Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Eheringe

Wedding ring , computer generated image. 3d render., © colourbox

Článek

Upozornění: Veškeré informace vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době vypracování tohoto dokumentu. Přes veškerou pečlivost neručíme za úplnost a správnost.

Tento informační leták poskytuje informace o formálních nárocích, které je ve vztahu k německým matričním úřadům obvykle potřeba splnit. Vzhledem k tomu, že matriční úřady někdy od snoubenců vyžadují odlišné dokumenty, doporučujeme v každém případě, abyste se spojili přímo s daným matričním úřadem a vyžádali si od něj závazné informace. Velvyslanectví neposkytuje informace nad rámec obecného obsahu tohoto letáku. S případnými dalšími dotazy ohledně získání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se obraťte na příslušný matriční úřad.

Stav: leden 2024

Obecné informace

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství potvrzuje v Německu způsobilost k uzavření manželství, tedy skutečnost, že neexistují překážky, které by bránily jeho uzavření. Jsou-li oba snoubenci Němci, postačí vystavení společného vysvědčení. Formulář žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je k dispozici na všech německých matričních úřadech včetně matričního úřadu I v Berlíně (Standesamt I). Formulář si lze obvykle stáhnout na internetových stránkách daného úřadu. Doporučujeme použít formulář matričního úřadu, který je příslušný k vydání daného vysvědčení.

Příslušnost

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad v místě bydliště snoubence/snoubenců.

Nemají-li snoubenci bydliště v Německu, vydává vysvědčení matriční úřad v místě jejich posledního bydliště či obvyklého pobytu v Německu.

Pokud snoubenci bydliště v Německu nikdy neměli, vydává vysvědčení matriční úřad I v Berlíně (www.berlin.de/standesamt1).

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na vícejazyčném vzorovém formuláři a platí po dobu 6 měsíců. To znamená, že termín uzavření manželství musí být v těchto 6 měsících. Zároveň platí, že vysvědčení lze vydat nejdříve šest měsíců před plánovaným termínem uzavření sňatku.

Předkládané dokumenty

K podání žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na německém matričním úřadě obvykle potřebujete následující dokumenty:

  • Vyplněnou a oběma snoubenci podepsanou žádost.
  • Platné cestovní pasy / občanské průkazy obou snoubenců.
  • Rodné listy obou snoubenců, pokud možno ve formě aktuálních výpisů z matriční knihy narození. Tyto lze získat v Německu i v České republice na matričních úřadech.
  • Aktuální rozšířené potvrzení o pobytu s vyznačením rodinného stavu a státní příslušnosti
  • V případě, že je český snoubenec / česká snoubenka rozvedený/rozvedená, předkládá se ověřený pravomocný soudní rozsudek o rozvodu. U manželství, která byla v České republice rozvedena po 1. květnu 2004, stačí namísto rozsudku o rozvodu zpravidla předložit osvědčení podle čl. 38 nařízení Brusel II. V případě rozvodu německého občana před 1. květnem 2004 v České republice nebo v nečlenském státu EU: Rozhodnutí příslušného německého zemského ministerstva spravedlnosti o uznání zahraničního rozvodu.
  • Pokud je český snoubenec / česká snoubenka ovdovělý/ovdovělá, předkládá se ověřený úmrtní list.
  • Potvrzení o rodinném stavu - Toto potvrzení lze v České republice získat výpisem ze systému evidence obyvatel. Doporučujeme Vám kontaktovat německý matriční úřad a zjistit, zda toto potvrzení stačí, nebo zda je vyžadováno osvobození od povinnosti předložit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které vydává předseda příslušného vrchního zemského soudu.

Poplatky za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vznikají na straně matričního úřadu, a nelze je proto uhradit velvyslanectví. Žádost i všechny podklady zasílají žadatelé přímo příslušnému německému matričnímu úřadu. Velvyslanectví k tomuto neposkytuje poradenství ani podklady nekontroluje.

Forma dokumentů, překlady a apostily

Všechny dokumenty musí být matričnímu úřadu předloženy v originále nebo ověřené fotokopii.

Jiné než české dokumenty

  • musí být vícejazyčné nebo
  • je nutné opatřit vícejazyčným formulářem podle nařízení (EU) 2016/1191 nebo
  • je nutné nechat přeložit soudním tlumočníkem.

Od 16. února 2019 není pro uznání pravosti některých veřejných listin, které byly vydány orgány jiného členského státu EU po tomto datu, vyžadována tzv. apostila. Výše uvedené nařízení se týká zejména matričních listin.

Zde naleznete další informace o tom, za jakých předpokladů lze uznat zahraniční dokumenty při předkládání německým orgánům, a zda je případně zapotřebí legalizace či apostila. Další informace o nařízení (EU) 2016/1191 a postupu týkajícího se apostily naleznete na stránkách velvyslanectví.

Ověření podpisu na vysvědčení o právní způsobilosti a ověření fotokopií

Pokud potřebujete ověřit podpis na žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, v online rezervačním systému velvyslanectví na adrese www.prag.diplo.de/terminy si můžete sjednat termín pro ověření podpisu. Na termín se oba snoubenci musí dostavit osobně a přinést následujcící dokumenty:

1
Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
Doklad o Vaší totožnosti a osobních údajích
2
Doklad o Vašem současném bydlišti v České republice
3
Podepisovaný dokument
Již kompletně vyplněnou žádost. Žádost nesmí být již podepsaná.

Podle seznamu poplatků uvedeného v čl. 5.1.2 zvláštního nařízení Spolkového ministerstva zahraničí o poplatcích (Besondere Gebührenverordnung des Auswärtigen Amtes, AAVGebV) je za ověření účtován poplatek ve výši 56,43 EUR. Tento poplatek lze uhradit buď hotově v českých korunách, nebo platební kartou Visa či Mastercard.

Pokud si přejete na velvyslanectví za poplatek nechat ověřit fotokopie, je zapotřebí si předem online sjednat termín. Náš rezervační systém naleznete na adrese www.prag.diplo.de/terminy.

Na termín přineste s sebou následující dokumenty:

1
Originální dokument
2
Doklad o Vašem současném bydlišti v České republice

Poplatek za kopii každého jednotlivého dokumentu činí 28,54 eur. Tento poplatek lze uhradit buď hotově v českých korunách, nebo platební kartou Visa či Mastercard.

Upozorňujeme, že pokud si budete přát ověřit více než 5 stránek, je možné, že velvyslanectví v rámci sjednaného termínu pouze převezme originály a na vyzvednutí originálů a ověřených kopií si s vámi sjedná další samostatný termín.


Na začátek stránky