Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace k dovozu a vývozu zbraní

Článek

Veškeré informace v tomto informačním letáku vycházejí z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vyhotovení. Přes veškerou pečlivost však neručíme za jeho správnost a úplnost, zejména s ohledem na případné změny, k nimž mohlo dojít po jeho vyhotovení.

Velvyslanectví nemůžeme poskytnout informace nad rámec informací uvedených v tomto informačním letáku. S případnými dalšími dotazy se prosím obraťte na příslušný úřad nebo využijte právního poradenství.

Stav: duben 2023

Převoz zbraní do Německa nebo přes Německo

I. Obecné informace

Právní úprava je ve Spolkové republice Německo obsažena v různých zákonech a nařízeních podle toho, o jaký druh zbraně a činnosti se jedná. Německý zákon o zbraních (Waffengesetz) se týká střelných zbraní, jim na roveň postavených předmětů a určených přenosných předmětů a střelivo (příloha 1 oddíl 1 zákona o zbraních).

II. Nutnost povolení

Pro převoz nebo vnesení zbraní či střeliva do Německa nebo přes Německo je zásadně vyžadováno povolení.

Doporučujeme, abyste se před zamýšleným převozem zbraní nebo střeliva do Německa informovali, jestli je jejich dovoz povolen, jestli je zapotřebí povolení, nebo lze zbraň dovézt i bez povolení. Je možné, že některé zbraně a střelivo, které jsou v jiných zemích volně prodejné, nebo některé zbraně, které jsou zapsané v evropském zbrojním pasu, do Německa nelze dovážet vůbec, nebo jen za určitých předpokladů. Za ilegální převoz nebo vnesení zbraní a munice do Spolkové republiky hrozí trest odnětí svobody na dobu až pěti let, v mimořádně závažných případech až 10 let.

III. Správní orgány odpovědné za právní otázky týkající se zbraní

Zda lze konkrétní zbraň vůbec dovézt (příp. zda i bez povolení, či pouze s povolením), Vám sdělí příslušný správní úřad. Povolení si je potřeba zajistit před převozem či vnesením zbraně do Německa. I pro zbraně, které jste měli s sebou při vycestování z Německa, potřebujete v případě opětovného vstupu do země dokumenty předepsané příslušnými předpisy. Příslušný správní úřad (odkaz v němčině) se řídí zásadně podle místa obvyklého pobytu (srov. § 3 německého zákona o správním řízení – VwVfG a § 49 něm. zákona o zbraních).

Pro osoby, které nemají trvalé bydliště v Německu, je příslušným úřadem pro udělení povolení k převozu zbraní do Německa nebo přes Německo a pro jejich vnesení do Německa (§ 49 odst. 1 německého zákona o zbraních):

  • úřad městského či zemského okresu (Ordnungsamt/Landratsamt), který je místně příslušný pro území, v němž se tyto osoby zdržují, resp. chtějí zdržovat (např. místo konání lovu nebo střelecké soutěže) nebo
  • v případě, že takové území nelze jasně určit (např. při tranzitu zbraně), úřad, na jehož území osoba převážející zbraň překročí státní hranici.
  • Spolkový správní úřad vydává povolení pro převoz zbraní mimo jiné v případě zahraničních diplomatů a německých občanů s obvyklým pobytem v zahraničí (§ 48 odst. 2 něm. zákona o zbraních).

Převoz zbraní do České republiky nebo přes Českou republiku

  • převézt na přechodnou dobu na území České republiky,
  • převézt přes území České republiky,

potřebují tzv. zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva. Tento průvodní list vystaví příslušný český zastupitelský úřad v zahraničí nebo Policejní prezidium České republiky. Podrobnější informace a kontaktní údaje příslušných orgánů naleznete v informačním letáku „Zbraňová legislativa/Právní předpisy o střelných zbraních a střelivu v České republice“ (stav: 2017), který si můžete v němčině stáhnout na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Podrobnější informace a kontaktní údaje příslušných orgánů naleznete na stránkách ministerstva vnitra ČR zde: www.mvcr.cz

Evropský zbrojní pas

Pro tranzit zbraně (např. za účelem lovu nebo účasti na střelecké soutěži) z Německa do České republiky a naopak, je zásadně zapotřebí evropský zbrojní pas obsahující zápis o převážené zbrani a střelivu.

Evropský zbrojní pas je zapotřebí při převozu zbraní a střeliva do členských států EU nebo do Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a na Island. Ne všechny zbraně uvedené v evropském zbrojním pasu je však automaticky možné převážet. Před převozem je nutné, aby příslušné země udělily povolení s převozem zbraní.

Evropský zbrojní pas neopravňuje ke koupi či prodeji střelných zbraní.

Další informace o evropském zbrojním pasu a o podání žádosti o jeho vystavení naleznete na webových stránkách Spolkového správního úřadu.

Lovecký lístek pro cizince

Toto povolení pro tranzit zbraní či střeliva neopravňuje zahraničního držitele/lovce k lovu na území České republiky nebo Německa. Cizinci musí u místně příslušného úřadu požádat o vystavení českého, resp. německého loveckého lístku pro cizince.

V Německu se konkrétní podoba soustavy úřadů zabývajících se lovem liší v závislosti na spolkové zemi. Obecně platí, že oblast místní příslušnosti tzv. Nižších loveckých úřadů (Untere Jagdbehörde) odpovídá městským či zemským okresům.

V České republice vydávají lovecké lístky pro cizince odbory životního prostředí příslušné místní samosprávy.

Na začátek stránky