Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Omezené návštěvy

30.04.2020 - Artikel

Důležité informace k dostupnosti právního a konzulárního referátu německého velvyslanectví v Praze

Konzulární referát německého velvyslanectví je od pondělí 16. 3. 2020 pro běžné návštěvy uzavřen.

Od 11. 5. 2020 budou návštěvy obnoveny zatím v omezeném režimu. V této souvislosti upozorňujeme na následující:

 • Není možný vstup s doprovodem (výjimky platí pro osoby pečující o nezletilé žadatele a pro doprovod starších žadatelů, kteří nemohou jít sami).
 • Vstup je umožněn pouze osobám, které si sjednaly termín, a termín lze sjednat pouze vždy pro jednu jednotlivou osobu.
 • Současně budou vpuštěni nanejvýše dva žadatelé a bezprostředně po vyřízení dané úřední záležitosti musí konzulární referát opět opustit.
 • Vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří se na sjednaný termín dostaví včas.
 • Vstup je možný pouze s rouškou, kterou je nutné mít nasazenou po celou dobu pobytu na konzulárním referátu.
 • Při čekání na vstup do konzulárního referátu dodržujte doporučený odstup od ostatních.
 • Vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří s sebou mají všechny podklady potřebné pro danou žádost (zejména vyplněné žádosti).

Cestovní pasy / občanské průkazy

Od 11. 5. 2020 bude v omezeném rozsahu opět možné prostřednictvím online rezervačního systému sjednávat termíny pro podávání žádostí o cestovní pasy a občanské průkazy.

Prosíme o pochopení, že kromě termínů pro podání žádosti o německé průkazy dostupných online velvyslanectví nemůže poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů týkajících se osobních průkazů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu.

Zde odkazujeme na naše obecné informace ohledně podávání žádostí o cestovní pas, které naleznete na našich stránkách na adrese www.prag.diplo.de/pass.

Termíny jsou určeny pouze žadatelům, kteří

 • si stáhli žádost ze stránek velvyslanectví a úplně ji vyplnili;
 • mají k dispozici pasové fotografie vhodné pro průkazy s biometrickými údaji;
 • mají připraveny originály všech dokumentů uvedených v našich informacích (bez ohledu na to, zda v minulosti na velvyslanectví již o pas žádali, či nikoliv)
 • souhlasí s tím, že jim požadované doklady budou po vystavení zaslány jako cenné psaní a za toto uhradí příslušné náklady.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Ověřování podpisů

Termíny na ověření podpisu velvyslanectví poskytuje pouze v následujících konkrétních případech, a to pokud mu budou na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de zaslány ve formátu PDF skeny následujících dokumentů:

Žádost o výpis z rejstříku trestů:

 • doklad o tom, že jste měl(a) v posledních 5 letech bydliště v Německu a
 • dopis od úřadu nebo zaměstnavatele, v němž je výpis z rejstříku trestů vyžadován

Schválení jednání zmocněnce (např. pro kupní smlouvu)

 • doklad o aktuálním bydlišti v České republice
 • listina, s níž má být vyjádřen souhlas
 • notářem vyhotovené prohlášení o schválení

Odmítnutí dědictví

V současné době není možné poskytnout termíny pro ostatní případy ověřování a osvědčování. Na e‑mailové dotazy k těmto tématům neodpovídáme.

Velvyslanectví Vám po kontrole Vašich podkladů sdělí, kdy se máte kvůli ověření podpisu dostavit. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečný termín v krizové situaci, upozorňujeme na to, že není možné poskytnout náhradní termín.

Upozorňujeme rovněž na to, že vstup bude umožněn pouze žadatelům, kteří budou mít při sobě originál všech podkladů uvedených na našich internetových stránkách nebo v našich informačních materiálech a kteří již kompletně vyplnili žádost o výpis z rejstříku trestů nebo formulář žádosti o odmítnutí dědictví.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Oznámení o narození dítěte

Oznámení o narození dítěte lze v současné době přijímat pouze v případě, že je pro vystavení průkazu totožnosti zapotřebí také prohlášení o jméně nutné k určení příjmení. To je zapotřebí vždy, když rodiče pro účely německého práva nepoužívají společné příjmení nebo chtějí, aby se jméno dítěte řídilo příslušným právem jiné země.

Pokud to je Váš případ, zašlete nám prosím na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de ve formátu PDF sken následujících dokumentů:

 1. strojově vyplněný formulář oznámení o narození dítěte,
 2. rodný list dítěte
 3. rodné listy obou rodičů
 4. oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství
 5. cestovní pas/občanský průkaz a/nebo doklad o státní příslušnosti obou rodičů

Velvyslanectví Vám po kontrole Vašich podkladů sdělí, kdy se máte kvůli oznámení o narození dítěte dostavit. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečný termín v krizové situaci, upozorňujeme na to, že není možné poskytnout náhradní termín.

Upozorňujeme rovněž na to, že vstup bude umožněn pouze žadatelům, kteří budou mít při sobě originál všech podkladů uvedených na našich internetových stránkách nebo v našich informačních materiálech a kteří již kompletně vyplnili žádost o vystavení oznámení o narození dítěte v zahraničí.

České matriční listiny musí být v originále opatřeny vícejazyčným formulářem podle nařízení EU 2016/1191, listiny týkající se uznání otcovství musí být přeloženy soudním tlumočníkem.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Další výjimečné termíny

Rezervace dalších výjimečných termínů za účelem osvědčování, ověřování nebo podávání žádostí o vízum zatím stále není možné.

Na dotazy k těmto tématům neodpovídáme.

Vyzvedávání víz je ve vybraných případech možné. Žadatelé budou v takovém případě informováni e-mailem. Na dotazy ohledně stavu zpracování nebo ohledně podání žádosti o vízum či jeho vyzvednutí neodpovídáme.

Velvyslanectví bude na svých internetových stránkách informovat, jakmile bude možné žádat o rezervaci dalších termínů.

Important notice on the opening of the legal and consular section of the Embassy Prague

The consular section of the German embassy has been closed for normal visitor traffic since Monday, 16 March 2020.

From 11.05.2020, limited visitor traffic will initially be permitted.

To apply for German passports or identity documents, it will be possible from 11 May to arrange appointments via the online appointment system. You may find additional information in German and Czech language.

Authentication of signatures

Appointments for signature certifications can only be made by the Embassy in the following individual cases if the following documents are sent to the Embassy as a PDF scan with an e-mail to konsulat@prag.diplo.de:

Application for a certificate of good conduct:

 • Submission of proof that you have been resident in Germany for the last 5 years and
 • letter from the authority or employer requesting the certificate of good conduct

Declaration of approval (e.g. for a sales contract)

 • Proof of current residence in the Czech Republic
 • Document to be approved
 • Declaration of approval prepared by a notary

Renouncment of heritage

 • Notification letter from the probate court ,
 • Filled-in form application of the embassy or a rash declaration prepared by the German notary

Dates for further certification or authentication procedures cannot be allocated at present. Corresponding e-mail enquiries will not be answered.

After checking the documents, the embassy will inform you of the date on which you can appear for the authentication of the signature. As this is an exceptional date in a crisis situation, we would like to point out as a precaution that an alternative date is unfortunately not possible.

nach oben