Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o apostilách a ověřování pravosti zahraničních veřejných listin

Článek

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku. S dalšími dotazy se prosím obraťte na příslušné úřady. 

Stav: leden 2023

Obecné informace

Veřejné listiny (úřední, soudní, notářské) cizího státu jsou zpravidla uznávány pouze v případě, že byla jejich pravost resp. platnost prokázána formou zvláštního postupu ověřování.

V přeshraničním styku mezi Německem a Českou republikou se pravost veřejných listin ověřuje zásadně apostilou. Některé listiny není dle nařízení (EU) 2016/1191 nutné opatřit apostilou.

Apostilace se také netýká listin sepsaných fyzickými osobami, jako jsou např. vlastnoruční závěti, kupní smlouvy bez předepsané formy či plné moci.

Originál listiny opatřuje apostilou úřad státu, jehož úřady byla vydána. Velvyslanectví se na procesu apostilace nepodílí a nemůže Vám tedy s vydáním apostily pomoci. 

Nařízení (EU) 2016/1191

Od 16. února 2019 musí úřady členského státu EU uznat pravost některých veřej-ných listin a ověřených kopií vydaných počínaje tímto datem úřady jiného členského státu EU, aniž by byly opatřeny razítkem potvrzujícím jejich pravost (tedy apostilou). Toto nařízení se týká především veřejných listin o osobním stavu.

V případě, že listina není v úředním jazyce členského státu EU, který její předložení požaduje, mohou však úřady požadovat vyhotovení ověřeného překladu či připojení vícejazyčného formuláře, který je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Připo-jení tohoto vícejazyčného formuláře nahrazuje vyhotovení ověřeného překladu. Více¬jazyčný formulář připojí úřad, do jehož kompetencí spadá vystavení příslušné listiny. Vzhledem ke skutečnosti, že úředním jazykem České republiky je čeština a úředním jazykem Spolkové republiky Německo němčina, je k listině zásadně nutné připojit její překlad.

V Německu se výše uvedené nařízení týká těchto listin: listiny o osobním stavu (rodný, oddací, úmrtní list, osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení o registrovaném partnerství), přihlášení k pobytu, výpisy z rejstříku trestů, listiny týkající se státní příslušnosti.

V České republice se výše uvedené nařízení týká těchto listin: listiny o osobním sta-vu (rodný, oddací, úmrtní list, osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení o registrovaném partnerství), přihlášení k pobytu, výpisy z rejstříku trestů, listiny týkající se změny jména či příjmení nebo uznání otcovství.

Podrobnější informace naleznete na portálu evropské justice.

Nařízení se nevztahuje na dříve uzavřené mezinárodní dohody. Majitel listiny se může rozhodnout, že nechá listinu i přesto opatřit apostilou. 

Apostilace českých listin (na které se nevztahuje výše uvedené nařízení)

3.1 Superlegalizace listiny

Předtím než bude česká listina opatřena apostilou, je třeba ji superlegalizovat. Superlegalizaci listin provádí v České republice nadřízený orgán.

Tyto nadřízené orgány jsou pro

 • listiny, vystavené školami či vysokými školami (např. vysvědčení): Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Důležité upozornění: V případě vysvědčení je pro uznání v Německu důležité nejen ověření jejich pravosti, ale také rovnocennost s německými učebními a studijními obory. Informace o rovnocennosti zahraničních vysvědčení a vyso-koškolských diplomů Vám poskytne Centrála pro zahraniční školství (ZAB), sekretariát konference ministrů školství, P.O.Box 2240, 53012 Bonn, e-mail:zabservice@kmk.org, tel.: +49 228 501-664
 • překlady vyhotovené soudními tlumočníky:

  Překlady se považují za výkony znalce, nikoliv za veřejné listiny. Proto na překlady nelze legalizaci a apostilaci uplatnit. V České republice je však možné překlad vyhotovený soudním překladatelem nechat superlegalizovat notářem.

3.2. Soudní listiny a rozsudky

U těchto listin se superlegalizace neprovádí. Jejich apostilaci provádí přímo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

3.3. Notářské listiny

U těchto listin se superlegalizace neprovádí. Jejich apostilaci provádí přímo Notářská komora ČR.

3.4. Apostila

Apostilaci listin provádí v České republice Ministerstvo spravedlnosti (listiny vy­stavené či ověřené soudy), sedm poboček Notářské komory ČR (listiny vystavené či ověřené notáři nebo soudními vykonavateli, včetně překladů superlegalizovaných notářem) a Ministerstvo zahraničních věcí (všechny ostatní listiny). 

