Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Udělení státního občanství osobám pronásledovaným nacistickým režimem a jejich potomkům (čl. 116 odst. 2 ústavy)

Článek

Osoby, které měly dříve německé státní občanství, a jejich potomci se mohou odvolat na sku­tečnost, že byli v minulosti německými státními občany, pokud o německé občanství přišli za nacistického režimu v období mezi 30. lednem 1933 a 8. květnem 1945 z politických, rasových či náboženských důvodů.

Stav: březen 2020

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.                 
Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se obracejte na Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem.

O žádostech rozhoduje Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt), který je jako úřad příslušný pro záležitosti týkající se státního občanství Němců žijících v zahraničí zpracovává a prověřuje. Na webových stránkách Spolkového správního úřadu naleznete v němčině informace o postupu zpracování žádosti, podmínkách pro její podání, jakož i formulář žádosti. Zpracování žádosti není zpoplatněno.

Za ztrátu státního občanství z politických, rasových či náboženských důvodů se považuje auto­matická ztráta státního občanství na základě § 2 Nařízení č. 11 k Zákonu o říšském občanství (11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz) ze dne 25. 11. 1941 (týkalo se veškerých německých státních příslušníků židovského vyznání, kteří měli v době, kdy toto nařízení vstoupilo v platnost či později obvyklý pobyt v zahraničí), jakož i ztráta státního občanství na základě Zákona o zrušení rozhodnutí o udělení státního občanství a odnětí státního občanství (Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit) ze dne 14. 7. 1933. Informace o odnětí německého státního občanství se zveřejňovaly v Říšském věstníku (Reichs­anzeiger).

Nárok na opětovné nabytí německého státního občanství podle čl. 116 odst. 22 německé ústavy (Grundgesetz) mají i osoby, které po ztrátě německého státního občanství na vlastní žádost získaly státní občanství jiného státu, a jejich potomci.

Rozhodující je pouze skutečnost, že rodič, resp. jeho předci, přišli v období mezi 30. 1. 1933 a 8. 5. 1945 z politických, rasových či náboženských důvodů o německé státní občanství. Žadatel musí prostřednictvím vhodných dokladů o osobním stavu (rodný list, listina o původu, oddací list, matriční kniha o osobním stavu [pokud existují]) prokázat, že je potomkem těchto předků.


Nárok na nabytí německého státního občanství podle čl. 116 odst. 2 věty 1 německé ústavy mají také

 • manželské děti německých matek, které přišly o německé státní občanství, a otců, kteří jsou státnímu příslušníky jiného státu, narozené před 1. 4. 1953, a jejich potomci,
 • nemanželské děti německých otců, kteří přišli o německé státní občanství, a matek, které jsou státními příslušníky jiného státu, narozené před 1. 7. 1993, pokud uznání či stanovení otcovství nabylo účinnosti v souladu s německými zákony, a jejich potomci.

Osoby, které nemají nárok na nabytí státního občanství podle čl. 116 odst. 2 ústavy, mají od 30. 08. 2019 nárok na snadnější nabytí německého státní občanství, pokud se jedná o

 • děti, jejichž německý rodič přišel o německé státní občanství v souvislosti s pronásledováním nacistickým režimem v důsledku nabytí státní občanství jiného státu,
 • děti, jejichž matka emigrovala v důsledku pronásledování do zahraničí a přišla o německé státní občanství uzavřením manželství se státním příslušníkem jiného státu, a jejich potomci, pokud se v zahraničí narodili mezi 31. 12. 1999 a koncem přechodného období, který nastane 31. 12. 2021 (pokud se německý rodič narodil v zahraničí v období před 1. lednem 2000 dle § 4 odst. 4 německého zákona o státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz).

Potomci (starší 16 let) osob s právem na opětovné nabytí německého státního občanství musí dále mít alespoň základní znalosti německého jazyka, jakož i právního a společenského řádu a životních poměrů ve Spolkové republice Německo.

Podání žádosti prostřednictvím Německého velvyslanectví v Praze

Žádost o udělení německého státního občanství nelze podat přímo prostřednictvím Spolkového správního úřadu. Osoby s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice podávají žádost prostřednictvím Německého velvyslanectví v Praze.

Při podání žádosti postupujte prosím takto:

1. Stáhněte si formulář Spolkového správního úřadu (včetně formuláře týkajícího se Vašich předků) a celý ho vyplňte.

2. Formulář žádosti a obyčejné kopie níže uvedených podkladů zašlete velvyslanectví a to buď poštou nebo naskenované ve formátu PDF na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de:

 • kopii platného cestovního pasu nebo osobního dokladu cizího státu (stránky s pasovou fotografií a osobními údaji),
 • potvrzení o pobytu v České republice (povolení k pobytu nebo český občanský průkaz),
 • rodný list či listinu o původu žadatele a příp. jeho předků,
 • podklady o změnách jména žadatele a příp. jeho předků (např. oddací list, rozsudek o rozvodu manželství, listinu o změně jména),
 • potvrzení o nabytí státního občanství jiného státu žadatelem, příp. jeho předky (pokud k němu došlo),
 • potvrzení o tom, že byli žadatel či jeho předci v minulosti německými státními občany (např. staré německé doklady, potvrzení o odhlášení trvalého bydliště z doby před r. 1945, starý domovský list),
 • potvrzení o pronásledování za nacistického režimu (např. záznam o náboženské příslušnosti žadatele či jeho rodičů v rodném či oddacím listě, záznamy v cestovním pasu nebo jiných úředních dokumentech, informace o tom, že žadatel obdržel odškodnění dle Spolkového zákona o odškodnění (Bundesentschädigungsgesetz), pokud tyto dokumenty existují.

Pokud nejsou zahraniční listiny opatřeny vícejazyčným standardním formulářem dle Nařízení (EU) 2016/1191, je nutné, aby je do německého jazyka přeložil soudní tlumočník.

3. Velvyslanectví prověří předložené podklady, příp. si vyžádá další potvrzení a informace a poté Vás vyzve, abyste se osobně dostavil(a) na velvyslanectví. S sebou si vezměte originály veškerých listin, jejichž kopie jste již v rámci vyřizování žádosti předložil(a). Tato schůzka slouží v případě potomků zároveň k ověření základních znalostí německého jazyka, jakož i německého právního a společenského řádu. Velvyslanectví následně Vaši žádost postoupí Spolkovému správnímu úřadu, který ji prověří a bude pokračovat v jejím zpracování.

4. Pokud Spolkový správní úřad po provedení kontroly dojde k závěru, že jsou splněny veškeré podmínky pro udělení státního občanství, vydá Vám velvyslanectví listinu o udělení státního občanství.

Na začátek stránky