfJ provedl tzv. vyšší ověření („Vorbeglaubigung“). Úřadu BfJ proto společně s žádostí o vystavení výpisu z rejstříku trestů zašlete tyto dokumenty:

  • žádost (bez předepsané formy) o vyšší ověření („Vorbeglaubigung“) ze strany BfJ a
  • samostatnou žádost určenou pro BfAA (formulář naleznete na stránkách BfAA)

Za vyšší ověření (Vorbeglaubigung), které provádí BfJ, se hradí další poplatek, který aktuálně činí 25 eur. Tento poplatek je zapotřebí před podáním žádosti převést na účet BfJ společně s poplatkem za výpis z rejstříku trestů (13 eur).

Pokud výpis z rejstříku trestů již máte, můžete o apostilu od BfAA zažádat i dodatečně. Nejdříve ale musí BfJ potvrdit pravost výpisu.

V tomto případě tedy zašlete

  • formulář žádosti určené BfAA a
  • žádost (bez předepsané formy) o vyšší ověření (Vorbeglaubigung) ze strany BfJ a
  • originál výpisu z rejstříku trestů

na adresu BfJ (Bundesamt für Justiz, Referat IV 2, 53094 Bonn) a uhraďte BfJ poplatek za vyšší ověření (aktuálně 25 eur). BfJ následně podepsaný a orazítkovaný výpis z rejstříku trestů předá BfAA k udělení apostily. O předání žádosti Vás BfAA nebude zvlášť informovat.

Dovolujeme se upozornit na tyto skutečnosti:

  • BfAA rozesílá výpisy z rejstříku trestů s apostilou pouze na vnitrostátní adresy, proto je nezbytně nutné uvést německou adresu.
  • Při podání žádosti je nutné uvést zemi, pro kterou je apostila nebo konečné ověření vyžadováno.
  • Poplatek za vystavení apostily nebo konečného ověření se hradí BfAA na dobírku. Není tedy nutné platit předem.

Za apostilu se BfAA hradí poplatek 25 eur.

Výpis z rejstříku trestů ČR

Velvyslanectví České republiky v Berlíně informuje na svých webových stránkách o postupu při podání žádosti o výpis z rejstříku trestů ČR.

Žádost o výpis z rejstříku trestů ČR lze podat buď v Německu prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu, nebo přímo v České republice na Rejstříku trestů (Soudní 1, Praha 4) či na jiných obecních úřadech, které jsou součástí systému CZECHPOINT, a to buď osobně, nebo prostřednictvím pověřené osoby s plnou mocí, nebo zasláním vytištěného formuláře na adresu Soudní 1, 140 66 Praha.


Žádosti

Na začátek stránky