Informace o apostilaci naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Žádost o ověření apostilou lze podat osobně (případně v zastoupení na základě plné moci) na Konzulárním odboru Ministerstva zahra­ničních věcí ČR na adrese Hradčanské nám. 5, Praha 1, během úředních hodin:

Po, Út, St, Pá: 8:00-12:00

Po, St: 13:30-17:00

Čt: zavřeno

Je účtován poplatek ve výši 300 CZK, který se hradí prostřed-nictvím kolků, které lze zakoupit na pobočkách České pošty (od 01. 07. 2021 lze uhradit také platební kartou).

O  apostilu lze zažádat také písemně u Ministerstva zahraničních věcí na adrese:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Konzulární odbor – oddělení legalizace veřejných listin
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha

V případě písemné žádosti zašle žadatel společně s listinou také případně potřebnou superlegalizaci a doprovodný dopis, který musí obsahovat:

 • stát, pro který je apostila vyžadována
 • přesnou adresu pro zaslání apostilovaného dokumentu
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele

Pro každou listinu, kterou je nutné ověřit apostilou, je třeba přiložit (ne nalepit) jeden kolek v hodnotě 300 Kč.

Infor­mace o apostilaci naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Žádost o ověření apostilou lze podat osobně (nebo v zastoupení bez udělení plné moci) na Mezinárodním odboru civilním Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese Na Děkance 3, Praha 2, během úředních hodin

Po, St: 8:00-12:00 a 13:30-17:00 - bez rezervace termínu

Út, Čt: 9:00-12:00 - s rezervací termínu

nebo písemně na adrese Ministerstvo spravedlnosti ČR, Mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. V případě písemného podání žádosti je v průvodním dopise nutné uvést:

 • stát, ve kterém bude listina použita
 • svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele

Za ověření apostilou je účtován poplatek ve výši 300 Kč, který se hradí prostřednictvím kolků, které lze zakoupit na pobočkách České pošty. Pro každou listinu, kterou je nutné ověřit apostilou, je třeba přiložit (ne nalepit) jeden kolek.

Informace o apostilaci naleznete na stránkách Notářské komory ČR.

Žádost o ověření apostilou lze podat osobně v Notářské komoře na adrese Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, během úředních hodin

Po – Čt: 8:30–12:00 a 13:00–16:00 bez rezervace termínu

nebo na jedné z jejích dalších šesti poboček či písemně zasláním žádosti na adresu Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2.

Za ověření apostilou je účtován poplatek ve výši 300 Kč + DPH (tzn. 363 Kč včetně DPH), který lze zaplatit hotově nebo kartou.

V případě písemného podání žádosti je nutné nejdříve vyplnit formulář na stránkách Notářské komory ČR. Listinu je nutné zaslat v obálce s adresou odesilatele, aby bylo možné ji přiřadit k elektronické žádosti. Při vyplňování žádosti vám bude nabídnuta možnost platby online.

Apostilace německých listin

V Německu vydávají apostilu dle Haagské úmluvy tyto úřady:

4.1 Listiny vydané spolkovými úřady: Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti (BfAA)

Výjimku tvoří listiny Spolkového patentového soudu a Německého patentového úřadu, u nichž ověřování apostilou provádí ředitel Německého patentového úřadu.

4.2 Listiny vydané zemskými úřady:

Příslušnost k vydávání apostil není v jednotlivých spolkových zemích řešena jednot-ně. Proto doporučujeme obrátit se v jednotlivých případech s dotazem, který úřad je příslušným k vydání apostily dle Haagské úmluvy, na úřad, který listinu vystavil. Příslušnými úřady jsou zpravidla:

 • v případě listin vydaných správními úřady (s výjimkou orgánů justiční správy): ministerstva vnitra spolkových zemí, ředitelé krajských a okresních úřadů, místní orgány státní správy
 • v Berlíně: Zemský úřad pro občanské a pořádkové záležitosti (LABO)
 • v Dolním Sasku: policejní ředitelství
 • v Porýní-Falci: Ředitelství pro dozor a služby v Kaiserslauternu (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion)
 • v Sasku: Zemské ředitelství v Saské Kamenici, Drážďanech a Lipsku
 • v Sasku-Anhaltsku: Zemský správní úřad v Magdeburgu
 • v Durynsku: Zemský správní úřad ve Výmaru
 • listiny orgánů justiční správy, řádných soudů (civilních a trestních) a notářské listiny: ministerstva spravedlnosti spolkových zemí, předsedové zemských a okresních soudů
 • listiny ostatních soudů (s výjimkou listin řádných soudů): ministerstva vnitra spolkových zemí, ředitelé krajských a okresních úřadů, místní samosprávy, ministerstva spravedlnosti spolkových zemí, předsedové zemských a okresních soudů
Na začátek stránky