Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Domací zvířata

Golden retriever

Golden retriever, © Colourbox.de

Článek

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se prosím obracejte na příslušné úřady.

Psy, kočky a fretky

Pro vstup na území SRN se psy, kočkami a fretkami platí nařízení (EU) č. 576/2013. Jeho cílem je zabránit zavlečení a rozšíření vztekliny.

1. Obecně platné požadavky

a) Počet zvířat v zájmovém chovu

Podmínkou pro vstup na území SRN je, aby byla zvířata v zájmovém chovu v doprovodu odpovědné osoby. Jedna cestující osoba může mít s sebou maximálně 5 zvířat v zájmovém chovu (psů, koček, fretek). Účelem cesty přitom nesmí být změna majitele převážených zvířat. Pro takové případy platí ustanovení směrnice 92/65/EHS pro obchod se zvířaty.

Maximální počet 5 zvířat na osobu může být překročen v případě, že je účelem cesty účast zvířat na soutěžích, výstavách a sportovních akcích, resp. výcvik pro účely takovýchto akcí (nedochází ke změně majitele). Převážená zvířata nesmí být mladší než 6 měsíců a majitel musí mít u sebe potvrzení o registraci na některou z výše uvedených akcí.

b) Označení mikročipem

Od 3. července 2011 jsou nově registrovaná zvířata povinně označována mikročipem. Bylo-li zvíře před tímto datem označeno tetováním a je-li toto tetování stále čitelné, není nutné označení mikročipem. Zvíře musí být jednoznačně identifikovatelné a musí být možné určit jeho majitele. Číslo mikročipu či tetování je uvedeno v identifikačním dokladu zvířete nebo v potvrzení od veterináře.

c) Platné očkování proti vzteklině

Je nutné předložit potvrzení o platném očkování proti vzteklině každého ze zvířat. Toto potvrzení je zaznamenané v identifikačním dokladu zvířete či v potvrzení od veterináře. Doba platnosti očkování se řídí údaji výrobce (s případnými dotazy ohledně délky platnosti se obraťte na svého veterináře). Pokud je zvíře proti vzteklině očkováno poprvé, musí být očkování provedeno minimálně 21 dní před cestou do zahraničí. V případě, že k opakovanému očkování došlo až po konci platnosti předchozího očkování, platí stejná ustanovení jako kdyby bylo zvíře očkováno poprvé. Zvíře musí být před aplikací očkování proti vzteklině označené.

2. Zvláštní požadavky v závislosti na zemi původu zvířete

a) Příjezd/tranzit zvířat z jiného členského státu EU (např. České republiky)

Osoba cestující na/přes území SRN musí mít u sebe evropský pas zvířete v zájmovém chovu, který odpovídá vzoru uvedenému v části 1 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

Vedle informací o zvířeti a jeho majiteli musí pas zvířete v zájmovém chovu obsahovat potvrzení veterináře, že má zvíře platné očkování proti vzteklině. Implantování mikročipů (transpondérů) zvířatům a vystavování pasů zvířat v zájmovém chovu provádí v České republice všichni soukromí veterináři, kteří jsou krajskou veterinární správou schválení a registrovaní pro vydávání pasů pro zvířata v zájmovém chovu a kterým bylo vystaveno potvrzení o schválení a registraci.

b) Příjezd/přeprava zvířat ze třetích zemí

V závislosti na tom, zda je země, ze které zvíře přijíždí, popř. ze které se vrací, uvedena v části 1 nebo 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, je nutné předložit další dokumenty. Ohledně aktuálních informací se obraťte na Spolkové ministerstvo výživy a zemědělství.

3. Zákaz dovozu psů, kteří jsou klasifikovaní jako nebezpeční

Od roku 2001 platí v Německu zákon o zákazu a omezení dovozu psů (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz, HundVerbrEinfG). Ten zakazuje dovoz některých psích ras a kříženců těchto ras, popř. kříženců těchto ras s jinými psy do Německa.

Zákaz dovozu se s platností pro celé Německo týká těchto psích ras: pitbulteriéři, američtí stafordširští teriéři, stafordširští bulteriéři a bulteriéři.

Zákaz dovozu ze zahraničí se vztahuje rovněž na psy jiných ras a jejich křížence, pokud je daný pes podle právních předpisů spolkové země, v níž má být chován, považován za nebezpečného.

Výjimky ze zákazu dovozu psů platí podle vyhlášky o výjimkách ze zákazu dovozu nebezpečných psů do Německa (Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland, HundVerbrEinfVO) mj. pro:

  • nebezpečné psy, které s sebou přivezou osoby, jež se v Německu nezdržují déle než čtyři týdny (zejména turisté),
  • nebezpečné psy ze současné populace těchto ras v Německu, kteří se do Německa vrací ze zahraničí,
  • služební psy, asistenční psy zdravotně postižených osob, slepecké psy a psy nasazované při záchranářských akcích a katastrofách.

