Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o výpisu z rejstříku trestů

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: leden 2023

Výpisy z rejstříku trestů

Každé osobě, která dovršila 14. rok věku, bude na žádost vydán výpis z rejstříku trestů (jakožto výpis pro soukromé či úřední účely nebo opis z rejstříku trestu).

Občané, kteří mají – kromě nebo namísto německé státní příslušnosti – státní příslušnost jednoho nebo více dalších členských států Evropské unie (např. českou státní příslušnost) a kteří žádají o výpis z rejstříku trestů, obdrží od Spolkového justičního úřadu (Bundesamt für Justiz, BfJ) automaticky tzv. evropský výpis z rejstříku trestů. Ten obsahuje kromě německého výpisu z rejstříku trestů také informaci o zápisech v trestním rejstříku země původu v jazyce, ve kterém příslušný členský stát informace poskytl, umožňuje-li právo daného státu poskytnutí informací z rejstříku trestů.

Žádosti osob, které bydlí v zahraničí, vyřizuje Spolkový justiční úřad, na jehož internetové stránce naleznete odpovědi na otázky ohledně výpisů z rejstříku trestů a kde si můžete stáhnout formulář žádosti v němčině, angličtině a francouzštině.

Pokud o výpis z rejstříku trestů nepožádáte přes online portál BfJ, je zapotřebí Vaše osobní údaje a podpis na žádosti ověřit. Ověření může provést německý zastupitelský úřad, zahraniční úřad nebo notář. Ověřená kopie pasu nestačí. 

Pokud si přejete ověření na velvyslanectví, je zapotřebí osobní návštěva v předem sjednaném termínu.

Na sjednaný termín s sebou prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice

3

formulář žádosti

formulář musí být kompletně vyplněný, ale nesmí být ještě podepsaný

Hradí se poplatek ve výši 56,43 EUR.

Žádost o vystavení výpisu z rejstříku trestů musíte Spolkovému justičnímu úřadu odeslat Vy sám/sama. Velvyslanectví žádosti neodesílá.

Apostila nebo vícejazyčný formulář podle nařízení (EU) 2016/1191

České úřady požadují k uznání výpisu z rejstříku trestů často vydání apostily. Tu na výpisy z rejstříku trestů vystavuje Spolkového úřadu pro zahraniční záležitosti (BfAA). Místo apostily lze k výpisu z rejstříku trestů vydat vícejazyčný formulář podle nařízení (EU) 2016/1191, který vydává BfJ. O tom, zda v konkrétním případě potřebujete apostilu, nebo vícejazyčný formulář, se informujte u orgánu nebo instituce, kterým budete výpis předkládat.

a) vícejazyčný formulář

O vícejazyčný formulář lze zažádat prostřednictvím samostatné žádosti bez předepsané formy zaslané současně s žádostí o vystavení výpisu z rejstříku trestů ze zahraničí, nebo dodatečně. Vystavení vícejazyčného formuláře stojí dalších 13 eur.

b) Apostila

O udělení apostily můžete zažádat současně s podáním žádosti o vystavení výpisu z rejstříku trestů pomocí samostatné žádosti bez předepsané formy.

Pokud již máte výpis z rejstříku trestů k dispozici, můžete o apostilu zažádat u Spolkového úřadu pro zahraniční záležitosti (BfAA) i dodatečně. Nejdříve ale musí Spolkový justiční úřad (BfJ) potvrdit pravost výpisu. Žádost určenou pro Spolkový úřadu pro zahraniční záležitosti (BfAA) proto společně s originálem výpisu z rejstříku trestů zašlete nejdříve Spolkovému justičnímu úřadu (Bundesamt für Justiz, Referat IV 2, 53094 Bonn).

Spolkový justiční úřad pak podepsaný a orazítkovaný výpis z rejstříku trestů předá Spolkovému úřadu pro zahraniční záležitosti (BfAA) k udělení apostily. O předání žádosti nebudete samostatně informován/a.

Dovolujeme se upozornit na tyto skutečnosti:

  • Spolkového úřadu pro zahraniční záležitosti (BfAA) rozesílá výpisy z rejstříku trestů s apostilou pouze na vnitrostátní adresy, proto je nezbytně nutné uvést německou adresu.
  • Při podání žádosti je nutné uvést zemi, pro kterou je apostila nebo konečné ověření vyžadováno.
  • Poplatek za vystavení apostily resp. konečného ověření se hradí Spolkovému úřadu pro zahraniční záležitosti (BfAA) na dobírku. Není tedy nutné platit předem.

Poplatek za apostilu činí 25 eur.

Výpis z rejstříku trestů ČR

Velvyslanectví České republiky v Berlíně informuje na svých webových stránkách o postupu při podání žádosti o výpis z rejstříku trestů ČR.

Žádost o výpis z rejstříku trestů ČR lze podat buď v Německu prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu, nebo přímo v České republice na Rejstříku trestů (Soudní 1, Praha 4) či na jiných obecních úřadech, které jsou součástí systému CZECHPOINT, a to buď osobně, nebo prostřednictvím pověřené osoby s plnou mocí, nebo zasláním vytištěného formuláře na adresu Soudní 1, 140 66 Praha.


Žádosti

Na začátek stránky