Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Německé výzkumné instituce

Článek

Německá společnost pro výzkum (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) je samosprávní organizací pro vědu v Německu. Jejími členy jsou vysoké školy zabývající se výzkumem, mimouniverzitní výzkumné ústavy, vědecké spolky, stejně jako akademie věd. Základní úloha DFG spočívá ve výběru, na bázi soutěže, nejlepších vědeckých záměrů vědkyň a vědců na vysokých školách a ve vědeckých institutech a jejich financování. Je tak jedním z nosných sloupů německé vědy a současně spoluvytváří evropský prostor pro výzkum. DFG podporuje a tím vlastně vyznamenává nejlepší vědkyně a vědce a zároveň jim poskytuje nezbytné prostředky a volný prostor pro jejich výzkum.


Společnost Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft, FhG) provádí aplikovaný výzkum pro veřejné a soukromé podniky stejně jako výzkum ve veřejném zájmu. Se svými více než 80 výzkumnými zařízeními a 18 000 zaměstnanci s převážně přírodovědným a inženýrským vzděláním je tak Fraunhofer největší organizací zabývající se aplikovaným výzkumem v Evropě. Oblasti výzkumu jsou orientovány na potřeby společnosti: zdraví, bezpečnost, komunikace, mobilita, energie a životní prostředí.

Výzkumné instituce Fraunhofer.

Společnost německých výzkumných center Helmholtz (Helmholtz Gesellschaft) sdružuje 17 přírodovědně-technických a biologicko-medicínských výzkumných center. Jejím úkolem je sledovat dlouhodobé výzkumné cíle státu a společnosti. Zpracovává velké a naléhavé společenské a ekonomické otázky prostřednictvím strategicky a programově zaměřeného špičkového výzkumu v šesti výzkumných oblastech: energie, Země a životní prostředí, zdraví, klíčové technologie, materiální struktury a doprava, letectví a kosmonautika.

Výzkumná centra Helmholtz.

Společnost Leibniz (Leibniz Gesellschaft) sdružuje 88 výzkumných institucí, které se věnují problémům celospolečenského významu, a vyznačuje se především enormní rozmanitostí zpracovávaných témat. Jednotlivá výzkumná zařízení tvoří decentralizovanou organizační formu a jsou ve většině případů vědecky a organizačně nezávislá.

Výzkumná zařízení Leibniz.

Leibnizův institut pro agrární rozvoj a transformační hospodářství (IAMO)

Leibnizův institut pro agrární rozvoj a transformační hospodářství (IAMO) je mezinárodně uznávaným výzkumným zařízením, které se věnuje důležitým otázkám z oblasti agrárního a potravinářského hospodářství a regionálního rozvoje. Oblastmi hlavního zájmu je střední a východní Evropa a centrální a východní Asie. Od svého založení v roce 1994 patří jako neuniverzitní výzkumné zařízení k Leibnizově společnosti.


Společnost Maxe Plancka (Max Planck Gesellschaft, MPG) se zabývá základním výzkumem v oblasti přírodních a společenských věd a doplňuje tak univerzitní výzkumné projekty. Ve svém výzkumu se drží především nových, obzvláště inovačních směrů, které si na německých univerzitách zatím nenašly žádné nebo žádné adekvátní místo, nespadají kvůli své mezioborové povaze do organizační struktury univerzit nebo jsou náročné co do personálu, času nebo přístrojového vybavení. Max-Planckovy instituty tak svou rozmanitostí přírodovědních a humanitních témat doplňují práci univerzit a jiných výzkumných institucí v důležitých oborech výzkumu. Jejich spektrum výzkumu se neustále rozšiřuje: zakládají se nové instituty, aby hledaly odpovědi na závažné vědecké otázky budoucnosti. Jiná zařízení se naopak ruší, když jejich výzkumné zaměření například již proniklo do vysokého školství.

Instituty Maxe Plancka.

Hlavní úkol německých Akademií věd spočívá v koordinaci a podpoře dlouhodobých výzkumných projektů a v rozvoji a udržování dialogu mezi jednotlivými disciplínami. Kromě toho poskytují Akademie veřejnosti rady ve všeobecných a speciálních vědeckých záležitostech, mimo jiné při nově nastolených otázkách.

Leopoldina, která byla založena 1652, je nejstarší akademií věd světa. Sdružuje vynikající vědce a vědkyně z Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších zemí. Od roku 2008 zastupuje Leopoldina německou vědu v mezinárodních výborech.

Unie německých akademií věd je zastřešující organizací osmi německých akademií věd.

Německá akademie technických věd je první národní vědeckou akademií Německa. Zastupuje technické vědy doma i v zahraničí a radí politikům i společnosti v technických otázkách budoucnosti.

Konference rektorů vysokých škol (Hochschulrektorenkonferenz) je dobrovolné sdružení státních a státem uznávaných univerzit a vysokých škol v Německu.


Nadace Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung) podporuje vědeckou spolupráci mezi vynikajícími zahraničními a německými vědci a vědkyněmi. Uděluje stipendia a ocenění, která zahraničním vědcům umožňují realizovat výzkumný projekt na vybrané instituci v Německu. Vědci z Německa mohou naopak pomocí nadace a její celosvětové sítě více než 28 000 podpořených členů realizovat výzkumný projekt v zahraničí.

Humboldt klub Česká republika sdružuje bývalé a současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta a nositele cen Nadace. Posláním klubu je rozvoj vědeckých a kulturních aktivit v ČR, podpora mezinárodní spolupráce a výměny se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů.


Na začátek stránky