V těchto případech je nezbytně nutné, aby měl majitel psa u sebe dokumenty potřebné pro kontrolu daného psa (např. potvrzení o původu, očkovací průkaz, osvědčení o testu povahových vlastností psa, ostatní potvrzení příslušného obecního úřadu).

Další informace o dovozu nebezpečných psů naleznete na webových stránkách německé celní správy. S dotazy ohledně dovozu nebezpečných psů se obraťte na obecní úřad v místě bydliště, v případě obecných dotazů na Centrální informační službu celní správy a v případě dotazů týkajících se konkrétních zamýšlených či již probíhajících schvalovacích řízení na místně příslušná pracoviště celní správy.

4. Informace české Státní veterinární správy o cestách se zvířaty v zájmovém chovu

Česká Státní veterinární správa informuje v anglickém a českém jazyce jak o cestách se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do členských států EU a třetích zemí, tak i o cestách se zvířaty v zájmovém chovu z členských zemí EU a třetích zemí do České republiky.

Ptactvo v zájmovém chovu

1. Cestování s ptáky v zájmovém chovu ze třetích zemí do EU

Cestování s ptáky v zájmovém chovu ze zemí mimo EU (třetích zemí) podléhá kontrole s cílem zamezit zavlečení a rozšíření influenzy ptáků. Přesná podoba předpisů vyplývá z rozhodnutí Komise č. 2007/25/ES v platném znění:

  1. Počet je omezen na maximálně pět zvířat, při překročení tohoto počtu platí předpisy pro komerční dovoz. Omezení platí pouze pro ptáky v zájmovém chovu, s nimiž jejich majitel přijíždí ze třetí země.
  2. Rozhodnutí se týká ptáků ze zemí, které spadají do pravomoci některé z regionálních komisí Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) uvedených v příloze I uvedeného rozhodnutí.
  3. Ptáci, kteří nejsou očkovaní proti influenze ptáků, musí v zemi původu podstoupit nejméně desetidenní karanténu. Nejdříve třetí den karantény je poté nutné provést odběr a vzorek podrobit testům na přítomnost antigenu, resp. genomu H5 a H7, který musí skončit negativním výsledkem. V případě některých zemí původu je možné nahradit desetidenní karanténu s následným odběrem krve třicetidenní izolací těchto ptáků v zemi původu. Seznam těchto zemí naleznete v části 1 přílohy I a části 2 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010. Alternativně je možné ptáky z těchto zemí původu umístit do třicetidenní karantény ve schváleném zařízení v členském státu určení.
  4. Ptáci očkovaní proti H5 a H7 nemusí do karantény, pokud byly vakcínou proti H5/H7 v minulosti očkováni alespoň dvakrát a pokud bylo poslední očkování aplikováno minimálně 60 dní a maximálně 6 měsíců před datem příjezdu.
  5. Potřebné dokumenty a způsob příjezdu: Při příjezdu s ptáky v zájmovém chovu do EU je nutné mít s sebou veterinární osvědčení. Toto osvědčení musí být podepsané certifikovaným veterinářem třetí země, z níž jsou ptáci přiváženi, a platí po dobu deseti dnů od vystavení. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlužuje o dobu plavby po moři. Dále je nutné mít u sebe prohlášení majitele, přičemž body č. 4 a 5 je možné proškrtnout. Příjezd je možný pouze přes stanoviště hraniční kontroly příslušné pro převážený druh zvířat. Tato stanoviště jsou v seznamu stanovišť hraniční kontroly označena poznámkou „others“ a jsou uvedena v příloze I rozhodnutí Komise č. 2009/821/ES.
  6. Zvláštní ustanovení: Výše uvedená ustanovení se nevztahují na příjezd ptáků v zájmovém chovu z Andorry, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu. Pro tyto státy platí stejná ustanovení jako pro převoz ptáků v zájmovém chovu mezi členskými státy. Podle těchto ustanovení je možné přivézt do Německa bez nutnosti povolení až tři ptáky v zájmovém chovu. Jsou-li převážena více než tři zvířata, je zapotřebí veterinární osvědčení odpovídající vzoru uvedenému v části I přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS.

2. Cestování s ptáky v zájmovém chovu v rámci EU

Podle paragrafu 38 německého nařízení o ochraně před zvířecími nákazami v rámci vnitřního trhu (Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung) je možné mít u sebe během cestování či při změně bydliště maximálně tři ptáky v zájmovém chovu, kteří nejsou určeni k předání třetím osobám. Pouze v případě papoušků či andulek je zapotřebí veterinární osvědčení vystavené certifikovaným veterinářem.

