Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Tlumočení a překlady v České republice

Článek

Stav: únor 2021

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost, zejména s ohledem na možné změny, které mohly nastat po vypracování tohoto letáku.

Mezi níže uvedenými tlumočníky/překladateli a německým velvyslanectvím neexistuje žádný právní vztah. Veškeré náklady spojené s využitím tlumočnických či překladatelských služeb hradí objednatel.

Obecné informace

Ověření překladu slouží jako potvrzení, že se text překladu v cílovém jazyce shoduje s textem originálu (nebo ověřené kopie).

Při předkládání cizojazyčných listin na úřadech a jiných státních institucích je ve většině případů nutné předložit rovněž ověřený překlad. Pokud listinu potřebujete pouze pro sebe, postačí zpravidla překlad bez ověření.

Na rozdíl od tzv. obyčejného překladu, který má formu tištěného či elektronického dokumentu, musí ověřený překlad obsahovat ještě další přílohy. Vytištěný překlad se váže s originálem a tlumočnickou doložkou, jejíž součástí je kulaté razítko překladatele. Tlumočnická doložka musí být ve stejném jazyce jako překlad.

Vícejazyčné standardní formuláře dle nařízení (EU) 2016/1191

V souladu s nařízením (EU) 2016/1191 může úřad členského státu EU, který listinu vystavuje, k této listině připojit vícejazyčný standardní formulář, díky němuž není originál nutné apostilovat ani překládat.

Veřejnými listinami uvedenými v článku 2 tohoto nařízení se rozumí listiny o osobním stavu, výpisy z rejstříku trestů a listiny týkající se státní příslušnosti.

V České republice a Německu lze vícejazyčný standardní formulář připojit vedle listin o osobním stavu (rodné, oddací a úmrtní listy, osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení o registro­vaném partnerství) také k potvrzením o přihlášení k pobytu a výpisům z rejstříku trestů.

Překlady/tlumočení v České republice

Vyhotovování ověřených překladů či soudní tlumočení smí v České republice provádět pouze soudní tlumočníci či překladatelé, tedy tlumočníci či překladatelé zapsaní do seznamu tlumočníků/překladatelů příslušným českým soudem nebo tlumočníci, přizvaní za účelem tlumočení státním úřadem (např. Policií ČR).

Český zákon č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících a vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících upravuje podmínky nutné pro jmenování soudním tlumočníkem resp. překladatelem.

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR můžete pomocí vyhledávacího formuláře vyhledávat soudní tlumočníky a překladatele dle jejich specializace a jazykové kombinace. Hledat můžete rovněž na webových stránkách Komory soudních tlumočníků České republiky (https://www.kstcr.cz).

Vezměte prosím na vědomí, že mnoho českých a německých úřadů vyžaduje předložení listiny opatřené apostilou. Proto se předtím, než listinu necháte přeložit soudním překladatelem, informujte, zda je nutné provést její apostilaci. Pokud ano, požádejte nejprve o ověření apostilou a až poté nechte listinu včetně apostily přeložit.

Uznávání překladů ve Spolkové republice Německo

Německé úřady a soudy většinou vyžadují překlad cizojazyčných listin. Tyto instituce zpravidla přijímají překlady vyhotovené německými soudními překladateli.

Podmínky pro jmenování soudním překladatelem se mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit, neboť vyplývají z příslušných zákonů dané spolkové země. Tlumočníky a překladatele lze vyhledávat na německém justičním portálu http://www.justiz-dolmetscher.de nebo na webových stránkách Německého svazu tlumočníků a překladatelů https://bdue.de/der-bdue/.

O tom, zda lze v Německu použít překlad, který byl vyhotoven v zahraničí, rozhoduje příslušný úřad dle vlastního uvážení. Je rovněž nutné zohlednit ustanovení článku 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, upravující volný pohyb služeb, jakož i ustanovení článku 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trh, platné v členských státech EU, a ustanovení článku 36 a násl. Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která platí na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku.

Překlady vyhotovené soudními tlumočníky jmenovanými v těchto státech je však možné odmítnout, vykazují-li očividné chyby.

Překlady se považují za výsledek činnosti soudních znalců, nikoliv za veřejné listiny. Proto je není možné legalizovat ani apostilovat. V České republice je však možné nechat překlad vyhotovený soudním překladatelem superlegalizovat příslušným krajským soudem a posléze apostilovat Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Německé velvyslanectví v Praze

Velvyslanectví neprovádí překlady listin ani nepotvrzuje správnost jejich překladu.

Sazby českých tlumočníků a překladatelů

Tlumočnické služby se v závislosti na rámcových podmínkách účtují zpravidla na základě individuálně sjednané denní sazby. Obvyklé denní sazby tlumočníků se pohybují mezi 8 500 a 12 500 CZK. Cena překladu se odvíjí od typu dokumentu, počtu stran apod., s dotazy týkajícími se sazeb za překlad se obraťte přímo na překladatele.

Tlumočníci a překladatelé v České republice

SOUDNÍ TLUMOČNÍCI A PŘEKLADATELÉ PRO NĚMECKO I ČESKOU REPUBLIKU

Nowak, Lucie
D - Osserweg 1, 93455 Traitsching, OT Loifling, Lkr. Cham
CZ – Luženická 666, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice
Mobil: +49 172 83 22 734
E-mail: lucie-nowak@web.de
www.dolmetscher-uebersetzer-d-cz.de
Jazyky: němčina, čeština
Specializace: právo

v České republice zapsaná v seznamu vedeném Okresním soudem v Domažlicích

v Německu zapsaná v seznamu vedeném Zemským soudem v Regensburgu (Bavorsko)

SOUDNÍ TLUMOČNÍCI A PŘEKLADATELÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU

BEZDĚKOVÁ, Carla
CZ- Františková 903, 198 00 Praha 9
Mobil: +420 728 778 444, +420 733 504 821
E-mail: CarlaB@seznam.cz
Jazyky: němčina, čeština
v České republice zapsaná v seznamu vedeném Městským soudem v Praze

MELECKÝ, Josef
CZ - Mírová 838/24, 747 21 Kravaře, okres Opava

Mobil: +420 602 502 478
E-mail: josef.melecky@provalve.cz
Jazyky: němčina, čeština
Specializace: obecné texty, strojírenství
v České republice  jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dne 25.10.1996

STOCKER; Martina
CZ – Kladruby 93, 258 01 Vlašim
Mobil: +420 777 747 361
E-mail: ma.stocker@web.de
Jazyky: němčina, angličtina, čeština
Specializace: právo, ekonomie, obchod, lékařství, stavebnictví, doprava, automobily, strojírenství, ekologie, gastronomie
v České republice zapsaná v seznamu vedeném Okresním soudem v Benešově

SOUDNÍ TLUMOČNÍCI A PŘEKLADATELÉ PRO NĚMECKO

SCHOTE, Rico
CZ – Žehušická 2714, 190 16 Praha
Mobil: +420 602 949 988
E-mail: rico.schote@gmail.com
Jazyky: němčina, čeština, slovenština
Specializace: právo, technika
v Německu zapsaný v seznamu vedeném Vrchním zemským soudem v Drážďanech (Sasko)
Na začátek stránky