Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Česko-německá vědecká spolupráce

Illustrationsfoto

Illustrationsfoto, © Colourbox

Článek

Právní rámec

Česká republika má se sousedním Německem velmi úzké vztahy v oblasti vědy a výzkumu. Politický rámec vědecko-technologické spolupráce tvoří následující dohody:

  • Základem pro bilaterální spolupráci je dohoda o vědecko-technické spolupráci z 2. listopadu 1990 (podepsaná původně mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní Republikou)
  • Bilaterální dohoda ohledně kulturní spolupráce ze 30. září 1999
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství z 23. března 2007
  • V roce 2015 byl ministry zahraničních věcí Německa a České republiky uzavřen tzv. Strategický dialog, který dal vznik devíti pracovním skupinám. Ty jsou zaměřené na společné hledání cest k řešení výzev souvisejících s vybranými tématy budoucnosti. Jedna z pracovních skupin se věnuje výzkumu, vývoji a Průmyslu 4.0.

Programy Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum

České instituce se pravidelně podílejí na podpůrných instrumentech Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (BMBF). Jde o výzvy zaměřené na země střední a východní Evropy například program „Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání a výzkumu, region středovýchodní a jihovýchodní Evropa“ (MOEL-SOEL).

V březnu 2017 byla vyhlášena společná výzva Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a Technologické agentury (TA ČR). České a německé firmy a vědecké instituce se mohly společně ucházet o finanční podporu svých záměrů v oblasti Průmyslu 4.0. V rámci této výzvy bylo podpořeno 9 projektů, které začínají v roce 2018.

V roce 2017 byla také vyhlášena první česko-německá výzva EUREKA na projekty v oblasti energetických technologií, IT a komunikačních technologií a technologií v oblasti životního prostředí. V rámci této výzvy byly podpořené dva česko-německé projekty.

Spolupráce vysokých škol

Mezi českými a německými vysokými školami fungují četná partnerství. V tzv. vysokoškolském kompasu Konference německých vysokých škol (HRK) bylo v lednu 2018 uvedeno 553 vazeb mezi českými a německými vysokými školami. Na německé straně bylo zastoupeno 172 vysokých škol, na české straně 45.
Podrobnější informace naleznete zde.

Výběr německých organizací v ČR

Výběr aktuálních projektů na poli česko-německé vědecké spolupráce

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.

BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

Agentura každoročně pořádá česko-bavorské vysokoškolské fórum.

Projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) má za cíl položit základy budoucího česko-německého výzkumného centra pokročilé průmyslové výroby. Spojení dvou nejvýznamnějších českých technických škol (ČVUT v Praze a CEITEC-VUT v Brně) s prestižními výzkumnými centry Německa (Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) a Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA)) dává předpoklady pro rozvoj nových konceptů z oblasti Průmyslu 4.0, společného výzkumu a vzdělávání, managementu inovací a transferu technologií. Projekt je koordinován Českým institutem robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT. CIIRC společně s uvedenými partnery VUT-CEITEC, DFKI a ZeMA získal v prvním kole výzvy Teaming programu H2020 dotaci 400 tisíc EUR na rozvoj česko-německého výzkumného centra Průmyslu 4.0. Tento projekt bude realizován v roce 2018. V druhém kole bude konsorcium usilovat o dotaci v souhrnné výši až 30 mil. EUR na provoz centra a související investice.

Každý rok se setkávají zástupci vědy a průmyslu z České republiky a Svobodného státu Sasko, aby společně diskutovali a rozvíjeli přeshraniční spolupráci v oblasti inovací.

Více informací o inovačním dnu získáte v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze.

Goethe Institut v Praze každoročně pořádá pro mladé „badatelky a badatele“ ve věku od 15 do 18 let soutěž Bystré hlavy.

Tato mezinárodní soutěž je určena středoškolákům, kteří se zajímají o přírodní vědy nebo techniku a mají základní znalosti němčiny. Výherce čeká jazykový pobyt v Německu.

The Falling Walls Lab je mezinárodní soutěž, která nabízí kreativním lidem příležitost představit během tří minut poutavě své inovativní nápady, výzkumné projekty a sociální iniciativy. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast zemědělství, medicíny, ekonomiky, inženýrství, filozofie nebo umění – soutěž je otevřena každému, kdo je o svém nápadu přesvědčen a dokáže přesvědčit ostatní. Prezentace hodnotí porota složená z vědců a zástupců soukromého sektoru.

Národní kolo se v České republice koná vždy na jaře, vítěz se pak účastní mezinárodního finále v Berlíně.

V roce 2018 je soutěž v České republice pořádána brněnským CEITEC  ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD).

Více informací naleznete zde.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) pořádá ve spolupráci s mezinárodními firmami každoročně startupovou soutěž Connect Visions to Solutions. Cílem je otevřít startupům dveře do globálních firem a zprostředkovat novou obchodní spolupráci. Výherce získává 4 000 eur a všichni finalisté business mentoring.

Více informací naleznete na stránkách Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

V rámci strategického dialogu se v říjnu 2016 uskutečnil tzv. Frauenhofer technologický dialog. U této příležitosti bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi českým Úřadem vlády a společností Fraunhofer. Na jeho základě se nyní připravuje vznik projektových center společnosti Fraunhofer v Liberci, Praze a Brně.

Na začátek stránky