3. Informace české Státní veterinární správy o cestách s ptáky v zájmovém chovu

Česká Státní veterinární správa informuje v anglickém a českém jazyce jak o cestách s ptáky v zájmovém chovu z České republiky do členských států EU a třetích zemí, tak i o cestách s ptáky v zájmovém chovu z členských zemí EU a třetích zemí do České republiky.

Ostatní zvířata v zájmovém chovu

Před příjezdem do SRN s jinými zvířaty než se psy, kočkami a fretkami nebo ptáky, resp. před jejich převozem přes území SRN, je nutné ověřit, zda je nutné splnit zvláštní veterinární podmínky. Případně může být rovněž nutné splnit požadavky na ochranu druhů.

1. Veterinární podmínky

Na rozdíl od právní úpravy platné pro převoz psů, koček a fretek či ptáků zatím v rámci EU chybí jednotná úprava pro cestování s ostatními druhy zvířat v zájmovém chovu. Tyto případy tedy upravují německé právní předpisy. Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství. Je-li podle platných veterinárních podmínek nutné povolení, je o něj třeba zažádat u nejvyššího veterinárního orgánu spolkové země, přes níž chce žadatel přicestovat do Spolkové republiky Německo.

2. Požadavky na ochranu druhů

Příslušným německým úřadem je Spolkový úřad pro ochranu přírody (Bundesamt für Naturschutz):

Bundesamt für Naturschutz / Abt. I 1

Konstantinstr. 110

53179 Bonn

Tel. (0228) 84 91-1311

Fax. (0228) 84 91-1319

E-mail: citesma@bfn.de

Na webové stránce www.bfn.de naleznete pod heslem „CITES“ podrobné informace o požadavcích na ochranu druhů, zejména také o dovozu zvířat ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie.

S cílem zabránit účinně nadměrnému využívání živočišných a rostlinných druhů pro komerční účely byla ve Washingtonu v roce 1973 uzavřena Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen úmluva CITES). Tato úmluva zavádí při přeshraničním převozu chráněných druhů povinnost předložit úřední dokumenty (tzv. dokumenty CITES). Ustanovení úmluvy platí nejen pro živá zvířata a rostliny, ale také pro jejich části a produkty, které z nich byly vyrobeny.

Ve všech členských státech EU byla úmluva CITES definitivně a přímo implementována nařízeními Evropské unie o ochraně druhů (nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006). Informace o statusu ochrany jednotlivých druhů naleznete na webové stránce www.wisia.de, kde si můžete kdykoliv ověřit, zda se na dané zvíře vztahují ustanovení na ochranu druhů. Pro dovoz do EU je zásadně vyžadováno nejen povolení k dovozu, ale také dokumenty o vývozu zvířete ze země, ze které přijíždíte. Adresy úřadů, které jsou v zemích původu příslušné pro otázky týkající se povolení dle úmluvy CITES (tzv. Management Authorities) naleznete na webové stránce www.cites.org pod záložkou „Discover CITES – National CITES Authorities“.

Nad rámec úmluvy CITES platí ustanovení na ochranu všech evropských ptačích druhů, v důsledku čehož je ptáky ze třetích zemí možné dovézt pouze s výslovným písemným souhlasem Spolkového úřadu pro ochranu přírody.

K porušování předpisů úmluvy CITES dochází často rovněž v důsledku dovozu různých suvenýrů z cest. V této souvislosti upozorňujeme na informační leták „Ein- und Ausfuhr gefährdeter Tier- und Pflanzenarten“ („Dovoz a vývoz ohrožených živočišných a rostlinných druhů“) na webových stránkách německého ministerstva zahraničních věcí, který naleznete pod záložkou „Leben und Arbeiten im Ausland“ (život a práce v zahraničí). Díky tomuto informačnímu letáku se mohou turisté před svým odjezdem informovat o platných ustanoveních. Spolkový úřad pro ochranu přírody vytvořil ve spolupráci s celní správou databázi s pokyny pro jednotlivé země (www.artenschutz-online.de).

Upozorňujeme na to, že nejsou-li při dovozu zvířete splněny předepsané veterinární podmínky a požadavky na ochranu druhů, může při příjezdu dojít k zabavení zvířete bez nároku na odškodnění a k zahájení přestupkového řízení.

3. Informace české Státní veterinární správy o cestách s ostatními zvířaty v zájmovém chovu

Česká Státní veterinární správa informuje v anglickém a českém jazyce jak o cestách s ostatními zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do členských států EU a třetích zemí, tak i o cestách s ostatními zvířaty v zájmovém chovu z členských zemí EU a třetích zemí do České republiky.

Na začátek stránky